Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Prvé rokovanie výboru NEF Hospodársky klub
27. septembra 2004 o 19.00 h v EXPOklub, Bratislava

Prítomní : Ing. R. Y. Mosný, MUDr. A. Janco, Ing. P. Beck, Dr. P. Kasalovský
Ospravedlnení : Ing. P. Hrinko, Ing. L. Sedmák
Neprítomný : Ing. J. Sitek

Program :

1.Voľba funkcionárov
2.Návrh na členské pre zahraničných členov

K bodu 1)
Výbor viedol správca P. Kasalovský, ktoré preukázal delegovanie hlasu neprítomného a ospravedlneného Ing. L. Sedmáka na seba. Navrhol zvoliť dvoch spolupredsedov R. Y. Mosného a L. Sedmáka.

Prítomní členovia jednomyseľne schválili návrh správcu. Spolupredsedami sa stali R. Y. Mosný a L. Sedmák.

Správca informoval účastníkov VII. valného zhromaždenia o výsledku voľby funkcionárov výboru.

K bodu 2)
Výbor jednomyseľne schválil výšku vstupného členského príspevku pre zahraničné firemné subjekty (okrem Českej republiky).

V Bratislave, 28. 9. 2004

Za správnosť :
Dr. Peter Kasalovský, správca a výkonný podpredseda


Pred prvou schôdzou výboru

V súvislosti s návrhom zmien v stanovách združenia, ktorý obsahuje o. i. stanovenie stáleho počtu členov výboru na celkove 7 volených a dvojročný mandát, a po stretnutí so správcom komunity v 28. týždni sa členstva vzdali predsedníčka predstavenstva Slovenskej sporitelne Regina Ovesny-Straka a predseda predstavenstva Slovnaftu Slavomír Hatina.

Volenými členmi výboru takto sú :

2. L. Sedmák, prezident Tauris, a. s., Rimavská Sobota,
3. R. Y. Mosný, podnikateľ a finančno-investičný poradca, USA,
4. - 5. J. Sitek, generálny riaditeľ OVP Orava, s. r. o., Trstená,
        P. Hrinko, podnikateľ, Košice,
6. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov.

Dvojročný mandát má od 1. 7. 2003 správca a výkonný podpredseda Peter Kasalovský, ktorý navrhne na prvej schôdzi výboru, aby za spolupredsedov zvolil L. Sedmáka a R. Y. Mosného. Bude navrhovať aj kooptáciu 7. voleného člena výboru a návrh na revizóra.


P r o t o k o l

o výsledku korešpodenčných a tajných volieb volených členov výboru od 20. júna 2004 do 10. júla 2004

Do 18. 6. bolo doručených 144 hlasovacích lístkov pre riadnych členov, z toho trinásť pre regionálnych zástupcov, a ďaľších 47 pre čestných členov klubovej komunity. Kandidátka bola vypracovaná na základe návrhov z členskej základne. Nominovaných bolo jedenásť členov, pričom hlasujúci mal právo hlasovať za jedného iného kandidáta. Voľby boli vyhlásené na obdobie 20. jún až 10. júl 2004.

Stoštyridsaťštyri hlasovacích lístkov malo hodnotu 222 hlasov. Celkove hlasovalo 115 riadnych členov, t. j. 80%, a 23 čestných členov, t. j. 49%. Z oslovených trinástich zástupcov regiónov hlasovali len siedmi, t. j. 54%. Hlasujúci prezentovali hodnotu 143 hlasov, t. j. 64,4 %.

Posledné hlasovacie lístky došli faxom v piatok 9. 7. a majlom-poštou v sobotu 10. 7. Celkove ich bolo devätnásť /19/, z čoho osem došlo faxom, dva na majlovú adresu a deväť poštou do schránky na Pošte Bratislava 5.

