Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Výročná správa správcu Petra Kasalovského XIII. valnému zhromaždenie združenia

Vážené zhromaždenie !
Dámy a páni,
Excelencie,
priatelia !

Mám tú česť otvoriť XIII. valné zhromaždenie v 21. roku nášho združenia. Schádzame sa po 15-tich mesiacoch preto, lebo som presvedčený, že dozrel čas na prebudenie sa z tzv. spoločenského pokoja. Svet beží ďalej a my sa dozvedáme, že úspešné nemecké podniky zavádzajú participačné prvky do svojej činnosti a tým prinášajú novú podnikovú kultúru v podobe tzv. rýnskeho kapitalizmu, pred ktorým majú strach hlavne americké korporácie. Naše poznatky z diskusie o charaktere súčasnej krízy a stave spoločnosti jasne ukazujú, že súčasný korporátny systém ekonomickej základne spoločnosti je nereformovateľný. Vo svojej podstate nakoniec vedie k fašizmu spojeného s hlbokou majetkovou diferenciáciou a "protektorskými" vojnami. Majetková diferenciácia premieňa spoločnosť na dve vrstvy : sterilnú elitu s obslužným personálom chovajúcu sa doslovne paraziticky a vrstvu ekonomických otrokov. Ako z tohto bludného kruhu von ? Tento rébus sa snažíme riešiť od vzniku súčasnej všeobecnej krízy systému.

Ak sme v úvode spomenuli rýnsky kapitalizmus, tak tomu nebolo náhodne. Práve niektoré jeho princípy a hlavne negatívne skúsenosti našich členov zo súčasnej krízovej ekonomiky nás viedli k záverom, že ak máme byť na Slovensku úspešní, tak musíme zmeniť ekonomickú základňu na nemecký, prípadne na francúzsky spôsob takto:
 • Na podniky nazerať ako na čiastočne majetkové spoločenstvo, v ktorom funguje partnerstvo medzi vlastníkmi firmy, odbormi a štátom ako regulátorom. To vyžaduje uznávať v podniku solidaritu a spoločenskú zodpovednosť ako základ podnikovej kultúry;
 • Zasieťovanie ekonomiky sa ukázalo ako deštruktívne a preto je potrebné, aby sa prehĺbila technologická a na export orientovaná kultúrna spolupráca a orientovala sa iba na tie banky, ktoré poskytujú tzv. trpezlivý kapitál;
 • Takéto banky sa musia stať súčasťou siete podnikov a to umožňuje zavedenie dlhodobej stratégie v podnikateľskej činnosti;
 • Štát a odbory vystupujú v tejto sieti ako moderátori spoločenských nadstavbových procesov, čo umožňuje tesné prepojenie dodávateľských vzťahov. Výsledkom takejto činnosti je relatívne rýchla inovácia diverzifikovanej produkcie a hlavne zvýšenie konkurencieschopnosti.
 • Akciová podiely (stakeholder value) sú založené na dlhých cykloch a hlavne zahrňujú zájumy všetých osôb a subjektov, inštitúcií, ktoré majú čo do činenia s podnikom;
 • tým sa vytvára hustá sieť hospodárskych inštitúcií a pravidiel, ktoré pomáhajú udržať translačné náklady na nízkej úrovni a to vedie k lojalite zamestnancov.
 • Zamestnanci vidia dlhodobú perspektívu a prispievajú aktívne k rastu podnikov a stávajú sa akcionármi firiem.
 • Výsledok, podniky sa stávajú súčasťou siete, ktorá umožňuje dlhodobé podnikateľské zisky a hlavne konkurencieschopnosť na trhu.
Za tieto zosumarizované klubové názory (ba doslovne návod na zmenu v ekonomickej základni) sme svedkami ignorantských postojov našich politikov a nefaktografickej kritiky sprava aj zľava. Ale na to tu sme, aby sme pripomenuli, že demokracia v našom ponímaní má iné rozmery, ako prázdne a inflačné politické heslá o nej. Preto hovoríme o potrebe demokracie a participácie v ekonomike. Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na Slovensku, ale aj našich východných susedov je situácia, na ktorú treba reagovať. Ale opäť sa nič nedeje. Ale o tom neskoršie a podrobnejšie, aby sme najprv ukázali ako sme dospeli k uvedeným záverom. Prejdime však k hodnoteniu klubovej činnosti.
Výročný odpočet klubu sa začína dňom 13. decembra 2012, keď sa uskutočnilo XII. valné zhromaždenie. Na ňom sme dospeli k názoru, že sa treba pričiňovať väčšmi o autoritu štátu a jeho orgánov, o ich funkčnosť, osobitne v súvislosti s nevyhnutnosťou revitalizácie krajiny a s vodnými zdrojmi, vyžadovať poriadok, disciplínu a rešpekt k zákonom, napomáhať obnove dôvery občanov k polícii, prokuratúre a justícii. Zdôraznili sme potrebu rozumnej, zmysluplnej a efektívnej tvorby zdrojov, a v tejto súvislosti aj tvorbu nových pracovných miest. Dvojnásobne sme podčiarkli najvyšší občiansky záujem, ktorý vyplýva z povinností prezidenta republiky, parlamentu a vlády napomáhať modernizácii a demokratizácii Európskej únie. Tieto témy sme sledovali, diskutovali a poskytli podnety ústavným činiteľom.
S výnimkou ministra hospodárstva T. Malatinského a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčáka a štátneho tajomníka MF V. Hudáka bola snaha o dialóg o akútnych problémoch spoločnosti s parlamentom a vládou nulová. Už sme si zvykli na to, že predstavitelia strany SMER - SD nemajú čas, ale ani záujem. Obdobne to platí aj o osobách z opozície a výnimkou je iba poslanec NR SR Radoslav Procházka. Vyhýbajú sa konfrontácii názorov na možné riešenia vleklých problémov v spoločnosti (neraz sú pod nimi podpísaní !), ale aj hodnoteniu ich pôsobenia. Nedochádza im, že prifarbovať si predstavy o sebe ružovými alebo pastelovými farbami je trápne, keďže z celého parlamentu má pred občanmi aký-taký kredit päť-sedem poslancov a z vlády ide len o tretinu jej členov. To vyplýva z nami sledovaných internetovských diskusií občanov okolo osôb nášho verejného života.
Na zmiernenie tohto konštatovania by som uviedol, že plných dvadsaťjeden rokov máme vynikajúce kontakty so zahraničnými osobnosťami prvého protokolu. S domácimi potentátmi - demokraticky zvolenými - je to čoraz zložitejšie. Asi zisťujú, že sa im málokto vyrovná a vnímajú svoju činnosť s určitou predurčenosťou spojenú s božskou genialitou. Aké sú konkrétne výsledky ich činnosti, to býva a je takmer hamletovská otázka.
Pred rokom a pol nám poslal prostredníctvom DVD sympatické posolstvo a tiež prísľub komunikácie predseda vlády R. Fico. Potom ani na jednu pozvánku a na listy s podnetmi vôbec nereagoval. V našej 21-ročnej histórii sme už "toto" zažili, ale nie tak dlho ako v tomto prípade. Faktom však je, že nám to nemôže byť jedno, lebo spomínané imperatívy a celkový znepokojivý stav spoločnosti nám zabraňujú rezignovať. Pozoruhodné je, že z roka na rok vnímame čoraz silnejšiu nadutosť a demagógiu politických lídrov, ale aj neschopnosť riešiť pálčivé spoločenské pomery.

Vážené zhromaždenie !
Pripomeniem letmo, o čom sme hovorili, aké témy na našej pôde rezonovali v uplynulom období.
Na 94. riadnom zhromaždení 13. decembra 2012 prezentoval svoje názory na vývoj medzinárodnej situáciu M. Lajčák. Hneď po ňom takmer legendárny socialista, niekdajší rakúsky vicekancelár a minister financií J. Androsch priblížil svoju vlastné videnie minulej, súčasnej a budúcej Európy. Z prezentácii zaujal vtipnosťou a otvoreným hodnotením slovenského vinárstva prof. F. Malík.
Na nasledujúcom zhromaždení 14. marca 2013 otvoril novú celoklubovú diskusiu "Aké chceme (potrebujeme) Slovensko?" prof. V. Tkáč. Opäť sme sa presvedčili, že naše témy sú podnetné pre predsedu SOPK P. Mihóka, ktorý je vedúcou osobnosťou Svetovej komorovej fedeácie. Jeho kredit medzi osobnosťami hospodárstva a spoločnosti je najvyšší v našom združení, a to za prípravu na tému, vecnosť a kreatívnosť jeho diskusných vstupov a prístupnosť kritike.
Na diskusiu s 10-člennou klubovou reprezentáciou si opäť našiel čas 24. apríla 2013 prezident republiky I. Gašparovič. Tak tomu bolo aj 10. marca tohto roka.
Podnety z uvedených zhromaždení a na stálu neformálnu výmenu názorov medzi 1/3 členstva sa premietli aj do dialógu s predstaviteľmi diplomatických misií v SR : Brazílie, Indie, Indonézie, Kuby, Palestíny, Ruska, Turecka a Vietnamu. Ponuku na spoluprácu dostali v závere 2013. roka aj ďaľší veľvyslanci. Možnosť prezentovať sa na našich zhromaždeniach využili najprv vietnamská a po nej brazílska, kubánska a dnes indonézska misia.
Na 96. riadnom zhromaždení 20. júna 2013 bola hlavnou diskusnou témou zodpovednosť politických a spoločenských lídrov s bohatou diskusiou na pokračovanie. Dostali sme sa opäť k problematike médií a ich vplyve na spoločnosť. Hodnotenie a podnety pripravil V. Brezny.
Na 97. riadnom zhromaždení 24. októbra 2013 sme sa opäť vrátili k stálej téme, ktorou je, obrazne povedané, "zdravie spoločnosti". Veľkým zážitkom po polročnej príprave bol 120-minútový telemost na trase Bratislava - Los Angeles s významnou osobnosťou svetovej vedy prof. Rong Xiang Xu-om o regenerácii poškodených telových orgánov a tkanív, ale aj o zdravej dlhovekosti. Tomuto podujatí venovali pozornosť The Wall Street Journal, Reuters, ITAR-TASS a agentúry s médiami štyroch kontinentov. Telemost bol vysielaný celosvetove a dodnes je záznam prístup na internete.
O našich názoroch a podnetoch dostali informáciu viacerí svetoví lídri ako V. V. Putin (trikrát), pápež František, ale aj renomované organizácie - inštitúcie : World Economic Forum a World Food Prize. WEF aj s výhradami voči nelichotivým výsledkom komparatívneho hodnotenia konkurencieschopnosti vo svetovom meradle z hľadiska SR. Boli sme to my, ktorí sme "vybojovali" zaradenie Slovenska do tohto prestížneho hodnotenia i keď dnes vnímame, že WEF už nie je v avantgardnej pozícii. Tejto štvrťstoročie až sympaticky kacírskej a východiska z kríz objavujúcej organizácii uniká podstata zmien nielen v celosvetovom meradle, no i regionálne, a to vo všetkých smeroch.
Na 98. riadnom zhromaždení 26. novembra 2013 bol hosťom štátny tajomník MF SR V. Hudák s témou "Fiskálny vývoj v eurozóne". Auditórium ocenilo jeho vecnosť a názorovú otvorenosť. Na nevôľu Kremľa komunikovať s nami sme odpovedali diskusiou na tému "Je V. V. Putin svetovým lídrom?". Oficiálna komunikácia bola efektívna do 2001. roka a potom sme sa vždy dozvedali o nezaujímavej slovenskej pozícii. Po kuloárových diskusiách sme vytvorili priestor odpovediam na otázku "Aký má byť nový prezident republiky?", pričom z horúcich prezidentských kandidátov v uplynulom 16-mesačnom období prišiel trikrát R. Procházka.
Na dnešnom 99. riadnom zhromaždení a celkove 240. podujatí sa dokončí celoklubová diskusia o tom, "Aké chceme (potrebujeme) Slovensko ?". Slovo dostanú ľudia - opravdivé osobnosti až s neprimeranou dávkou skromnosti, ktorí sa nepachtili do všelijakých smotánok. Je za nimi príkladný výsledok práce a ich obdivuhodné mnohoročné až celoživotné snaženia sa.
Treba povedať aj to, že pokračovala tradícia našich internetových ankiet : World Politician, Best Bank, Najsympatickejší člen vlády SR a Najsympatickejší poslanec NR SR. Niekoľko myšlienok na okraj týchto ankiet. Svetových politických osobností je pramálo a podľa toho Svet aj vyzerá. Je menej hladu, biedy a vojen, alebo všelijakých farebných povstaní v úvodzovkami, alebo bez nich !? Je všetkého viac. Je tu snaha o celosvetovú nadvládu aj za cenu regionálnych konfrontácií, alebo až 3. svetovej vojny ? Best Bank potvrdzuje, že sympátie má tá banka, ktorá stojí za zaujímavými projektami a dobieha, obrazne povedané, budúcnosť. Popularita vlády ? Vtedy, keď sa o ňu postarajú média, alebo dlhovekí funkcionári zamestnávateľských organizácií. Obdobne to platí o poslancoch.
Zlatý biatec je tu a je to vždy čas na regeneráciu ducha. Kto by sa nepotešil z nominovaných, z ktorých väčšina si zaslúži od každého v tejto krajine poklonu. Obdobne to platí o zahraničných laureátoch. S niektorými komunikujeme a majú nám vždy čo povedať, inšpirujú nás k tomu, aby sme sa vnímali, že sa dá víťaziť nad konzumom. Pripomíname si profily a podnety našich čestných členov z rokov 2012 a 2013 niekdajšieho rakúskeho vicekancelára Hannesa Androscha a prof. Rong Xiang Xu-a. Toľko k obsahovej náplni minulých rokovaní.
Treba povedať aj to, že som bol na pozvanie prof. Rong Xiang Xu-a na pracovnej návšteve v Číne. V diskusiách som sa snažil pochopiť nielen jeho vedu a jej unikátne výsledky, ale predovšetkým nepoznanú a dynamizovanú všestranne novú Čínu a doslova jej bezprecedentne pracovitých a láskavých obyvateľov. Na najbližšom zhromaždení sa pokúsim odpovedať na otázku, kde je Čína v porovnaní s ostatným svetom a takým miništátom ako Slovensko ?! Bude to aj nevyhnutnosti nových vzťahov s ČĽR, čo naša vláda nie je schopná pochopiť.

