Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Reprezentácia združenia v rokoch 2020 - 2022
Dvadsiatepiate volebné obdobie

Dr. P. Kasalovský bol na XV. valnom zhromaždení 19. marca 2019 zvolený za stáleho predstaviteľa združenia a za podpredsedu výboru - správcu združenia.

V dňoch 25. 11. - 31. 12. 2019 sa uskutočnili elektronicky voľby členov výboru a revizóra.
Hlasovalo 78 riadnych členov združenia, t. j. 50,003% všetkých členov evidovaných k 31. 12. 2019.
Nominovaných na funkciu člena výboru bolo k 20. 11. desať členov.

Na hlasovacích lístkoch volitelia doplnili 6 kandidátov.

Za členov výboru boli zvolení:
1. P. Čatloš 47 hlasov, 2. A. Barcík 39 hlasov, 3. M. Milko 33 hlasov, 4. - 6. P. Hrinko, J. Gabriel a J. Masarik po 31 hlasoch a 7. S. Naďovič 30 hlasov.

Členovia Výboru na obdobie rokov 2020-2022 si zvolili svojich funkcionárov. Hlasovalo desať z desiatich členov Výboru v dňoch 17. - 19. februára 2020.
Za spolupredsedov Výboru zvolili Ing. Jána Gabriela a Ing. Petra Čatloša, PhD.
Za podpredsedov Výboru zvolili Ing. Antona Barcíka a Ing. Petra Hrinku.
Podpredsedom Výboru je podľa Stanov aj správca Dr. Peter Kasalovský, ktorý je predstaviteľom združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru.
Členovia Výboru schválili kooptovanie Ing. Ladislava Vaškoviča, CSc. a Dr. Jána Šályho za členov Výboru.

Za revizóra bol zvolený L. Ondrušek s počtom 60 hlasov.

(Aktualizované k 5. 5. 2020)

Reprezentácia združenia v rokoch 2017-2019
(Dvadsiateštvrté volebné obdobie)

Neverejné voľby predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru, členov výboru a revizóra prostredníctvom internetu na obdobie rokov 2017 - 2019 sa konali v dňoch 2. - 10. mája 2016.
Za predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru bol zvolený P. Kasalovský.
Za revizóra bol zvolený L. Ondrušek.

Výbor združenia na obdobie 2017 - 2019
Predseda : Ján Gabriel
Podpredsedovia : Peter Hrinko, Jozef Masarik
Členovia : P. Čatloš, T.  Lovíšková, M. Milko, S. Naďovič
(Aktualizované k 12. 6. 2017)Výsledky volieb výboru
na obdobie rokov 2014-2016 (23. volebné obdobie)

Vydaných hlasovacích lístkov : 162
Nominácie sa skončili 31. 10. 2013.
Počet nominovaných : 15
Hlasovalo 95 voliteľov, t.j. 58,6%.
Hodnotenie : 7 bodov za 1. miesto 95x, 6 bodov 95x, 5 bodov 94x, 4 body 90x, 3body 78x, 2 body 70x, 1 bod 64x

1. P. Kasalovský 93x7, 1x6, spolu : 657 b./94 um.
3. R. Y. Mosný 23x6, 10x5, 1x4, 3x3, 7x2, 13x1, spolu : 228/57
7. T. Lovíšková 13x6, 6x4, 11x3, 7x2, 6x1, spolu : 155/43
8. H. Schwarczová 7x6, 10x5, 3x4, 6x3, 5x2, 3x1, spolu : 135/33
2. J. Gabriel 1x7, 36x6, 13x5, 13x4, 1x3, 1x2, 5x1, spolu : 350/67
12. Š. Boháček 9x5, 3x3, 8x1, spolu : 62/20
9. F. Pancurák 1x7, 5x6, 10x5, 5x4, 1x3, 2x2, 2x1, spolu : 116/26
10. J. Hinšt 2x5, 7x4, 10x3, 5x2, 6x1, spolu : 84/30
13.M. Svítek 4x5, 2x4, 3x3,1x2,5x1, spolu : 44/15
4. P. Hrinko 14x5, 17x4, 8x3, 9x2, 1x1, spolu : 181/49
5. L. Vaškovič,14x5, 15x4, 6x3, 8x2, spolu : 164/37
11.M. Fedor 1x5, 5x4, 10x3, 7x2, 1x1, spolu : 70/24
15. P. Grondžák 3x4, 2x3, 7x2, 1x1, spolu : 33/13
14.A. Barcík 3x4, 5x3, 2x2, 3x1, spolu : 34/13
6. P. Čatloš 10x6, 1x5, 9x4, 9x3, 9x2, 10x1 , spolu : 156/48