Výsledky

1. J. Čorej31 hlasujúcich riadni27x 1 reg.4x 7Spolu :55 hlasov
2. P. Hrinko5651x 15x 7Spolu :81 hlasov
3. S. Hatina6765x 12x 7Spolu :79 hlasov
4. A. Janco5652x 14x 7Spolu :80 hlasov
5. K. Poláková3834x 14x 7Spolu :62 hlasov
6. V. Masár6766x 11x 7Spolu :73 hlasov
7. R. Y. Mosný6460x 14x 7Spolu :88 hlasov
8. L. Sedmák8479x 15x 7Spolu : 114 hlasov
9. J. Sitek6360x 13x 7Spolu :81 hlasov
10.Regina Ovesny-Straka7271x 11x 7Spolu :78 hlasov
11.J. Uhrík7170x 11x 7Spolu :77 hlasov
Doplnení :
12.P. Mihók52x 13x 7Spolu :23 hlasov
13.P. Grondžák21x 11x 7Spolu :8 hlasov
14.P. Kolárik11x 1Spolu :1 hlas
15.P. Weber11x 1Spolu :1 hlas
Nedoplnení :
16. neidentifikovateľný
17. navrhnutý bývalý člen

* * *

Na základe Stanov a vyhlásených pravidiel pre tohtoročné voľby sa volenými členmi výboru stali popri správcovi a výkonnom podpredsedovi P. Kasalovskom a predsedovi Hospodárskeho klubu /NEF/ Poprad Tatry P. Beckovi :

1. L. Sedmák114 hlasov20 hlasov od čestných80%Z
2. R. Y. Mosný88 hlasov11 hlasov od čestných62%Z
7. R. Ovesny-Straka78 hlasov19 hlasov od čestných55%Z
8. J. Uhrík77 hlasov17 hlasov od čestných54%
9. V. Masár73 hlasov9 hlasov od čestných51%
6. S. Hatina79 hlasov21 hlasov od čestných55%Z
3./4. J. Sitek81 hlasov13 hlasov od čestných57%Z
3./4. P.Hrinko81 hlasov5 hlasov od čestných57%Z
5. A. Janco80 hlasov2 hlasy od čestných56%Z
10.K. Poláková60 hlasov0 hlasov...42%
11.S. Čorej55 hlasov1 hlas od čestného39%

Do výboru na 12. volebné obdobie boli zvolení : L. Sedmák, R. Y. Mosný, R. Ovesny-Straka, S. Hatina, J. Sitek, P. Hrinko a A. Janco.

Volebné lístky skontrolovala a potvrdila platnosť klubových volieb na 12. funkčné obdobie 10. - 12. 7. 2004 volebná komisia v zložení :

Ing. P. Beck, predseda
Ing. I. Cigna, člen
Ing. K. Štefankovičová, členka

Volebné materiály boli skartované za prítomnosti správcu 12. 7. 2004.


Ešte devätnásti

V sobotu 10. júla sa skončili výborové voľby /volených členov výboru/. Do tohto dňa bolo doručených faxom, majlom a poštou ešte devätnásť hlasujúcich lístkov. Tieto hlasy však zmenili priebežný stav z 9. 7.
Celkový počet hlasujúcich tak vzrástol na 115, t. j. 80%, ktorí reprezentujú 64,4% všetkých hlasov v klubovej komunite. Poradných hlasov od čestných členov zo SR došlo 23, t. j. 49%.
V pondelok 12. júla sa uskutoční záverečné rokovanie volebnej komisie. Na predchádzajúcich jej členovia kontrolovali došlé hlasovacie lístky a priebežne spracovávali volebné výsledky.


Neoficiálne o klubových voľbách

Do 10. h 9. 7. 2004 prišlo majlom, faxom a poštou 96 hlasovacích lístkov, t. j. 66% a 23 /poradných/ od čestných členov, t. j. 49%. Právo voliť využilo sedem regionálnych zástupcov, t. j. 54%. Hlasujúci prezentovali 138 hlasov, t. j. 62%.

Volitelia navrhli na kandidátku 4 členov : P. Mihóka, predsedu SOPK, P. Grondžáka, konateľa fa. Kávomaty Kežmarok, P. Kolárika, riaditeľa Siemens, s. r. o., a P. Webera, riaditeľa HP Slovensko. Jeden návrh bol nečitateľný a v dôsledku neplatný.

Neoficiálne poradie kandidátov členstva vo výbore bolo takéto : 1. L. Sedmák, prezident Tauris, a.s., Rimavská Sobota, 2. R.Y.Mosný, finančný a investičný podnikateľ, USA, 3. R. Ovesny-Straka, predsedníčka predstavenstva Slovenskej sporitelne, 4. J. Uhrík, predseda predstavenstva VW Slovensko, 5. V. Masár, prezident slovenskej kancelárie Deloitte, 6. S. Hatina, predseda predstavenstva Slovnaft, a.s., a 7. J. Sitek, gen. riaditeľa fa. OVP Orava Trstená. Na mieste náhradníka sa pohyboval A. Janco, prezident Slovenskej únie lekárov-špecialistov.