Dámy a páni !
Vráťme sa však k podrobnejšiemu pohľadu na súčasnosť, ako sme v úvode správy sľúbili. Keďže média sú vo vlastníctve najbohatších, ktorí majú viac ako významný vplyv aj na tie akože verejnoprávne, tak je u nás doma všetko v najlepšom poriadku. Problémoví sú akurát Rómovia, a to od nepamäti, avšak v novom režime z roka na rok viac. Až neúnosne. Novozvolený predseda VÚC so sídlom v Banskej Bystrici sa tiež označuje za problém, tak domáci, ako aj zahraničný. „Inakší“ nielen v sexuálnej orientácii nie sú síce v ilegalite, ale nemôžu žiť podľa svojich predstáv. Vytrvale prikrývanými "výbušninami" sú rezorty zdravotníctva, školstva a to aj s telovýchovou a športom, no i podnikateľské skupiny. Najväčším problémom sú však ľudia, ktorí si dovoľujú myslieť a ešte svoje názory prezentovať.
Mátajú ma spomienky na počiatky nového režimu, keď politici hlásali naše vstupovanie do Európy, v ktorej sme už boli od pradávna. Len nečítajte to, čo vtedy hlásali. Riešili reštitúcie, privatizáciu a odštátňovanie, resp. rozpredaj fungujúceho štátneho, no i družstevného majetku. Takmer štvrťstoročie vytvárali vrstvu "lepších ľudí", o ktorých majetkovom raste môžu na Západe len snívať a závidieť. Cenou za zaradenie sa do tejto skupiny ľudí bol vďačnosť politikom a ich stranám. Dospeli do štádia, keď pochopili, že už pred svojím narodením boli vyvolení a "realita" sa ich netýka, pokiaľ neohrozuje ich záujmy a bezpečnosť. Navonok sú spokojní, ba nájdu sa aj nadšení s naším vývojom i keď majú výhrady, ale celkove sme na tom podľa nich dobre. Dodal by som, že prinajmenej lepšie ako ľudia v južnom Sudáne. Dokonca Bratislava patrí medzi najbohatšie európske regióny a Slovensko je takmer príkladom úspešného rozvoja - vývoja, ako v uplynulom mesiaci hlásal aj prostredníctvom SME inštitút riadený pánom Bútorom. Absurdné a skreslené hodnotenia pre väčšinu obyvateľstva.
Vlády sľubovali a sľubujú lepší a zmysluplnejší život, vyššiu kvalitu života, a majú pocit, že sa pričiňujú o to, aby sa tak dialo. A obyvateľstvo chcene - nechcene bez práce a tá jeho osminová časť pod hranicou chudoby mlčí.
Je to tak, že snaha byť najlepší, prípadne lepší ako väčšina, je už skôr výnimočná. A potom, my všetci sa týmito jednotlivcami pýšime. Koľkí zdraví ľudia nejdú za prácou a prijali systém, že minimum na prežitie im dá štát ?! Potom sa stane aj to, že princíp "nič nie je zadarmo" sa zatracuje niektorými populistickými politikmi a ich spolupracovníkmi. Dávky v núdzi vraj stačia iba na to, aby prežili, a nepokryjú stratu kalórií z brigádnickej práce. Miestne úrady nie sú nútené hľadať a nájsť prácu pre zdravých bez práce, a keď už nie inak, ale platiť takúto prácu úsporami na investíciách a na prezamestnanosti v úradoch.
Prečo by nemohol byť prijatý princíp 1,5 pracovného úväzku ? Pracovať denne dvanásť hodín, čo je pre väčšinu ľudí zničujúce ?! Nateraz ľudia, ktorí však nie sú nijak výnimoční, iba ak prehnanými predstavami o jedinečnosti seba samých a hlúposti ostatných, majú takú moc, že to nedopustia. Sú miestne "hviezdy", ktoré hoc sú verejnými činiteľmi, trebárs primátorom a krajským poslancom, členom správnej rady Pamäti národa, majú niekoľko plných úväzkov a povinnosti v dozorných radách. Suma sumarum, takýto jedinec má svojich 12-13 tisíc Eur mesačne. Je to výsmech ľuďom práce.
Treba tiež dvakrát podčiarknuť, že sú krajiny, kde dôchodkový vek znamená koniec práce v štátnej a verejnej službe. Sú to média a nimi vyživovaní politici, ktorí verejnosti spravidla prezentujú ako vzory - idoly ľudí chabých duchom, alebo kvázi úspešných ľudí. "Kolotoč" týchto osôb v médiách nie je ničím novým i keď občas sa objavuje človek, ktorý je výnimočný svojou prácou, alebo výkonmi. Čo s tým narobíme, keď naše média dávajú priestor ľuďom, ktorí, hoc aj v štátnych a poslaneckých funkciách, a ktorí v životnom postoji zlyhali, alebo nemajú želateľné výsledky. Prečo je tomu tak ?! Vlastníci médií žijú v inom svete a vyhovuje im, keď sa pozornosť sústreďuje na bulvárne príbehy a pre život spoločnosti absolútne nevýznamné.
Politici bez výnimky sa kryjú činmi svojich predchodcov, ale všetci viac či menej hovoria o tom, že štát musí riešiť dôchodky. Akoby dôchodcovia dostávali svoj dôchodok od štátu. Vo verejnosti prevláda názor, že tomu tak je. Čo tak pozrieť sa na to, ako s financiami zo sociálneho poistenia sa hospodárilo počas tej-ktorej vlády.
Vzdelaní, kultúrni, pracovití, tvoriví a poriadni občania sú u nás diskriminovaní. Výnimky budú, ale tie budú potvrdzovať pravidlo. To nie je vôbec prehnaný názor, keďže najlepšie vystihuje ich pozíciu a domáce pomery. Ich zásluhovosť je potlačovaná falošnou - pokrivenou solidaritou. Síce legálnou, keďže vždy bola formulovaná do najrôznejších opatrení riadne zvolenými vládami. Vytrvale sa hovorí o národnom hospodárstve, ktoré nemôže byť "národné", lebo viac ako 90% firiem je vo vlastníctve cudzincov. Predaj všetkého lukratívneho bol zdôvodnený "veľkou pravdou", že štát predsa nemôže byť dobrým vlastníkom - iba súkromník a potom zmenou režimu. Takže, o akej tvorbe zdrojov sa tu medituje ?!
Azda sme precitlivelí na problematiku zamestnanosti a nášho školstva. Z našich daní sa platia školy, ktoré sú mimo reality. Vzdelávajú v odboroch, pre ktorých absolventov niet uplatnenie sa. Tak tomu je a potom sa z našich daní sa platí podpora v nezamestnanosti... Tak to je vrchol našej svetovosti, na ktorú nemáme zdroje. Je to choré. A potom dospejeme k super riešeniu : vytvoriť pracovné miesta za netrhových podmienok z eurofondov.
Toľko právnických, marketingových vysokých škôl a masmediálnej komunikácie nemajú nikde na svete. Keď to chceme udržať, tak bez platieb od štátu. V posledných týždňoch viacerí podnikatelia volajú po tom, aby sme obnovili štúdium v nedostatkových profesiách, a to bez začervenania sa, keďže sa pričinili o likvidáciu tohto školstva v záujme vlastnej ziskovosti – veď sa ho sami vzdali.
Osobitnou kapitolou je zdravotníctvo a sociálne veci. Tieto rezorty sú pre život človeka najdôležitejšie, ale aj "nedotknuteľné". Kto by si dnes pripomínal to, čo si občania žiadali od nich pred štvrťstoročím ?! Jestvuje síce niekoľko všestranne príkladných organizácií a ich vedúcich, ale celkove za vynaložené rozpočtové, no i "všimné" financie občania nedostávajú adekvátnu starostlivosť o svoje zdravie a život.
O realite v našom zdravotníctve budeme však detailne hovoriť na júnovom zhromaždení, a to napriek tomu, že ministerka výzvu na dialóg odmietla. Čo s takou ministerkou, ktorá toto nevníma ?! Čo s takou dámou, ktorá nie je náležite vzrušená ani z absurdnej žiadosti odborovej organizácie zdravotných sestier na mzdu vo výške 2600.- Eur mesačne ?!