Zvolení členovia výboru :
P. Kasalovský, J. Gabriel, R. Y. Mosný, P. Hrinko, L. Vaškovič, P. Čatloš, T. Lovíšková
Per-rollam si členovia výboru väčšinou zvolili za predsedu J. Gabriela, za podpredsedov P. Kasalovského, P. Hrinku a T. Lovíškovú.

Do výboru boli kooptovaní : H. Schwarczová, V. Pavelka

Výsledok voľby revizóra

Vydaných hlasovacích lístkov : 162.
Nominácia sa skončila 31.10.2013.
Počet nominovaných : 1
Hlasovalo 125 voliteľov, t.j. 77,2%.


L. Ondrušek získal 125 hlasov a bol zvolený za revizóra na trojročné obdobie (2014-2016).


Výsledky tajnej voľby členov výboru a revizóra združenia v decembri 2011 na obdobie rokov 2012 - 2013

Voľby členov výboru :

Počet hlasujúcich : 120, t.j. 55,02 % z počtu členov
1. J. Gabriel 109, 2. 2. P. Kasalovský 119, 3. L. Vaškovič 86, 4. Š. Boháček, 75, 5. P. Hrinko 92, 6. R. Y. Mosny 88, 7. M. Kravčík 45, 8. T. Lovíšková 72, 9. L. Štibrányi 24, 10. J. Dlhopolček 94, 11. J. Hinšt 7, 12. Z. Dokulil 54, 13. V. Pestov 13, 14. M. Milko 84 (vzdal sa kandidatúry), 15. R. Baumgartner 39, 16. Z. Rabayová 51

Členmi výboru sa stali na základe tajnej voľby :
1. P. Kasalovský, 119, 2. J. Gabriel, 109, 3. J. Dlhopolček 94, 4. P. Hrinko, 92, 5. R. Y. Mosny, 88, 6. L. Vaškovič, 86, 7. Š. Boháček, 75, 8. T. Lovíšková, 72, 9. Z. Dokulil, 54.


Voľby revizóra :

Počet hlasujúcich : 112, t.j. 50,6 % zo zúčastnených

1. J. Mikulenka 35, 2. L. Ondrušek 77

Revizórom sa stal na základe tajnej voľby :
L. Ondrušek, 77.

Na prvej schôdzi nového výboru v marci budú aj voľby jeho predsedu a dvoch podpredsedov.

V Bratislave, 2. januára 2012Volebný lístok, voľby členov výbor na r. 2010-2011


Prvá schôdza výboru v 16. volebnom období
28. február 2008

Na prvej schôdzi výboru sa zúčastnili : R. Y. Mosny, P. Kasalovský, P. Hrinko, J. Hinšt, J. Dlhopolček, Z. Dokulil, J. Mikulenka a V. Synek.
Ospravedlnili sa : S. Hatina, L. Sedmák.
Schôdzu viedol správca P. Kasalovský.
Do výboru boli jednomyseľne kooptovaní : J. Mikulenka, V. Synek a L. Sedmák.