V 29. týždni oficiálne výsledky zverejní volebná komisia.


NEF Hospodársky klub
Bratislava
Slovenská republika

Hlasovací lístok č. . . . . .
Tajné korešpodenčné voľby volených členov výboru
na 12. volebné obdobie (1. 8. 2004 31. 7. 2005)
Na základe štyroch nominácií na členov výboru z členskej základne bola
zostavená kandidátka nového výboru k 13. 6. 2004.
Každý riadny člen môže vyjadríť svoju voľbu zakrúžkovaním poradového čísla
svojich siedmich kandidátov. Má právo doplniť aj jedného iného kandidáta.

Kandidáti v abecednom poradí
1. Ing. Stanislav Čorej, predseda RK SOPK, Prešov
2. Ing. Peter Hrinko, podnikateľ, Košice
3. Ing. Slavomír Hatina, predseda predstavenstva Slovnaft, a. s., Bratislava
4. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov, Košice
5. MUDr. Katarína Poláková, PHD
6. Ing. Vladimír Masár, prezident slovenskej kancelárie Deloitte, Bratislava
7. Rudolf Y. Mosny, podnikateľ a finančný poradca, Florida, USA
8. Ing. Ladislav Sedmák, prezident Tauris, a. s., Rimavská Sobota
9. Ing. Jozef Sitek, generálny riaditeľ OVP Orava, Trstená
10. Regina Ovesny-Straka, predsedníčka predstavenstva Slovenskej sporiteľne,
Bratislava
11. Ing. Jozef Uhrík, predseda predstavenstva VW Slovakia, Bratislava
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na VI. valnom zhromaždení po schválení nového znenia Stanov (30. 6. 2003,
Bratislava) bol jednomyseľne zvolený za správcu a taktiež za výkonného
podpredsedu, ako aj štaturárneho zástupcu klubovej komunity na dvojročné
funkčné obdobie dr. Peter Kasalovský. V riadnych voľbách na základe
predchádzajúcich Stanov získal zo všetkých kandidátov najviac hlasov v histórii
doterajších korešpodenčných a tajných výborových volieb, t. j. 99,35 %. Jeho
mandát sa skončí až dňom 31. júl 2005. Z tohto dôvodu nemohol byť zaradený
na tohtoročnú kandidátku.
Voľbu treba vykonať v období od 20. júna do 10. júla 2004. Vyplnený hlasovací
lístok treba poslať buď na pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, alebo na faxové
číslo 00421-2-67273029.
Správca po dohode s členmi výboru dňa 3. júna 2004 stanovil volebnú komisiu
v zložení : Ing. Katarína Štefankovičová, ako jej predseda Ing. Peter Beck
a Ing. Ilja Cigna. Správca v súlade so Stanovami a termínom konania
VII. valného zhromaždenia zvolá prvú schôdzu výboru, ktorý si potom zvolí
svojho predsedu a dvoch podpredsedov.
Prvých sedem kandidátov podľa počtu hlasov sa stane dňom 1. augusta 2004
členmi nového výboru klubu na obdobie jedného roka.
Výbor bude doplnený do 30. 9. 2004 o predsedov krajských, regionálnych,
alebo iných oficiálnych členských komunít v SR a ČR.
Výsledky volieb budú zverejnené po podpísaní volebného protokolu na
webstránke klubovej komunity najneskôr do 13. júla 2004 a na najbližšom
riadnom celoklubovom zhromaždení.
Právo voliť má 125 riadnych členov a riadni členovia z krajských, resp.
regionálnych klubových komunít v pomere 7 členov - 1 hlas (celkove možných
devätnásť hlasov) a poradný hlas má 47 čestných členov zo SR podľa členskej
evidencie k 3. 6. 2004.
Celkove bude vydaných 144 hlasovacích lístkov a ďaľších 47 pre čestných
členov zo Slovenskej republiky. Hlasovacie lístky budú označené číslami od
1 do 191.

Bratislava, 14. jún 2004


Funkcionári klubu

Na VI. valnom zhromaždení bol za správcu a výkonného podpredsedu zvolený na dvojročné obdobie /od 30. 6. 2003 do 30. 6. 2005/ P. Kasalovský. V riadnym tajných výborových voľbách na 11. funkčné obdobie od 1. 8. 2003 do 31. 7. 2004 boli zvolení : P. Kasalovský, A. F. Zvrškovec, S. Hatina, P. Hrinko, J. Uhrík, L. Sedmák, J. Sitek, P. Konštiak a za regionálnu klubovú komunitu Poprad - Tatry P. Beck. Takýto stav bol k 6. 4. 2004. Výbor si zvolil svojich funkcionárov. Za predsedu A. F. Zvrškovca, za podpredsedov P. Hrinku a J. Uhríka.