Dámy a páni,
prečo o tom hovorím a vôbec nie po prvýkrát za tých 21 rokov nášho združenia ?! Je to v súvislosti s prezidentskými voľbami, keďže iba jeden z kandidátov hovoril o tom, že treba konečne a nesporne radikálnu zmenu myslenia. Absurdností je vo vyspelom svete akurát dosť, ale nikto nám neprikazuje vyznávať ich a mať ich za našu domácu normu. Čo sa splnilo z vládnych programov z hľadiska životnej úrovne obyvateľov a čo v živote ich - nášho štátu, ale v porovnaní so západnými štátmi ?! Koľko našich ľudí je pod exekúciou ?!
Každoročne, plných 21 rokov aj naše združenie poskytlo verejnosti a jej reprezentáciám nespočet podnetov a riešení problémov našej spoločnosti. Presne takých, ako sú uvedené v úvode a v závere tejto správy. Aj dnes pokladáme za dôležité , aby sme sa prestali zadlžovať a nefungovali nad pomery, resp. na úkor budúcich generácií. Aby sme pokročili vo zveľaďovaní krajiny a v hospodárení s vodnými zdrojmi, a to aj vrátane takého záväzku akým je splavnenie národnej rieky Váh od Žiliny do Dunaja. Aby sme vyžadovali od každého občana jeho zodpovednosť za vlastný život a rodinu, teda, aby pracoval. Inak povedané, menej úradníkov, viac práce a triezvosti so skromnosťou. Aby sme zredukovali výdaje na administratívu, byrokraciu a štátnych a tiež verejných zamestnancov a použili ich na tvorbu pracovných miest s iným charakterom, aký bol funkčný v nedávnej minulosti. Aj dnes hovorím, že v tomto združení boli a sú osobností, ktoré by zvládli a zrealizovali v jednom volebnom období to, čo si želali masy pred štvrťstoročím. Ibaže, tie masy to nechcú, a chcú radšej, či dajako prežiť a to na úkor seba, svojich blízkych, svojho okolia i štátu.
Krajina je však plná špiny, odpadkov a odpadu, petfliaš, nepestovanej a devastovanej zelene, je posiata nedopalkami z cigariet, obydlia v mestách sú nasprejované, cesty sú nerovné a parkové priestory v úbohom stave. Keď už ste v hlavnom meste, tak sa prejdite centrom. Je to nielen na zaplakanie, ale na hanbu primátora a celého zastupiteľstva, mestských organizácií, policajtov aj hasičov, najrôznejších inšpekcií... Že by boli všetci slepí, hluchí, alebo nevideli nič iné vo svojom živote ako len to "domáce"?! Nájdite verejné, bezplatné a jasne označené WC v centre metropoly, a to už nehovorím o takomto hygienickom systéme v celom polmiliónovom meste (!). Ešteže jestvujú nákupné centrá, ktoré sú priam oázami a dávajú ich návštevníkom pocit dôstojnosti aj akejsi bezpečnosti. Kam sme to dospeli, že dnes máme dvojnásobok štátnych policajtov ako pred štvrťstoročím ?! Bohabojný, ba až holubičí národ ? Ťažko s takýmto názorom možno súhlasiť, keď nedisciplinovanosť, nestrestaná protispoločenská činnosť vrátane trestných činov nadobudla obludný rozmer, ktorý sa nikto neodvažuje kvantifikovať. I keď aj v iných štátoch EÚ majú obdobné problémy, tak to nemôže byť ospravedlnením našej situácie. Úcta k zákonom je v čase minulom a to je tiež zodpovednosť politikov ponovembrových vlád s výnimkou niekoľkých osobností. Čo sa to s nami stalo, spytovali sme sa spoločne v 2001. roku a potom vlani s našim čestným členom kardinálom Korcom. Kde je tá morálka vzývaná v novembri 1989. roka a naplnenie sľubov, že budem ako ústavný činiteľ, či už ako vládny činiteľ, poslanec parlamentu a nižších zastupiteľských orgánov, alebo ako sudca, prokurátor a policajt slúžiť republike a jej občanom ?!

Vážené zhromaždenie,
toto združenie bolo a je za nový režim, za ľudí, ktorí dokážu organizovať život a firmy, poskytovať prácu a myslieť a konať v záujme svojho okolia - národa i štátu. S celý radom týchto ľudí sme sa rozlúčili, lebo dnes, teda v posledných piatich-siedmich rokoch sa z nich stali samoľúbi tárajkovia a plesové ikony, smotánkoví a vôbec hrdinovia mediálnych trápností. Platia si komparz, a keď si pozriete menoslovy ľudí na tých naj- udalostiach, tak sa veľmi nezmenili.
Je to vzrušujúce, keď aktéri politiky z uplynulých 25 rokov kritizujú situáciu v spoločnosti. Dokonca navrhujú sociálne opatrenia minulého režimu a potláčajú princíp zodpovednosti za jeho vlastný život a konanie. Prichádzajú s názormi, že vlastne my všetci máme riešiť to, že je pokles manželstiev "mladomanželskými pôžičkami". Zvrátenosť na zvrátenosť pri súčasnej miere nezamestnanosti a pochybných spôsobov jej riešenia, úrovni priemernej mzdy - a to v porovnaní v rámci EÚ. Ak som povedal "pochybných spôsobov" riešenia, tak preto, že ani jeden z premiérov ešte nepochopil, či nechce prijať fakt o tom, že je tu vedecko-technický a technologický pokrok, teda znižovanie počtu zamestnancov. A bude pokračovať modernizáciou, elektronizáciou a v konečnom dôsledku robotizáciou. Doterajšie vlády chceli a aj súčasná chce míňať zdroje z fondov EÚ, ktoré nie sú zadarmo, vytváraním pracovných miest. Akých miest a za aké peniaze, na úkor ktorých skupín obyvateľstva ?! Ako je možné, že jestvujú štáty, v ktorých sa nezamestnanosť nevyskytuje, resp. normálne je, aby si ľudia hľadali prácu, resp. obživu, pokiaľ nie sú skutočne invalidní. Na solidaritu a v dôsledku na sociálne dávky treba mať. A my sme chudobní, ale máme tých, ktorí vďaka ľudu a doterajším volebným výsledkom zarobili stámilióny a dnes mudrujú ako a čo treba robiť.
Na jednej strane sú SMER SD, vodcovia politických strán bez výnimky a ich spolupracovníci, najrôznejší poslanci a funkcionári zastupiteľských úradov, od nich závislých organizácií a inštitúcií, podnikateľské a šoubiznisové hviezdy a na tej druhej strane sa nachádza 90% obyvateľstva, z ktorej 40% má nulový záujem o veci verejné.
Vyprchalo aj masové nadšenie k Západu, a najmä k Spojeným štátom. Je tu poučovanie sveta o ľudských právach zo strany USA a najnovšie aj z Ruska, pričom o ich domácich pomeroch autori mlčia. "Veľmoci a mocnosti" sa dokonca považujú za najschopnejšie národy búchajúc sa do hrudníka a slziac pri vlastnej hymne. Postarali sa o to, že sa vyvíjajú nové zbrane a výdavky na zbrojenie sú nepredstaviteľné. Finančne rozviklané Spojené štáty dajú na zbrojenie 682 mld., teda o 30 mld. viac ako Čína, Rusko, V. Británia, Francúzsko, Saudská Arábia, Nemecko, Taliansko a Brazília dokopy.
Nedokončenou je "wallstreet-absurdistan", ktorý ovplyvňuje celosvetový vývoj a dotláča ho k samolikvidačnému procesu, resp. ku globálnej katastrofe. Prechod očistcom bol zavrhnutý a tak v súčasnosti len zaznamenávame, že len za tri zimné týždne tohto roka spáchal samovraždu dvojciferný počet finančníkov, alebo boli odstránení, čo vôbec nie je vylúčené. Všetci boli zapletení do nekalej činnosti a vyšetrovaní. Jeden z nich sa usmrtil tak, že si nastrelil päť klincov do hlavy a trupu.
Pre moju generáciu je sklamaním "predĺženie" 50-ročného mlčania o aktéroch vraždy J.F. Kennedyho, ktorý nebol len americkým prezidentom, ale aj svetovým lídrom so sympatickými názormi.
Ako je to s pomermi v EÚ ? Mnohé nasvedčuje, že potrebuje nový vietor.
Americká korupcia, ktorá je vďaka filmovému priemyslu priam legendárnou, len potvrdzuje, že ide vskutku o jav nesmrteľný. Nuž, nie je však tou naj, keďže v niektorých krajinách prekračuje hranice fantázie. Takže, nejestvujú len nesmrteľné medúzy z čeľade Turitopsis Nutricola, ale aj korupčníctvo ako nesmrteľná ľudská vlastnosť. Aj na klubovej pôde sme mali päťkrát diskusiu o tom, čo s korupciou. Prijímajú sa opatrenia na opatrenia, ale neefektívne a svojím spôsobom smiešne. Dokonca už jestvuje nový druh tejto činnosti, ktorý by sa dal označiť ako neslávne-slávne cirkevné odpustky. Rozdiel je iba v tom, že sú bezplatné a cenou je iba lojálnosť k vyššej moci. Do verejnosti sa natĺka názor, že sa vlastne v konkrétnych zločinných a morálke priečiacich sa prípadoch nič nestalo. A potom, ako je to s morálkou v našom štáte ? Prečo žijeme na dlh ?! Kam sa strácajú financie z pôžičiek, úverov a z príjmov za štátny majetok ?

Dámy a páni,
je zrejmé, že jestvuje svedomie našej civilizácie a to v našom priestore. Informácie z nášho mozgu po úmrtí sa totiž rozptyľujú v priestore. Stratili totiž kvantový stav podľa Stuarta Hamerhoffa. Sú to fantastické zistenia. To sú tie zážitky z návratu z druhého brehu po oživení, ale my netušíme, aké informácie sú v priestore. Mišmaš ? Alebo výpoveď o našej civilizácii ? Tej, v ktorej nie je vôbec menej vojen, hladu a chudoby, ľudského nešťastia a utrpenia ako pred sto rokmi, pred polstoročím, pred štvrťstoročím, alebo pri vstupe do tretieho milénia ?! Všetko ide po starom a podľa mnohých nemenne, ako to deklaroval guvernér ČNB, keď "vyzradil", že trebárs to nejde bez inflácie, a keď nie je, tak sa treba o ňu postarať. A dlhy ?! Tie budú a potom sa zmažú... Nuž, to je tá "sneť snetí" a doterajšími medicínskymi postupmi nevyliečiteľná. Tak mi to pripomína časy, keď bývalý prezident Svetovej banky sir James Wolfensohn, pred troma rokmi bol poctený aj naším Zlatým biatecom, pripomínal svetu a mocným, že sa na začiatku 70-tych rokov zaviazali k pomoci "tretiemu svetu" vo výške 0,75% HDP. A nielen to, ozrejmil, ako sa to percento znižovalo a ako sa prejavilo v živote najchudobnejších krajín z chudobných a biednych. Ak som zdôraznil nevyhnutnosť podpory EÚ a so silnou snahou o lepšie vnímanie potrieb európskeho obyvateľstva (národov), tak to platí aj pre NATO a vyhodnotenie jeho vplyvu na zabezpečeniu mierového vývoja v jednotlivých regiónoch a štátoch. Alebo platí, že vojny sú nevyhnutné ekonomicky a tiež nevyhnutným zlom ?! Aká je slovenská zahraničná politika ? Je totálne podriadená Bruselu s výnimkou záchranných misií pre našich ohrozených občanov v zahraničí ? Prečo sa zbavujeme našich misií, keď by mohli byť nielen našimi diplomatickým liahňami, ale aj centrami našej kultúry a umenia, školstva a vedy, no a zbližovania s národmi tej-ktorej krajiny ? Sme natoľko chudobní, alebo sme tak boli limitovaní inými záujmami, alebo nemáme akurátnych diplomatov (!).

Vážené zhromaždenie,
dovolil som si zhrnúť názory z členskej základne a tiež moje osobné na to, ako sa dnes javia naše klubové zámery z posledných štyroch rokov. Naše zámery by sme mali aj dnes potvrdiť a vyzvať sa k aktivite, ktorej výsledkom bude tvorba plánu rozvoja našej krajiny a jeho obyvateľstva. Sú nasledovaniahodné príklady ako sa to dá v školstve, vo verejnej správe, v obciach, no i v zdravotníctve, a preniesť to do celoštátnej predstavy-plánu. Aj dnes ich oceníme, ale predovšetkým, vyšleme signál k verejnosti, aby vytvorila priestor pre múdrych a vekove tých ľudí, ktorí nie sú v dôchodkovom veku, aby sa dostali na riadiace pozície. Aby sa konečne začala zmena myslenia a opäť sa ctil odborný a vôbec kvalitný pracovný výkon ! Aby sme nemali zo sociálnej solidarity dojnú kravu a nevytvárali priestor pre ničnerobkov, a teda aj ľudí, ktorí nepochopili, že sa musia starať sami o seba.
Tak sa pokúsme dotlačiť slovenskú vládu k tomu, aby štátna a verejná administratíva kmitala plných osem hodín. Hodnoťme, ako fungujú pre ľudí tie najcitlivejšie rezorty. Sú mimo záujmu a potrieb občanov a ich vôle, tak by ich mali viesť iní ľudia. Tí, ktorí to už prakticky dokázali a majú cveng. Tak to povedzme a nemajme obavu volať včas ľudí vo forme - v tvare škodcov s ich nadutosťou s hlúposťou na zodpovednosť.