Výbor zvolil jednomyseľne za spolupredsedov na 16. a 17. volebné obdobie S. Hatinu a R. Y. Mosneho, za výkonného podpredsedu P. Kasalovského a za podpredsedu P. Hrinka.
Výbor konštatoval, že X. valné zhromaždenie jednomyseľne akceptovalo jeho návrh, aby správcom do termínu valného zhromaždenia v roku 2010 bol zvolený P. Kasalovský a za revizóra Š. Kardoš.
Na základe uznesenia X. valného zhromaždenia výbor prerokoval a schválil správu o hospodárení od IX. valného zhromaždenia bez pripomienok a rámec rozpočtu na najbližšie obdobie. Uložil správcovi - výkonnému podpredsedovi podať daňové priznanie za r. 2007.
Výbor vzal na vedomie s uspokojením informácie správcu o obsahovom a materiálno-technickom zabezpečení jednotlivých zhromaždení v 1. polroku 2008.
Vo výborových voľbách v decembri 2007 boli zvolení za členov :

1. P. Kasalovský, 247 hlasov z 250 voličov, 2. S. Hatina, 190 hlasov, 3. P. Hrinko, 144 hlasov, 4. J. Hinšt, 144 hlasov, 5. Z Dokulil, 134 hlasov, 6. R. Y. Mosny, 121 hlasov a 7. J. Dlhopolček, 73 hlasov. Náhradníkom člena výboru je J. Mikulenka, 66 hlasov. Na prvej schôdzi novozvoleného výboru pre 16. a 17. volebné obdobie r. 2008 - 2009 bude na programe aj voľba predsedu a podpredsedov.Prvá schôdza výboru

Uskutočnila sa v rámci VIII. valného zhromaždenia 26. januára 2006. Prítomní boli R. Y. Mosný, P. Hrinko, J. Dolník a P. Kasalovský. Z členov zvolených korešpodenčne a neverejne s účinnosťou od 1. januára 2006 nebol prítomný L. Sedmák. Prítomný bol aj člen výboru Ing. Z. Dokulil, ktorý je predstaviteľom členov a sympatizantov z Českej republiky.

Výbor zvolil za svojho predsedu R. Y. Mosného, za výkonného podpredsedu P. Kasalovského a za podpredsedu P. Hrinka. Prijal rozhodnutie, že formou kooptácie sa rozšíri o jedného člena, aby sa rešpektoval pomer jeden člen výboru na tridsať riadnych a čestných domácich členov najneskôr k 31. marcu 2006.

Výbor prerokoval aj v súlade s mandátom VIII. valného zhromaždenia správu o činnosti od VII. valného zhromaždenia do 26.januára 2006 a zámery na obdobie 2006-2008. Túto správu predložil správca P. Kasalovský. Výbor správu schválil a zaviazal správcu zapracovať do nej jeho podnety.

Výbor uložil správcovi, aby v súčinnosti s predsedami, ktorým sa skončil mandát v závere vla.ajšieho roka, zvolal Hospodársky klub Poprad-Tatry a Novohradsko-gemerský klub v Lučenci do 31. marca 2006.


Protokol

o voľbe členov výboru na 14. volebné obdobie od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007

Zo 188 riadnych členov k 30. 9. 2005 využilo právo voliť 99 členov, t.j. 52,65% do stanoveného termínu (10. december 2005). Voľby volených členov výboru boli korešpodenčné a neverejné. Na zvolenie podľa Štatútu stačilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. Nominovaných bolo päť kandidátov.

Výsledky:
 • P. Kasalovský - 99 hlasov,
 • P. Hrinko - 76 hlasov,
 • R. Y. Mosný - 72 hlasov,
 • L. Sedmák - 68 hlasov a
 • J. Dolník - 60 hlasov.
Protokol podpísali členovia volebnej (kontrolnej) komisie 13. decembra 2005. Podľa jej rozhodnutia boli volebné materiály skartované 3. 1. 2006 (rovnako ako po predchádzajúcich voľbách).

Prvá schôdza novozvoleného výboru sa uskutoční 26. januára 2006. Na nej bude zvolený predseda, výkonný podpredseda a podpredseda. Do výboru budú kooptovaní predsedovia krajských, resp. regionálnych klubov.