Nominácia na členov výboru pre 12. funkčné obdobie sa začne dňom 15. mája a skončí sa 15. júna. Nomináciu treba poslať na adresu : NEF - Hospodársky klub, Viedenská cesta 5, 854 04 Bratislava, príp. na fax 02-67273029. Tajné a korešpodenčné voľby výboru sa uskutočnia v období od 20. 6. do 10. 7. 2004. Počet členov výboru je daný pomerom jeden člen výboru na tridsať riadnych členov klubu. Nová evidencia členov bude ukončená k 30. 4. a členovia neplniaci si členské povinnosti - záväzky budú z nej vynechaní.Nominovaní

V období od 12. mája do 26. mája 2003 členovia Hospodárskeho klubu (NEF) nominovali do svojho 9-členného výboru na 11. funkčné obdobie týchto členov:

1. P. Kasalovský, výkonný podpredseda, šéfredaktor Hd,
2. Ľ. Harvánek, generálny riaditeľ, Raven, a. s., Považská Bystrica,
3. P. Hrinko, podpredseda DR, Chemko, a. s., Strážske,
4. L. Sedmák, podpredseda, prezident Tauris, a. s., Rimavská Sobota,
5. J. Sitek, generálny riaditeľ, OVP Orava Trstená,
6. P. Konštiak, prezident Zväzu obchodu SR,
7. A. F. Zvrškovec, prezident, Dividend Group,
8. S. Hatina, predseda predstavenstva, Slovnaft, a. s.,
9. J. Uhrík, predseda predstavenstva, Volkswagen Slovakia, a. s.,
10. J. Brhel, poslanec NR SR
11. R. Y. Mosný, podnikateľ (pôsobiaci trvale v USA).

Tajné voľby sa uskutočnia na 7. valnom zhromaždení klubovej komunity, ktoré bude 30. júna v Bratislave.

K 30. 9. t. r. bude výbor doplnený o predsedov krajských, regionálnych a miestnych klubov.


Oznámenie

Nominácie na členov výboru Hospodárskeho klubu (NEF) v 11. volebnom období treba poslať jeho správcovi do 25. mája na adresu: 854 03 Bratislava, Gogoľova 18. Tajné voľby 7-členného výboru budú počas VI. valného zhromaždenia klubovej komunity, ktoré sa uskutoční podvečer v pondelok 30.júna. Program výročného mítingu bude oznámený pozvánkou len riadnym členom a zvoleným delegátom z krajských klubov do 14. júna.Nominácie

Na kandidátku členov výboru Hospodárskeho klubu na desiate funkčné obdobie boli nominovaní k 31. máju t. r.: A. Bartolomei, J. Badžgoň, J. Bočkay, S. Čorej, Š. Chudoba, S. Hatina, P. Hrinko, Ľ. Kaník, P. Kasalovský, J. Maceková, P. Mihók, D. Muňko, L. Sedmák, Jozef Sitek, V. Valach, V. Veteška a A. F. Zvrškovec. Návrhy na kandidátov od členov klubovej komunity sa prijímajú do 20. júna.


Nominácie

V období od 1. júla do 20. júla sa uskutočnia tradične tajné a korešpondenčné voľby výboru Hospodárskeho klubu (NEF). Jeho 10. funkčné obdobie sa začne dňom 1. augusta 2002. Riadni aj čestní členovia môžu navrhnúť svojich kandidátov do 20. júna a poslať poštou na adresu: Hospodársky klub (NEF), Gogoľova 18, 854 03 Bratislava alebo doručiť inak. Zvolených bude desať členov (jeden na tridsať členov). Ďalšími členmi výboru sa stanú novozvolení predsedovia krajských, resp. regionálnych klubov najneskôr k 30. 9. t. r.Novozvolený výbor Hospodárskeho klubu (NEF) zvolil 8. augusta 2001 za svojho predsedu Slavomíra Hatinu, za výkonného podpredsedu a správcu Petra Kasalovského, za podpredsedov Alexandra F. Zvržkovca a Daniela Dobrotu.