Je rozumné urobiť si poradie rozumných úloh pre najbližšie obdobie :
 • pochopiť zmeny v nemeckých, francúzskych podnikoch a rozšíriť ich aj do hospodárskeho priestoru na území Slovenskej republiky,
 • iniciovať diskusiu o príčinách nehospodárnosti vo vzdelávacom procese na strednom a vysokoškolskom stupni a to s poukázaním na spoločenské škody, ako aj o spôsobe financovania týchto zariadení,
 • obdobne iniciovať diskusiu o zdravotníctve a o rezorte sociálnych vecí,
 • preskúmať pôsobenie kontrolných orgánov vo verejnoprávnych médiách,
 • vyžadovať od každej vlády a rezortných ministrov, aby zdôvodňovali nové štátne dlhy, a najmä ich účel,
 • iniciovať diskusiu o zákaze pracovať v štátnych a v samosprávnych orgánoch ľuďom, ktorí sa stali dôchodcami, a zároveň ich zrovnoprávniť so všetkým pracujúcimi z hľadiska daní,
 • iniciovať informovanosť verejnosti o použití štátnych zdrojov, ako aj fondov EÚ na tvorbu pracovných miest pre mladých v SR,
 • vyžadovať daňové zrovnoprávnenie ekonomického priestoru, aby sme neboli svedkami ideologických fráz, ako neprispôsobivé skupiny požierajú sociálny štát tým, že neplatia dane a pri tom súčasne dovolili korporátnym podnikom na našom území mať daňové prázdniny. Zaujímavé, že práve toto sa deje na úkor našich podnikateľov a živnostníkov. Tu asi pre našu kmotrovskú politickú garnitúru neplatí, že... parazitizmus je vždy len parazitizmom,
 • podnietiť dôslednú kontrolu využívania fondu pracovného času vo všetkých ústredných, krajských, regionálnych a okresných štátnych orgánoch a inštitúciách, ako aj vo všetkých vzdelávacích, zdravotníckych, kultúrnych a telovýchovných organizáciách,
 • usilovať o posilnenie parlamentnej demokracie tak, že v SR bude sa nahradí súčasný jeden volebný obvod novými so stanoveným kľúčom : počet obyvateľov delený 1/2 poslancov Národnej rady SR.
Vážené zhromaždenie,
táto správa bude zverejnená na www.hospodarskyklub.sk, aby bol časový priestor na pripomienky a podnety. Rokovanie XIII. valného zhromaždenia sa skončí na najbližšom klubovom podujatí.


Správa správcu XII. valnému zhromaždeniu
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub,
Bratislava, 13. december 2012

Dámy a páni,

predchádzajúce jedenáste valné zhromaždenie bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť sa uskutočnila 29. októbra 2009 a druhá bola o tri mesiace neskôr 26. februára 2010. Schválilo rámec našich aktivít :
 • venovať sa problematike občianskej zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti,
 • na základe domáceho surovinového a ľudského potenciálu dávať podnety na podporu zamestnanosti,
 • vytvárať priestor na realizáciu efektívnych riešení životného prostredia a jeho revitalizácie, osobitne vody,
 • napomáhať národnému rozvoju,
 • pôsobiť v súlade s klubovým memorandom na novú kvalitu vzťahov s Maďarskom a s ostatnými štátmi EÚ,
 • a pričiňovať sa o podporu myšlienok mieru a šťastia v spoločnosti.
Dnešné XII. valné zhromaždenie sa uskutočňuje na začiatku nového a v poradí tretieho klubového desaťročia. Popri bilancii uplynulého obdobia má stanoviť zameranie klubových aktivít na obdobie 2013 a 2014, čo je v súlade s našimi stanovami klubu. Pre informáciu najmä nových členov treba uviesť aj to, že funkčné obdobie správcu, výboru, ako aj revízora - na základe elektronických tajných volieb k 31. 12. 2009 a následného uznesenia XI. valného zhromaždenia - sa skončí výnimočne až o rok. V súvislosti s voľbami správcu a funkcionárov sa pre dnešné valné rokovanie navrhuje zmena "Stanov...", ktorá bude predložená na schválenie v návrhu uznesenia.

Hospodárenie klubu za roky 2009 až 2011 schválil výbor v súčinnosti s revízorom a na základe schválených výsledkov hospodárenia, boli riadne podané dobrovoľné daňové priznania.

Vážené zhromaždenie,

bilancia klubových aktivít je bohatá a zodpovedá zameraniu, ktoré schválilo XI. valné zhromaždenie. Naše združenie sa podpísalo 26. novembra 2009 pod Košický občiansky protokol o vode, vegetácii a klimatickej zmene, iniciovaný Michalom Kravčíkom. Na 82. riadnom zhromaždení 14. decembra 2009 diskutovalo o s premiérom Robertom Ficom. Na 83. riadnom zhromaždení 26. februára 2010 začalo celoklubovú diskusiu na tému : "Je tu čas konca hospodárskej, resp. civilizačnej krízy, alebo jej ďalší reštart ?", za účasti českého jadrového fyzika Vladimíra Wagnera, predstaviteľa francúzskej investičnej organizácie EPEE Jacqua Hogarda a ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka.

Na programe 83. riadneho zhromaždenia 27. mája 2010 bola prvé pokračovanie celoklubovej diskusie s prezidentkou parížskeho Inštitútu pre demokraciu a spoluprácu Nataliou Naročnickoj a s ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom. O aktuálnej situácii vo svetovom hospodárstve a financiách hovoril Juraj Sipko. Klubové fórum prijalo bez pripomienok memorandum "O politickej a ľudskej zodpovednosti k parlamentným voľbám". Ďaľšie 84. riadne zhromaždenie bolo 28. septembra 2010 a pokračovalo celoklubovej diskusie s čiastkovou témou "Korupcia a hospodársky avanturizmus". Diskutovali Jan Keller a prezident AV RF Aleksander Nekipelov a ďalší zahraniční hostia.

Správca združenia Peter Kasalovský informoval o klubových aktivitách a podnetoch z členskej základne prezidenta SR Ivana Gašparoviča na osobnom prijatí 18. októbra 2010. Odovzdal mu aj vyhlásenie klubovej reprezentácie z 8. októbra 2010 "O hamletovských otázkach v slovenskom priestore 21. storočia". Na 85. riadnom zhromaždení 16. decembra 2010 bol hosťom predseda Národnej rady SR Richard Sulík. Správca Peter Kasalovský hovoril osobitne o klubových vyhláseniach a memorandách a ich efektívnosti od 1993. roka.

V 2011. roku sa teda uskutočnili štyri riadne zhromaždenia, ktoré sa venovali otázkam celoklubovej diskusnej témy za účasti prominentných domácich a zahraničných hostí.

Český sociológ Jan Keller s príspevkom "Ohrozená stredná vrstva" vystúpil 3. marca 2011. O globálnej kríze hovoril Peter Staněk 24. mája 2011. Na programe bola aj videokonferencia s Centrom S. Wiesenthala z Los Angeles o nezastupiteľnej úlohe židovskej obce pri ochrane pred ultrapravicovým a fašizujúcim vývojom vo svete.

Na 89. zhromaždení 25. októbra 2011 dominovali témy "Zelený rast a adaptácia na zmenu klímy" ministra životného prostredia SR L. Nagya a "Korupcia a kontrolná činnosť" od predsedu NKU SR Jána Jasovského. Na 90. riadnom zhromaždení 22. novembra 2011 o situácii v pôdohospodárstve hodnotil minister Zsolt Simon a o podnikateľskej zodpovednosti hovoril Oszkár Világi.

Dvadsiaty rok klubového života otvorilo prijatie 12-člennej klubovej reprezentácie prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Výmena názorov na aktuálne spoločenské a hospodárske otázky trvala 90 minút. V predmetnej téme pokračovalo diskusiou aj 91. riadne zhromaždenie 15. marca 2011. Na nasledujúcom 92. riadnom zhromaždení 14. júna 2012 sa k 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky a potrebám republiky a jeho obyvateľstva vyjadrili posolstvom Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec, bývalí premiéri Iveta Radičová a Ján Čarnogurský, exminister Lázsló Miklós a veľvyslanec pri EÚ Ivan Korčok a o podmienkach efektívnosti novej vlády Roberta Fica hovoril správca združenia Peter Kasalovský.

Vážené dámy, vážení páni,

6. septembra 2012 správca združenia Peter Kasalovský reagoval listom zakladateľovi World Economic Forum prof. Klausovi Schwabovi na Správu WEF o globálnej konkurencieschopnosti a pozícii SR. Na 93. riadnom zhromaždení 9. novembra 2012 sa aj tejto téme venoval v úvode brainstormingu "Vývoj slovenskej spoločnosti v roku 2012, jeho výsledky a možnosti so zreteľom na Správu WEF o globálnej konkurencieschopnosti, situáciu v EÚ a eurozóne". O anestéze a "debilizácii" (to je prosím odborný termín) slovenskej spoločnosti hovoril aj Vladimír Synek. Podnetom pre novú kvalitu komunikácie je list reprezentantov nášho združenia "O kvalite života v SR" z 9. novembra 2012 predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi.

Dnešný program XII. valného zhromaždenia, a zároveň 94. riadneho zhromaždenia a celkove 233. podujatia od 19. augusta 1993, ktorým je expozé ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka a úvahy o európskej situácii a jej riešeniach nášho vzácneho rakúskeho hosťa Hannesa Androscha sú de facto symbolickou bodkou za dvadsiatym rokom klubu. K výpočtu treba dodať, že sa uskutočnili aj dve tradičné moravsko-slovenské stretnutia. V uplynulom období sme boli hlavným organizátorom prestížnej ceny Zlatý biatec, ako aj tradičných ankiet World Politician, BEST BANK, Najsympatickejší poslanec NR SR a člen vlády SR, a v tomto roku aj III. ročníka ankety Desať NAJ - uznávanejších.

Vážené zhromaždenie,

musím zdôrazniť, že sme prežili so cťou vďaka morálnej aj finančnej podpore viacerých členov nášho združenia. Avšak, popravde, boli sme a sme v určitej miernej, lež bolestivej depresii z vývoja spoločenskej a hospodárskej situácie, ako aj z konkrétnej politickej arogancie a občianskej pasivity v našej krajine. Naše nálady veľmi silne negatívne a bez prerušenia ovplyvňujú aj svetové a európske pomery, predovšetkým spochybňovanie Európskej únie, eurozóny, a to bez rešpektovania nevyhnutnosti pravdivého odpočtu za výsledky vládnutia (vývoja). Je tu aj "odklon" od proklamovaných ideálov občianskej spoločnosti a tvorby podmienok pre vznik jej historicky prvého modelu v praktickom živote.

V uplynulom období sme sa venovali jednotlivým zámerom - témam stanovených XI. valným zhromaždením. S miernou trpkosťou konštatujem, že väčšine našich ľudí v politike, teda tých, ktorí sa dostali k moci a ich spolupracovníkom boli a sú "nedôležité". Nemáme síce patent na rozum, ako sa vraví, ani ho nemáme na pravdu, ale za dvadsať rokov sa potvrdila neomylnosť tohto fóra. A tiež jeho prezieravosť. Dalo by sa uvažovať o tom, čo nás vyšiel taký nezáujem až ignorancia zo strany ľuďom zvolených politikov, resp. politických strán. Nemá to však praktický význam, keďže títo politici sa dostali do politiky legálne, teda z vôle ľudu – vôle voličov. Keby sa aspoň títo ľudkovia poučili s povolebnej situácie, ale to by išlo už o sci-fi.