Protokol

o voľbe správcu na obdobie od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008 (trojročný mandát)

Zo 188 riadnych členov k 30. 9. 2005 využilo právo voliť správcu 99 členov, t.j. 52,65% do stanoveného termínu (10. december 2005). Na zvolenie podľa Štatútu stačilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. Kandidát bol navrhnutý jeden.

Kandidát na funkciu správcu dr. P. Kasalovský bol zvolený 98 hlasmi, t.j. 98 percentami voliacich členov.

Protokol podpísali členovia volebnej (kontrolnej) komisie 13. decembra 2005. Podľa jej rozhodnutia boli volebné materiály skartované 3. 1. 2006 (rovnako ako po predchádzajúcich voľbách).

Informácia o rokovaní výboru v Poprade - Spišskej Sobote, hotel Sobota, 10. novembra 2005

Prítomní : R. Y. Mosný, L. Sedmák, P. Kasalovský, P. Hrinko, J. Sitarčík, Z. Dokulil
Ospravedlnení : J. Sitek, P. Beck
Neprítomný : A. Janco

 1. Výbor schválil obsahovú prípravu a materiálno-technické zabezpečenie 62. riadneho zhromaždenia za účasti prezidenta SR I. Gašparoviča a kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja,
 2. výbor prijal informáciu o nomináciách na a) správcu - výkonného podpredsedu na obdobie od VIII. do X. valného zhroma.denia P. Kasalovského a b) volených členov výboru na 13. volebné obdobie od VIII. do X. valného zhromaždenia L. Sedmáka, P. Hrinku, J. Dolníka a R.Y. Mosného, pričom súhlasil s vykonaním voľby korešpondenčným, tajným a rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich obdobiach do konca r. 2005,
 3. výbor zaviazal doterajších predsedov regionálnych klubov Poprad-Tatry a Novohradsko-gemerského, ako aj okruhu členov z Českej republiky zvolať ich riadne zhromaždenia do 15. 12. t.r. a vykonať voľby výborov a predsedov, ktorí sa stanú automaticky členmi centrálneho výboru,
 4. výbor vzal na vedomie rámcovú informáciu správcu o hospodárení a uložil spolu s pozvánkami na VIII. valné zhromaždenie faktúrovať členské na r. 2006 v rovnakej výške ako v r. 2005 a navrhnúť personálne obsadenie funkcií tajomníka a ekonóma v klubovom sekretariáte do 15. 12. t.r.,
 5. výbor schválil definitívny návrh správcu na zvolanie VIII. valného zhromaždenia na 26. január 2006 od 16. h v Pállfyho kúrii na Zámockej ul. v Bratislave s rozoslaním pozvánok riadnym členom, zahraničným a domácim hosťom podľa rozhodnutia správcu, ako aj spôsob jeho materiálno-technického zabezpečenia s nasledovným programom :
  1. 16:05 - 16:25 správa o činnosti od VII. VZ a o zámeroch klubu na obdobie r. 2006,
  2. 16:30 - 16:35 správa revizóra,
  3. 16:40 - 18:00 moderovaná diskusia P. Hrinkom a P. Kasalovským na tému Nové myslenie v Novom svete - v Novej Európe s posolstvom Jána Chryzostoma kardinála Korca a ďalej podľa návrhu,
  4. 18:05 - 18:25 prezentácia projektu "Twin",
  5. 18:30 - 18:50 prezentácie hlavných spoluorganizátorov Luhačovické kúpele, a.s., Latem recycling, spol. s r.o., Bratislava, Willing, a.s., Zvolen,
  6. 18:55 - 19:30 slávnostné vyhlásenie laureátov výročnej ceny Zlatý biatec, ocenenia Prominent ekonomiky, ankiet Najsympatickejší člen vlády, poslanec NR SR a politik sveta r. 2005 a VI. ročníka Best Bank,
  7. 19:30 - 19:40 návrh komuniké (deklarácie),
  8. 19:45 - 21:00 spoločenské stretnutie.

Zapísal : P. Kasalovský, správca
Za správnosť : L. Sedmák, R.Y. Mosný


Staršie informácie