Voľby 2001

*Nominácie členov výboru

V súlade so Stanovami Hospodárskeho klubu (NEF) žiadam členov o nominácie na volených členov výboru pre IX. volebné obdobie od 1. 8. 2001 do 31. 7. 2002. So zreteľom na počet riadnych členov k 31. marcu t. r. bude volených 7 členov. Každý riadny člen má právo navrhnúť sedem členov výboru do 15. júna 2001.

*Voľby volených členov výboru

Voľby sa uskutočnia korešpondenčne od 17. júna do 16. júla 2001.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude hlasovací lístok označený kódovým číslom člena. Navrhnutých kandidátov je treba označiť "krížikom".

Volebný lístok treba poslať na adresu: Hospodársky klub, Gogoľova 18, 854 03 Bratislava, alebo na fax: Bratislava 6381 0413, resp. e-mail: pkasalovsky@hd-dennik.sk.

Zvolený je ten kandidát, ktorý sa umiestni do 7. miesta a voľbu vykoná nadpolovičná väčšina riadnych členov.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na najbližšom riadnom zhromaždení klubovej komunity, ako aj prostredníctvom Hospodárskeho denníka.

Volebná komisia:

D. Dobrota, predseda

P. Čatloš, člen

A. F. Zvrškovec, člen

Výbor si zvolí svojich funkcionárov najneskôr do 31. 8. 2001. Jeho členmi budú opäť predsedovia krajských, resp. regionálnych klubov.

Bratislava, 22. máj 2001


Výbor

V 8. funkčnom období od 1. augusta 2000 do 31. júla 2001 na základe tajných korešpondenčných volieb pracuje volený výbor v takomto zložení:
S. Hatina, predseda
P. Kasalovský, výkonný podpredseda
A.F. Zvrškovec, podpredseda
P. Sobotka, podpredseda
D. Dobrota, podpredseda a predseda banskobystrického regionálneho klubu
Členovia: S. Čorej, P. Hrinko, J. Majský, J. Šramek, Ľ. Valach


Členovia výboru za regionálne, krajské, resp. miestne kluby a okruhy členov:
Šarišsko-zemplínsky, Prešov: M. Vysoký
Žilinský, Žilina - Martin: P. Čatloš
Oravský, Trstená: J. Sitek
Novohradsko-gemerský, Lučenec: M. Gonda
Zlínsky okruh: M. Hrubý
Poprad-Tatry: P. Beck

Revízor: Š. Kardoš


Klubové voľby 2000

Šesť týždňov mali členovia občianskeho združenia NEF - Hospodársky klub oprávnenie zúčastniť sa na tajných voľbách výboru na vyplnenie hlasovacieho lístka. Z 208 vydaných lístkov sa do konca júna vrátilo 108, teda 51,92 %. K pôvodným dvanástim kandidátom pribudlo ďalších pätnásť. Do výboru boli zvolení : 1. P. Kasalovský (106 hlasov), 2. S. Hatina (97), 3. A. F. Zvrškovec (89), 4. Ľ. Valach (66), 5. P. Hrinko (59), 6. P. Sobotka (45), 7. J. Šramek (43), 8. S. Čorej (33) a 9. J. Majský (25). Členmi výboru sa stali za krajské, resp. regionálne kluby J. Sitek (Oravský), D. Dobrota (Banskobystrický) a P. Beck (Poprad-Tatry). Páni J. Sitek a D. Dobrota by sa stali členmi výboru aj na základe riadnych volieb, keďže sa umiestnili na 4. (75 hlasov), resp. 7. mieste (55 hlasov). Do konca septembra by mali pribudnúť do výboru novozvolení predstavitelia Šarišsko-zemplínskeho, Novohradsko-gemerského, Žilinského Hk, ako aj predstaviteľ Zlínskeho kruhu členov z ČR.

* Nový výbor si zvolí na prvej schôdzi v pondelok 7. augusta svojich funkcionárov.


Tradičné: tajné voľby

Výbor Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub rozhodol, že jeho voľby na 8. funkčné obdobie od 1. augusta 2000 do 31. júla 2001 budú tajné.
Nominácie na sedem volených členov výboru sa začínajú 25. apríla a končia 6. mája 2000. Treba ich poslať faxom, resp. na poštovú alebo mailovú adresu klubovej komunity.
Voľby budú po tretíkrát korešpondenčné v období od 15. mája do 30. júna 2000. Výsledky volieb budú vyhlásené na 38. riadnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 14. júla 2000.