Výnimky medzi politikmi však jestvujú. S viacerými sme sa opäť stretli pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov III. ročníka ankety Desať NAJ- uznávanejších v kategórii Politik – Verejný činiteľ (I. Radičová, J. Čarnogurský, V. Tkáč, L. Miklós ...). Akoby sa u nás nevnímali príklady takých osobností, akou je kardinál Korec, náš vzácny člen a tiež laureát miléniového Zlatého biatca. Tlmočím jeho osobné pozdravy a poďakovanie s ocenením našej trojročnej činnosti. Rád si pripomínam viaceré naše diskusie, z ktorých som si odniesol takpovediac nový zdroj vôle a trpezlivosti, no i viac rozhodnosti pre tlmočenie našich názorov, postojov a stanovísk konkrétnym adresátom a verejnosti.

Nie sme ani nebudeme poplatní jednotlivým politickým garnitúram. I keď z takéhoto postoja sa nevyklube nič dobré, pokiaľ za dobré nebudeme považovať spoločenskú pozíciu : "Byť v nemilosti..." ?! Ale práve v tejto nelichotivej spoločenskej pozícii nás vždy morálne podrží výrok od majstra Lao´C, "Pravdivé slová nebývajú krásne, krásne slová nebývajú pravdivé." Teda pozícia pre nás vôbec nie nová. Od 1993. roka sme boli do takej pozície "odsúdení" vždy najmenej na 3-nách vládneho mandátu. Faktom však je, že väčšina členov vlád, ktorí mali pocit jedinečnosti (blízkej genialite) a všemohúcnosti, nemajú oporu vo verejnosti. Tá väčšina pomaly, ale isto speje do triezvosti. Azda si tu nemusíme pripomínať, čo všetko si už politickí lídri vymysleli, alebo, čo šírili ako pravdu-pravdúcu a takmer neriešiteľnú ? V súčasnosti znejú hrozby o rozpade EU, alebo o jej zoštíhlení o jeden a viac štátov, o rozklade eurozóny, presviedčanie más o bezalternatívnosti systému ... atď.

Dámy a páni.

Snáď by už aj stačilo takého folklóru. Nebudeme sa tu dnes vynášať do nebeských výšin za to, čo všetko sme vykonali za dvadsaťročie pre dobré meno republiky, pre kvalitu našich vzťahov so zahraničím, pre pochopenie nášho národa v blízkom aj vo vzdialenom svete ! Mohli by sme vyrobiť dokument o názoroch, ozajstnej pravde o realite a budúcnosti, vyprodukovaného našimi členmi, ale aj našimi hosťami na najvyššej spoločenskej, ale aj vedeckej úrovni.

To už bolo a bodka (!), lebo všetci by sme mali myslieť na to, aby sa realita stala prijateľnou pre najširšie občianske vrstvy. Musíme, a my vskutku musíme, zabojovať proti tliachaniu z najrôznejších strán politického spektra a jeho voľkaniu si v sebachvále - sebaklame. Lebo raz niekto verejne vystaví záverečný účet, tak ako pred rokmi...

Treba v tejto súvislosti zdôrazniť aj to, že najväčším pomocníkom spomínaných adeptov politiky sú média a v nich kopec ľudí so sklonom k vulgárnej lineárnosti. Z nich mnohí ani len netušia, ako sú zneužívaní... Pred niekoľkými týždňami vyslali do verejnosti napríklad takú informáciu, a to bez uvedenia zdroja, že z hľadiska prosperity sme na 37. mieste. Opomenuli doplniť túto fantastickú správu, či je to v Európe, vo svete, alebo v blízkom kozme, ako aj, čo sa myslí pod termínom "prosperita". Faktom je, že touto informáciou nespôsobili všeobecnú radosť - veselie, no aspoň dobre pobavili mysliacich a vzdelaných ľudí v tejto krajine.

Roky vieme, čo nefunguje, napríklad nefunguje nám občan. Nielen u nás, ale v celom západnom svete, ale aj v centrálnej a východnej Európe. Nanajvýš sa zjavuje pred a potom vo voľbách. Počty voliacich však klesajú a vôbec neohurujú. A politici sa nimi nevzrušujú, ba "úbytok" voličov nepovažujú za znepokojujúci. Zaujímať sa o vlastný domov a riešiť jeho budúcnosť, to je prirodzené, a teda hádam aj normálne. Aj v našom združení máme občas – v istých periódach – problémy s komunikáciou smerom na verejnosť a aj na našich fórach. Azda sú naši členovia inšpirovaní v takomto správaní sa našimi "lídrami" ? Alebo volia to pohodlnejšie slovenské, " Nehas čo ťa nepáli." A pri tom vidia ako ekonomicky vyhorela chalupa - zvaná Slovensko.

Vážené zhromaždenie,

po konzultácii s členmi výboru odporúčam, aby sa zachovalo na ďalšie dvojročné obdobie aj doterajšie zameranie našich aktivít, formulovaných XI. valným zhromaždením. Osobitnou úlohou by však malo byť pôsobenie na vládnu moc, aby vyvíjala maximálne úsilie na posilňovanie Európskej únie, eurozóny a na ďalšiu revitalizáciu krajiny. Nemenej sa však budeme musieť zaujímať o to, či sa konečne začne rozumná, zmysluplná, ale aj efektívna tvorba nových domácich zdrojov a spolu s nimi aj pracovných miest. Či sa začneme prispôsobovať nezvratnému faktu, že počet klasických pracovných miest významne znižujú a menia ich charakter na nepoznanie inteligentné technológie a programy (!).

Ostáva nám len jedno. Pokiaľ chceme, a ja verím, že chceme lepšiu spoločnosť, pričiňovať sa o autoritu štátu a jeho orgánov, o ich funkčnosť. Vyžadovať potrestanie každého, kto bude znevažovať a predovšetkým nerešpektovať náš právny systém, kto bude hamovať poriadok a disciplínu.

K tomu sa neodhodlala ani jedna vláda i keď väčšina voličov si to vždy želala. Aj preto, že neboli vyslyšaní, ba boli klamaní a podvedení, máme tu dnes masu mlčiacich a v nejednom prípade aj rezignujúcich občanov. Treba sa nám pričiniť aj obnovu dôvery občanov voči polícii, prokuratúre a justícii.

V tomto rámci odporúčam členstvu prijať aj navrhované zmeny v Stanovách (Viď. príloha správy), keďže tieto zodpovedajú meniacim sa podmienkam v práci a v živote.

V Bratislave, 11. novembra 2012


Annual Report of the Association Administrator Mr. Kasalovský to the 11th General Assembly

Ladies and gentlemen,
I would like to say welcome to all full members and honorary members, and also to all guests in the 17th year activity of our association. Exceptionally, I enjoy presence of the first President of the Slovak Republic Mr. Michal Kováč.

For today´s General Assembly 78 full members and honorary members approved their presence with commitment, this is 38.5% of all registered members. Sixty members apologized their absence, this is 29.9 % of all members. In accordance with our Statutes, Part V., clause 5 and 9, from 27th September 2004, our General Assembly has a quorum for decision by absolute majority of present members. We have thirteen guests in today´s General Assembly, one of them is from the Czech Republic and one from Austria.

Let me nominate Mr. Ján Šály for general assembly recorder and Mr. Juraj Dlhopolček for verifier of the minutes. Also I wish to propose membership of election committee as follows: Ms. Eleonóra Bujačková, Mr. Jozef Dolník and Mr. Milan Zeman.

It is already 11th time I am obliged to submit you Annual Report. The 10th General Assembly was on 28th February 2008. It passed 20 month since then. How did we cope with main tasks we set for period of two years? There were two big topics: 1. business environment and 2. living environment of population - citizen with priorities as follows: natural environment and water, education and culture, health and fitness, security and citizen dignity, transport.

Esteemed participants,
I want to remain of the program of particular sessions. The new period we started with video conference named "Friendship Bridge" with former Prime Minister of Russia and current President of Chamber of Commerce and Industry Of the Russian Federation Mr. Jevgenij M. Primakov. On the 74th regular session and 203rd club event during the discussion it was approved currentness of our main topics but also the Russian part depicted a framework of possible problems of world economy.

I cancelled 75th session called for 29th May because Prime Minister Mr. Robert Fico changed his program. It occurred the first time in the history of the club.

Mr. Jevgenij M. Primakov, President of Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation and its colleagues met three - member delegation of our club. The opinion exchange topic concerned the development of Russian and world economy, relationship between Russia and the USA, water as a global priority number one and also the possibilities for the development of economic relationship between Russia and Slovakia.

On the 5th June 2008 the Administrator of the club received letter from Pope Benedict XVI, letter contained thanks for interest for his work and he also appreciated the club activities.

Further, 76th regular session was in the last day of September. The guest was Minister of Economy of the Slovak Republic, Mr. Ľubomír Jahnátek, who spoke about economic environment in the Slovak Republic. President of partner NGO "People and water", Mr. Michal Kravčík introduced program of integrated flood protection and measures against climate extremes at all. Mr. Prof. Michal Novák, director of Neurology - Immunologic Institute of Slovak Academy of Science and Centre of Excellence spoke about Alzheimer´s disease. Ms. Zdenka Kramplová clarified more questions of food safety.

On 30th October 2008 was 77th regular session. Ms. Ivetta Macejková, President of the Constitutional Court of the Slovak Republic spoke about constitutionality of the Slovak Republic. Minister of the Foreign Affairs of the Slovak Republic, dealt with actual questions of international policy. Slovak - Hungarian relationship in the 21st century depicted club Administrator Peter Kasalovský. Problems of tourism discussed Mr. Ján Bočkay. During this assembly also talked Ambassador of France H.E. Mr. Henry Cuny who particularly acknowledged activity of Mr. Ján Kubiš in the function of Minister of the Foreign Affairs of the Slovak Republic.

At the end of November there was discussion with Mr. Ivan Šramko, Governor of NBS (National Bank of Slovakia) about development of the world and capital markets and about significance of our admission to Eurozone. Prime Minister Mr. Robert Fico notified his attendance in the club but this time he did not go due to situation in the Parliament.

The 79th session took part on 24th February 2009. Introductory speech with the topic: "How to cope with negative consequences of globalisation and onward economic crisis" held Administrator Mr. Peter Kasalovský. Associated with this he clarified also mutual document of NGO People and Water, Informal Economic Forum - Economic Club and ZMOS (Association of the Cities and Municipalities of Slovakia) with the name "Slovak Waters for People". He presented also business plan of company Euročas, a.s, for navigability of Slovak river Váh and several other impulses to eliminate consequences of onward economic and financial crisis. On 13th March he submitted above- mentioned materials to Slovakia Prime Minister Mr. Robert Fico in presence of Deputy Chairperson Mr. Slavomír Hatina and Mr. Ladislav Krajňák.

Second main topic of club assembly was discussion "What is necessary for national success in competition among nations?" Introductory speech held President of Slovak Chancellor Conference and Chancellor of Slovak University of Technology in Bratislava Prof. Ladislav Báleš and Vice - chancellor of The Technical University of Košice, Prof. Juraj Sinay.

President of the Czech Republic Prof. Václav Klaus and honorary member of our club since 1994 meet eleven members of our club. He presented his opinions on development of the EU and also his opinions concerning climatic changes. He clarified also content of his presentations and knowledge from his stay in the USA. He agreed to publish above mentioned content in our website.

Our association participated on May conference with topic "Global Crisis of 21st Century" with the Faculty of Economy and Business of The Bratislava School of Law..

We had also our representative in Prague´s World Public Forum concerning actual questions of world economy. We received also personal invitation from former Prime Minister of the Czech Republic Mr. Miloš Zeman.

On 4th June was 80th regular session. Through video bridge spoke from Bangladesh Dhaka Nobel Laureate for Peace, Prof. Muhammad Yunus about citizen strength and responsibility. In the other part our Austrian Member Mr. Hans Leitner introduced topic "Banks and Their Crisis". Mr. Vladimír Synek tried to answer question "Economic Crisis and Crisis of Values".

Today´s 11th General Assembly, 81st session and 215th club event whose second part will be in January 2010. After speech or, better said reflection of Mr. Ján Čarnogurský about period from 1989 until 2009 and about it what are we obliged to do for democracy and better - fuller life in our country. He was also awarded with Golden Biatec Award in 2000. After my Annual Report we put on the program proposal of message for participants of the UN Climate Changes Conference, which will be in December in Copenhagen and also presentation of CEO of the company Euler Hermes Servis, Ms. Helena Múdra with topic "Credit Insurance in the Period of Financial Crisis". After it we can hear words of first member of our association from Russian Federation Mr. Vladislav Pestov. He was co-opted into the Committee on 8th October this year. He will help development of good business relationship between our and Russian business persons and also with various services of his advocate office.

Full members of association will receive in last November decade via e-mail together with invitation for the second part of 11th General Assembly also committee election ballot for period 2010-2011. Result of committee election - voting is by ballot as usual - will be published on www.hospodarskyklub.sk and also during the members´ assembly in January 2010.
Members of club and other important business personalities will receive also ballot for Golden Biatec Award 2009, for World Politician 2009, for The Most Appealing Member of the Parliament of Slovakia and for Best Bank 2009.

Ladies and gentlemen,
I invited Slovak Prime Minister Mr. Robert Fico for discussion. He thinks about December term.
Esteemed assembly,
During last twenty month we had three traditional meetings of members from Czech and Slovak Republic in Polešovice organized by Mr. Zdeněk Dokulil and Mr. Lumír Ondrušek. During these social events ve discussed also about program of nearest club assemblies in the future. Mr. Gabriel Karlín invited us and we had 23rd Czech and Slovak friendly meeting in Veľký Krtíš on 8th October with presence of Mayor, Mr. Dalibor Surkoš.

During twenty month we did more working meetings of Administrator with Minister of Foreign Affairs Mr. Ján Kubiš, Minister of Environment Mr. Jaroslav Izák, Minister of Agriculture Ms. Zdenka Kramplová, Minister of Agriculture Mr. Stanislav Becík and also Ambassador of Russian Federation Mr. Alexander Udaľcov and French Ambassador Mr. Henry Cuny. During year 2008 we communicated twice with our honorary member and President of WEF, Prof. Klaus Schwab about questions of environment and water. In one case we provided document about our activities and opinions on global priorities of prestigious world foundation World Food Prize.
Ladies and gentlemen,
In the period of 10th General Assembly, with intense unhappiness we received bad news about death of great friend of Slovaks Mr. Tomáš Baťa, Golden Biatec 1996 Laureate, Prof. MUDr. Ladislav Chovan, double Prominent of the Economy Laureate and Golden Biatec Laureate , Deputy Speaker of Slovak Parliament Mr. Viliam Veteška and excellent actor and man Mr. Michal Dočolomanský.
Honour to the memory of deceased !

Esteemed members of association,
practical activity of our association and also changes of lifestyle and communication led to the approval of proposal for changes in the statutes. Above mentioned was approved on 8th meeting and recommended include changes into Annual Report.

Committee recommends to General Assembly to approve changes in statutes as follows:
 1. Committee approves headquarters of the association and its change,
 2. Administrator call a session of General assembly, regular meeting and extraordinary assembly at least 14 days before the term in the form of priority letter or via electronic media,
 3. Committee on the basis of the General Assembly resolution negotiates annual balance in accordance with declaration of taxes until 15th March of following year and proposal for budget for next calendar year. Members will be provided with feedback information during the next regular session,
 4. on the basis of the Administrator´s proposal Committee decides about changes in the target of the association or about ending of its activities.
Esteemed assembly,

In period from March 2008 until October 2009 we did more than enough for accepting new informations, to be more tolerant and and in a way humbler.
We offered to our members more than before attractive events and activities but we did not reach the most important target. Effects from our impulses occurred but they were minimal.

Impulses for new working opportunities and change of the attitude to threatening and slightly manifesting climate changes, to navigability for river Váh and using of local sources of raw materials and human potential are pending on the vacuum.

Since year 1993 we develop idea of praise for people of work in economy, public and international life. Golden Biatec Award as an annual prize of our association despite the humbleness of the ceremony did not lose anything from its golden shine. This is applicable as for prestigious award Prominent of the Economy that was founded in 1995. Club surveys World Politician, The Most Appealing Member of the Parliament and Best Bank could be called traditional but not opulent. Due to results of internet surveys are some people nervous or excited in some way. They are not able to cope with popularity of many personalities abroad or in the country. In more cases they perceive it as inappropriate or outrageous.

I have been saying for ages, dear ladies and gentlemen, that we are so far from tolerance, mutual respect. I do not mean only Golden Biatec Award and internet surveys. But I would like to say that concerning this question we are in better situation that Mr. Pál Csáky. Activity of this gentleman prevents me from criticizing Slovak representatives and administration for inefficiency in endeavours to create new and desirable quality or relationship between Slovaks and Hungarians at all levels.

I think that it will be useful to mention several Golden Biatec Laureates during years 2007 and 2008. They became laureates on the basis of balloting. There are Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., on of the most renowned expert for Alzheimer´s disease, Ing. Michal Kravčík, President of NGO People and Water, laureate of many world and European prizes and from and from the week before last week also laureate of domestic prize from festival EKOTOPFILM, and the least discredited public officer General Prosecutor of the Slovak Republic Mr. Dobroslav Trnka and beautiful and marvelous modernized place Spa Luhačovice.
This year was nominated ten candidates, both persons and business subjects. There are shining personalities among them and in the mail I have other three proposals for nomination. Please, pay attention to the reason for nomination this year. We can see what we are missing in our society and what we desire to have...

Ladies and gentlemen,
Media and banks create state policy. Politicians are in unrewarding position similar to position of beaten boxer or scarecrow on the cabbage field but they have a big share in arising such situation.
Where are our dreams that we had twenty years ago about civil society and increasing civil democracy? How does it look situation with three famous words "Egalité, Fraternité et Liberté?" They are here but again, not for all. Do not be surprised when is society in permanent tension and vibrations.
Our and foreign politicians received during 17 years of our life from us many memorandums and declarations concerning burning problems. Domestic politicians who are not quiet are in offensive minority. Normally communicating in each government position, are for example here present Mr. Ján Čarnogurský, Speaker of Parliament Mr. Jozef Migaš, Minister of Economy Mr. Peter Magvaši, Minister of Environment Mr. László Miklóš, Minister of Foreign Affairs Mr. Eduard Kukan, Speaker of Parliament Mr. Pavol Paška, Minister of Foreign Affairs Mr. Ján Kubiš and deceased Deputy Speaker of the Parliament of the Slovak Republic Mr. Viliam Veteška.

Ladies and gentlemen,
harmonizing society, responsibility towards citizen... We have to do a lot in this field. Also because of moral decay at all. Its necessary to do something with the memory loss of the politicians, business persons, purposely built half-truths and lies of public servants in the interest of improving their material conditions and political influence. It looks we are like paradise for white shark which is occurring everywhere. Even our Slovak predator do not need water for its movement.

Sometimes is somebody solving our good neighbourly attitude to Hungary. Its our essential interest to drum into their heads we love them. We should to do in the field of economy, international affairs and social affairs not only in the culture and art. Despite the fact that there is the problem with memory and today also with expanding poverty.

During 20 years from the start of new era, every year died approximately 80 thousand people. Total about 1,6 million. We lost 1.6 million human memories. It is the reason we can persuade crowd, to lie, to tell half-truth and facts purposely taken from the context, we can also say that each problem was there in all our born days. For example, that corruption is the the work of forty years of communist government... As if case Enron and other did not happen. Well this is one of proof that give us the right to speak about information crisis, about undreamed and monstrous decline that degrades our value ladder as Cassius Clay his rivals in the ring. It happens not only in Slovakia but also in the global space.

Economic crisis gets its second wind and devout wish that the end of the next year will be better is only the fruit of fantasy of ambitious politicians who have never been rebuked.

How citizens trust their government? Why it does not establish a bank or fund where citizens will give their savings? With the aim to help survive many enterprises and realize many interesting projects refused by banks...
Remind the words that Prof. Muhammad Yunus, who is not only Nobelist but also a banker said to us. It seems to us fantastic, but it works several decades. We need a bank of new quality. It is the question pending in our business environment.

How citizens trust their government? Why it does not establish a bank or fund where citizens will give their savings? With the aim to help survive many enterprises and realize many interesting projects refused by banks...
Remind the words that Prof. Muhammad Yunus, who is not only Nobelist but also a banker said to us. It seems to us fantastic, but it works several decades. We need a bank of new quality. It is the question pending in our business environment.

But we are nation... how entertaining is for as advertising slogan where government - Ministry of Health recommends to drink water from water supply. Its free commercial or a "present" for water supply companies in private hands? And what is surprising? It does not bother companies producing mineral and bottled water.

Particular importance has our attitude towards environment, water and threatening climate changes. Details will be presented by Mr. Michal Kravčík.
Ladies and gentlemen,
We are for more citizen responsibility,
for more human dignity,
for working opportunities based on domestic raw sources and human potential,
for avant-garde solutions in segment of environment and particularly water,
for multilateral development of nation,
for new quality of the relationship with Hungary and in the framework of the whole European Union,
for more peace and happiness in our society.
We are here 17th year despite the animosity of many Government and Opposition leaders. To be out of party membership is not .in.. I do believe that it persists and will help our World to change faster to the desirable form.

In Bratislava, 29th October 2009.


Výročná správa správcu dr. Petra Kasalovského XI. valnému zhromaždeniu združenia

Dámy a páni,
dovoľte mi privítať všetkých riadnych a čestných členov a celý rad hostí v 17. roku činnosti nášho združenia. Osobitne sa teším prítomnosti prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča.
Na dnešné valné zhromaždenie potvrdilo záväzne svoju účasť 78 riadnych a čestných členov, t.j. 38,8 % z evidovaného členstva. Ospravedlnilo sa 60 členov, t.j. 29,9 % z celkového počtu členov. Podľa Stanov, časť V., bod 5 a 9, z 27. 9. 2004 XI. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a to väčšinou prítomných členov. Na dnešnom zhromaždení je trinásť hostí, z nich jeden je z Českej republiky a dvaja sú z Rakúska.
Dovoľte mi, aby som navrhol za zapisovateľa Jána Šályho a za overovateľa Juraja Dlhopolčeka. Ďalej navrhujem zloženie volebnej komisie : Eleonóra Bujačková, Jozef Dolník a Milan Zeman.
Po jedenásty krát mám povinnosť predložiť Vám výročnú správu. Desiate valné zhromaždenie bolo 28. februára 2008. Odvtedy uplynulo dvadsať mesiacov. Ako sme sa vyrovnali s úlohami, ktoré sme si stanovili ako hlavné na obdobie dvoch rokov. Boli to dve veľké témy : 1. podmienky na podnikanie a 2. životné podmienky obyvateľstva - občana, a to v takomto poradí : životné prostredie a voda, vzdelanosť a kultúrnosť, zdravie a telesná zdatnosť, bezpečnosť a občianska dôstojnosť a doprava.

Vážení prítomní, pripomeniem program jednotlivých zhromaždení. Nové obdobie sme začali videokonferenciou s bývalým ruským premiérom a prezidentom Ruskej obchodnej a priemyslovej komory Jevgenijom M. Primakovom pod názvom Mosty priateľstva. Na 74. riadnom zhromaždení a celkove 203. klubovom podujatí sa potvrdila v diskusii aktuálnosť našich hlavných tém, ale ruská strana vyznačila aj rámec možnej problémov vo svetovom hospodárstve.
V poradí 75. riadne zhromaždenie, ktoré bolo zvolané na 29. mája, som zrušil, keďže predseda vlády Róbert Fico zmenil svoj program. Stalo sa tak po prvýkrát v klubovej histórii.
Trojčlenná klubová delegácia bola 4. júna prijatá prezidentom Ruskej obchodnej a priemyslovej komory Jevgenijom M. Primakovom a jeho spolupracovníkmi. Výmena názorov sa týkala vývoja svetového a ruského hospodárstva, vzťahov medzi Ruskom a Spojenými štátmi, vody ako globálnej priority č. 1, ako aj možností rozvoja rusko-slovenských hospodárskych vzťahov.
Správcovi klubu bol doručený 5. júna 2008 list, ktorý obsahoval poďakovanie pápeža Benedikta XVI. za záujem o jeho prácu, a zároveň ocenenie klubových aktivít.

Ďalšie 76. riadne zhromaždenie sa uskutočnilo v posledný deň septembra. Hosťom bol minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek, ktorý hovoril o podmienkach podnikania v SR. Predseda partnerskej MVO Ľudia a voda Michal Kravčík uviedol program integrovanej protipovodňovej ochrany a opatrenia proti klimatickým extrémom vôbec. O dôsledkoch Alzheimerovej choroby z ekonomicko-sociálneho hľadiska hovoril prof. Michal Novák, riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV a Centra excelentnosti. Poslankyňa NR SR Zdenka Kramplová ozrejmila viaceré otázky potravinovej bezpečnosti.
V poradí 77. riadne zhromaždenie bolo 30. októbra 2008. O ústavnosti v SR hovorila predsedníčka Ústavného súdu SR Iveta Macejková. Akuálnymi otázkami medzinárodnej politiky sa venoval minister zahraničných vecí Ján Kubiš. Slovensko-maďarské vzťahy v 21. storočí vyznačil klubový správca Peter Kasalovský. Problematiku cestovného ruchu rozviedol Ján Bočkay. Na tomto zhromaždení prehovoril aj francúzsky veľvyslanec Henry Cuny a osobitne ocenil pôsobenie Jána Kubiša ako ministra zahraničných vecí SR.
V závere novembra bola diskusia s guvernérom NBS Ivanom Šramkom o vývoji na svetových kapitálových a finančných trhoch, ako aj význame nášho vstupu do eurozóny. Predseda vlády Robert Fico síce avizoval, že príde na klubovú pôdu, ale tentokrát mu to znemožnila situácia v parlamente.
Sedemdesiatedeviate riadne zhromaždenie sa konalo 24. februára 2009. Úvodné slovo na tému Ako čeliť negatívnym dôsledkom globalizácie a postupujúcej hospodárskej krízy predniesol správca Peter Kasalovský. V tejto súvislosti priblížil spoločný dokument MVO Ľudia a voda, ZMOS a združenia NEF Hospodársky klub Slovenské vody pre ľudí. Prezentoval aj podnikateľský zámer Euročas, a.s., Brno na splavnenie národnej rieky Váh, ako aj niekoľko ďalších podnetov na elimináciu dôsledkov postupujúcej hospodárskej a finančnej krízy. Trinásteho marca odovzdal tieto materiály v prítomnosti spolupredsedu Slavomíra Hatinu a Ladislava Krajňáka predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi.
Druhou hlavnou témou klubového zhromaždenia bola diskusia na tému Čo je nevyhnutné pre národnú úspešnosť v súťaži medzi národmi. Úvodné slovo mali prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ladislav Báleš a prorektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Juraj Sinay.
Jedenásť členov klubu prijal v polovici marca náš čestný člen od roka 1995 český prezident prof. Václav Klaus. Prezentoval svoje názory na vývoj Európskej únie, ale aj na problematiku klimatických zmien. Priblížil obsah svojich vystúpení a poznatky z pobytu v Spojených štátoch. S jeho súhlasom boli zverejnené na našej webstránke.
Naše združenie participovalo na májovej konferencii s problematikou Globálna kríza 21. storočia s Fakultou ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva.
Boli sme zastúpení na pražskom Svetovom spoločenskom fóre (World Public Forum), ktoré sa venovalo aktuálnym otázkam svetového hospodárstva. Osobné pozvanie prišlo od bývalého českého premiéra Miloša Zemana.
Osemdesiate riadne zhromaždenie bolo 4. júna. Prostredníctvom telemostu hovoril z bangladéšskej Dháky na tému občianskej sily a zodpovednosti nositeľ Nobelovej ceny za mier prof. Muhammad Yunus. V ďaľšej časti náš rakúsky člen Hans Leitner uviedol tému Banky a ich kríza. Na otázku Ekonomická kríza, alebo kríza hodnôt sa pokúsil dať odpoveď Vladimír Synek.
Dnešné XI. valné zhromaždenie, 81. riadne zhromaždenie a celkove 215. klubové podujatie, ktorého druhá časť sa uskutoční v januári 2010. Po príhovore, či skôr zamyslení sa Jána Čarnogurského o období 1989-2009 a o tom, čo sme povinní ešte vykonať pre demokraciu a takpovediac lepší - plnohodnotnejší život u nás doma, ktorý sa stal laureátom Zlatého biatca v 2000. roku, po mojej výročnej správe, sú na programe návrh posolstva účastníkom decembrovej kodaňskej konferencie OSN o klimatickej zmene a prezentácia konateľky spoločnosti Euler Hermes Servis Heleny Múdrej na tému Úverové poistenie v období finančnej krízy. Po nej si vypočujeme slovo prvého riadneho člena nášho združenia z Ruskej federácie Vladislava Pestova, ktorého výbor kooptoval za svojho člena 8. októbra t.r. Bude nápomáhať rozvoju dobrého biznisu medzi našími a ruskými podnikateľmi, ako aj mnohostrannými službami svojej advokátskej kancelárie.
Riadni členovia združenia dostanú spolu s pozvánkou na druhú časť XI. valného zhromaždenia hlasovací lístok voľby výboru na obdobie 2010-2011 na svoj e-mail v záverečnej dekáde novembra. Výsledok ako vždy tajnej - neverejnej voľby výboru bude oznámený na www.hospodarskyklub.sk a na zhromaždení členstva v januári 2010.
Členstvo klubu a ďaľšie osobnosti hospodárstva a spoločnosti dostanú aj hlasovací lístok na Zlatý biatec 2009, World Politician 2009, Najsympatickejší poslanec NR SR 2009 a Best Bank 2009.

Dámy a páni,
pozval som predsedu vlády SR Roberta Ficu na diskusiu. Uvažuje sa o decembrovom termíne.
Vážené zhromaždenie,
za uplynulých dvadsať mesiacov sa uskutočnili tri tradičné stretnutia členov z Českej a Slovenskej republiky v Polešoviciach, ktoré organizujú páni Zdeněk Dokulil a Lumír Ondrušek. Na týchto spoločenských stretnutiach sa diskutovalo aj o programe najbližších klubových zhromaždení. Na pozvanie Gabriela Karlína sa takéto už 23. česko-slovenské priateľské stretnutie uskutočnilo vo Veľkom Krtíši 8. októbra za účasti primátora Dalibora Surkoša.

V období dvadsiatich mesiacov sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia správcu s ministrom zahraničných veci Jánom Kubišom, ministrom životného prostredia Jaroslavom Izákom, ministerkou pôdohospodárstva Zdenkou Kramplovou, ministrom pôdohospodárstva Stanislavom Becíkom, ako aj s ruským veľvyslancom Alexandrom Udaľcovom a s francúzskym veľvyslancom Henry Cunym. Dvakrát v roku 2008 sa uskutočnila komunikácia prostredníctvom internetu s naším čestným členom a prezidentom WEFu prof. Klausom Schwabom o otázkach životného prostredia a vody. V jednom prípade sme poskytli dokument o našich aktivitách a názoroch na globálne priority prestížnej svetovej nadácii World Food Prize.
Dámy a páni,
v období od X. valného zhromaždenia sme s hlbokým zármutkom prijali správy o úmrtiach laureáta Zlatého biatca 1996 a veľkého priateľa Slovákov Tomáša Baťu, prof. MUDr. Ladislava Chovana, dvojnásobného laureáta Prominenta ekonomiky a Zlatého biatca, podpredsedu Národnej rady SR Viliama Vetešku a excelentného herca a človeka Michala Dočolomanského.
Česť ich pamiatke !
Vážení členovia združenia,
praktická činnosť nášho združenia a v neposlednom rade aj zmeny v spôsobe života a komunikácie viedli k schváleniu návrhu úprav stanov. Výbor ich schválil na svojej schôdzi 8. októbra a odporučil mi, aby som ich zapracoval do výročnej správy.

Výbor odporúča valnému zhromaždeniu schváliť tieto zmeny v stanovách :
 1. výbor schvaľuje sídlo združenia a jeho zmenu,
 2. správca zvoláva valné, riadne a mimoriadne zhromaždenia najneskôr 14 dní pred termínom ich konania formou prioritnej pošty, alebo elektronickou formou,
 3. výbor na základe uznesenia valného zhromaždenia prerokúva ročnú závierku v súvislosti s daňovým priznaním do 15. marca ďalšieho roka a návrh rozpočtu na ďalší kalendárny rok, pričom členstvu poskytne spätnú informáciu na najbližšom riadnom zhromaždení,
 4. výbor na návrh správcu rozhodne o zmenách v zameraní združenia, alebo o ukončení jeho činnosti.
Vážené zhromaždenie,
v období marec 2008 - október 2009 sme urobili viac ako dosť preto, aby sme prijali nové informácie, boli bližšie k tolerantnosti a svojím spôsobom pokornejší.
Atraktívnych akcií a aktivít sme ponúkli členstvu v takom rozsahu ako nikdy predtým, ale to najdôležitejšie sme nedocielili. Efekty z našich podnetov síce boli, ale minimálné.

Podnety na nové pracovné miesta a zmenu v prístupe k hroziacim a už sa aj mierne prejavujúcim klimatickým zmenám, k splavneniu národnej rieky Váh a využitiu domácich zdrojov tak surovinových, ako aj ľudských, sú, obrazne povedané, vo vzduchoprázdne.
Od 1993. roka sa rozvíja myšlienka pocty ľuďom práce v hospodárstve aj vo verejnom a medzinárodnom živote. Zlatý biatec ako výročná cena nášho združenia napriek tradičnej skromnosti slávnostného aktu jeho odovzdania nestratil nič na svojom zlatom lesku. Platí to aj o prestížnom ocenení Prominent ekonomiky, ktoré vzniklo v 1995. roku. Klubové ankety World Politician, Najsympatickejší poslanec NR SR a Best Bank možno nazvať už tradičnými, ale nie okázalými. Z výsledkov týchto internetových ankiet sú mnohí takpovediac nervózni, ba svojím spôsobom až vzrušení. Nedokážu sa vyrovnať s populárnosťou celého radu osobností v zahraničí, no i u nás doma. Vo viacerých prípadoch sa im vidí nepatričnou, ba až poburujúcou.
Roky vravím, dámy a páni, že k tolerantnosti, k vzájomnej úcte a ku kultúre máme stále dosť ďaleko. A nejde iba o Zlatý biatec a o ankety na internete. Avšak dodal by som, že sme na tom nepomerne lepšie ako istý Pál Csáky. Pôsobenie tohto pána mi totiž bráni kritizovať slovenskú reprezentáciu s administratívou za neefektívnosť v snahách o novú a želateľnú kvalitu slovensko-maďarských vzťahov na všetkých úrovniach.
Nazdávam sa, že nebude na škodu pripomenúť niekoľko laureátov Zlatého biatca za roky 2007 a 2008. Stali sa nimi na základe neverejného a tajného hlasovania prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., jeden z najuznávanejších odborníkov na Alzheimerovu chorobu na svete, Ing. Michal Kravčík, predseda MVO Ľudia a voda, nositeľ celého radu svetových aj európskych pôct a od predminulého týždňa aj domáceho ocenenia z EKOTOPFILMu, najmenej dehonestovaný verejný činiteľ generálny porokurátor SR Dobroslav Trnka a vskutku nevídane skrášlené a modernizované Luhačovické kúpele.
V tomto roku bolo nominovaných doteraz desať osobností, resp. firiem. Medzi nimi sú tiež skvelé osobnosti a v pošte mám ďalšie tri návrhy na nomináciu. Všimnite si však, za čo sú nominovaní práve v tomto roku. Za to, čo nám v spoločnosti najviac chýba a po čom vlastne túžime...
Dámy a páni,
média a banky robia štátnu politiku. Politici sú v pozícii nevďačnej, ba až tlčeného boxera, či strašiaka medzi kapustnými hlavami, ale do značnej miery sa o to pričinili samo-samučičkí.
Kdeže sú sny spred dvadsiatich rokov o občianskej spoločnosti a o rozširujúcej sa občianskej demokracii ?! Ako je to s tými troma slávnymi slovami - pojmami Egalité, Fraternité et Liberté ?! Sú tu, ale opäť nie pre každého. Nečudujme sa potom, že spoločnosť je v trvalom napätí a vo vibráciách.
Naši a zahraniční politici dostali od nás celý rad memoránd a vyhlásení k horúcim problémom za tých sedemnásť rokov nášho života. Z domácich boli nemlčiaci politici v urážlivej menšine. Normálne komunikujúcimi boli napríklad, tu prítomný, Ján Čarnogurský, nech bol na hociktorej vládnej pozícii, predseda parlamentu Jozef Migaš, minister hospodárstva Peter Magváši, minister životného prostredia László Miklós, minister zahraničných vecí Eduard Kukan, predseda parlamentu Pavol Paška, minister zahraničných vecí Ján Kubiš a nedávno zosnulý podpredseda Národnej rady SR Viliam Veteška.

Dámy a páni,
harmonizujúca spoločnosť, zodpovednosť voči občanovi, ...
V tomto smere máme čo robiť. Aj, a hlavne, kvôli úpadku morálky vôbec. Nuž, niečo treba urobiť s krátkou pamäťou politikov aj hospodárskych činiteľov, účelovými polopravdami a lžami verejných činiteľov v záujme zveľaďovania svojho majetku a politického vplyvu. Akoby sme boli rajom žraloka bieleho, ktorého je všade dosť. Dokonca k svojmu pohybu ten slovenský biely žralok už nepotrebuje ani vodu, obrazne povedané.
Je tu kedy-tedy riešený problém dobrých susedských vzťahov s Maďarmi. Je naším bytostným záujmom do nemoty natĺkať do duší ľudu maďarského, že ho milujeme. A najlepšie by bolo, keby sa to nedialo len v kultúre a umení, ale v prvom rade aj na poli hospodárskom a spoločenskom a tiež medzinárodnom. I keď, aj tu je ten problém s pamäťou a dnes aj so šíriacou sa biedou.
Za tých dvadsať rokov od začiatku novej éry každoročne zomrelo v priemere 80 tisíc ľudí, a teda celkove 1,6 milióna ľudských pamätí. Preto možno do masy natláčať absurdnosti, polopravdy a účelovo z kontextu vytrhnuté fakty a tvrdiť, že každý problém tu bol odjakživa. Napríklad, že korupcia je u nás dielom štyroch desaťročí vlády komunistov... Akoby nebola kauza Enron a iné. Nuž, to je jeden z dôkazov oprávňujúcich hovoriť o informačnej kríze, o netušenom a vskutku obludnom marazme, ktorý deklasuje hodnotové rebríčky ako kedysi Casius Clay svojich súperov nielen v celoslovenskom, ale v globálnom priestore.
Hospodárska kríza len teraz naberá dych a zbožné želania, že koncom budúceho roka začne byť lepšie, sú výplodom ambicióznych politikov, ktorým ešte nikto nebuchol kladivom po prstoch.
Ako občania dôverujú vláde ? Prečo tá nepristúpi k založeniu banky, či životodarného fondu, do ktorej by vložili svoje úspory práve občania. S cieľom, aby nimi pomohli prežiť celému radu podnikov, zrealizovať zaujímavé projekty, ktoré banky odmietajú...
Len si pripomeňte prof. Muhammada Yunusa, nielen nobelistu, ale aj bankára, čo nám tu hovoril, a nech sa nám to zdalo viac ako fantastické, tak to funguje niekoľko desaťročí. Potrebujeme banku novej kvality, tak znie otázka, ktorá už rezonuje niekoľko mesiacov medzi hospodárskymi činiteľmi.

My sme však národ ..., ako sa len pokojne zabávame reklamným sloganom, ktorým vláda - ministerstvo zdravotníctva odporúča piť vodu z vodovodu. Je to reklama zadarmo, alebo "darček" vodárenským podnikom v súkromných rukách ?! A napočudovanie, podnikateľským subjektom produkujúcim minerálne a stolové vody to vôbec neprekáža
Osobitný význam má náš postoj k životnému prostrediu, k vode a k hroziacim klimatickým zmenám. Bližšie o tom bude hovoriť Michal Kravčík.
Dámy a páni,
sme za viac občianskej zodpovednosti,
za viac ľudskej dôstojnosti,
za pracovné miesta na základe domácich surovinových zdrojov a ľudského potenciálu,
za avantgardné riešenia životného prostredia a osobitne vody,
za národný rozvoj po všetkých líniách,
za kvalitatívne nové vzťahy s Maďarskom a v rámci celej Európskej únie,
za viac mieru a šťastia v našej spoločnosti.
Sme tu sedemnásty rok, a to napriek nevôli celého radu vládnych a opozičných lídrov. Nadstraníckosť nie je v móde. Som presvedčený, že aj naďalej vytrváme a svojou troškou prispeje k tomu, aby sa ten náš Svet aj ten okolitý menil k obrazu nášmu rýchlejšie.

Bratislava, 29. október 2009.


Správa

správcu X. valnému zhromaždeniu združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub o činnosti od IX. valného zhromaždenia a o zámeroch na obdobie rokov 2008 - 2009

Dámy a páni,
vážení hostia,


zo zámerov činnosti, ktoré sme prijali pred rokom, sa viaceré nedostali do programu centrálnych mítingov. Predovšetkým preto, aby sa organizačne a obsahove pripravili čo najkvalitnejšie a boli podnetné smerom k odbornej a záujmovej verejnosti. Boli to tieto témy : európska energetická bezpečnosť a Kjótsky protokol. Budeme sa im venovať vo väčšej miere v tomto roku. Obsahovými prioritami klubových mítingov podľa vyjadrení z členskej základne by mali byť tieto témy : 1. podmienky na podnikanie s osobitným zreteľom na využitie fondov EÚ a 2. životné podmienky obyvateľstva - občanov a krajina (v najširšom zmysle slova a v takomto poradí : životné prostredie a voda, vzdelanosť a kultúrnosť, zdravie a telesná zdatnosť, bezpečnosť a občianska dôstojnosť a doprava).

Nazdávam sa, pokiaľ si pripomínam osobné rozhovory s celým radom členov, no i s osobnosťami z jednotlivých oblastí života spoločnosti, že chceme vidieť, alebo máme takú tendenciu vnímať naše domáce, európske i civilizačné problémy radšej v ružových, ba až dúhových farbách. Akoby sme si navrávali, či skôr utvrdzovali sa, že nie sme o nič horší ako inde vo vyspelom . tom našom demokratickom svete. Faktom je, že rovnaký, resp. obdobný prístup k horúcim problémom dneška sa uplatňuje vo väčšine štátov EÚ. Podľa všetkého s predstavou - ilúziou, že je to všetko menej dramatické a bude aktuálne až po mandáte tej-ktorej vlády.

O necelých dvadsať rokov bude Zem, pokiaľ sa nezačneme správať "vo veci" vody rozumne, pred globálnou katastrofou. O profile našej mladej generácie a jej celkovej úrovni by mohli hovoriť pedagógovia tak ako zdravotníci, psychológovia, sociológovia a ďaľší a v prípade podmienok na slobodný prejav by nás muselo ich hodnotenie mraziť, a možno aj zmraziť. Obdobne by to platilo o životných podmienkach a o medziľudských vzťahoch vo väčšine rodín. Nehovoriac už o všestrannej, ba v určitej chvíli až spontánnej devastácii odvekých a všeobecne stále uznávaných hodnôt, pričom sa odvažujeme hovoriť o znalostnej ekonomike a vedomostnej spoločnosti.

Dámy a páni !

Nie všetko je o high tech a počítačoch, ale aj o alarmujúcej dlhoročnej absencii učebných pomôcok a laboratórií na úrovni doby atď. Ak malý národ ako je ten náš slovenský chce byť úspešný v prirodzenej súťaži medzi národmi, tak musí byť nielen vzdelaný, rozhľadený, kultúrny a v niečom konkrétnom - hmatateľnom aj byť nad všetkými, ale aj fyzicky vyspelý. V porovnaní s minulosťou akoby sa však vytrvale znižoval záujem spoločnosti o to, aby nová generácia bola psychicky aj fyzicky zdatná. Keby tomu tak nebolo, tak nemáme v spoločnosti zakrývané (alebo zmierňované) a svojím spôsobom ohyzdné problémy s neúctou k človeku, k práci, k národu a vôbec k vlasti, s občianskym cítením a s občianskou zodpovednosťou, a tiež s disciplínou, s brutalitou a s vulgárnosťou a vôbec s kriminalitou atď.

Máme dve možnosti. Buď registrovať, ako sa to u nás vyvíja, alebo sa angažovať a napomôcť presadiť nové a osviežujúce myslenie, rozumný životný štýl, a predovšetkým stabilizovať hodnotovú orientáciu nie úzkej skupiny ľudí, ale v širokých vrstvách obyvateľstva. Už by stačil ten absurdný a slabomyseľný "vyhadzov" múdrych a úspešných ľudí zo sféry výrobnej, osobitne remeselníckej, školskej, vedeckej a technickej na okraj spoločnosti. Akoby sme nechceli, aby sme my doma a tiež svet nevnímali naše kapacity. Tak trocha mi to pripomína osudy najslávnejšieho z rodu slovenského Franza Liszta, ktorého sme dodnes takpovediac neobjavili a odmietame prijať. Súčasným potentátom nič nehovorí ani jeho aktívna účasť na miléniových oslavách vierozvestcov Cyrila a Metoda vo Vatikáne (v roku 1868 a za účasti pápeža Pia IX.).

Dámy a páni !

Pätnásty klubový rok sa začal 67. riadnym zhromaždením po IX. valnom zhromaždení pred rokom a jedným dňom - 27. februára 2007. Zúčastnilo sa ho 132 členov a hostí. Na programe bolo vyvrcholenie celoročnej diskusie na tému O budúcnosti Európskej únie a o jej vzťahoch so Spojenými štátmi.

Predposlednej časti diskusie sa zúčastnili títo riadni a čestní členovia : premiér Robert Fico, predseda SOPK Peter Mihók, predseda AZZZ SR Tomáš Malatinský, podpredseda NR SR Viliam Veteška, rektor STU Vladimír Baleš, riaditeľ vydavateľstva Perfekt Eduard Drobný a riaditeľ RND Stanislav Štepka. Táto diskusia osobností, ktoré boli ocenené v minulosti výročnou cenou Zlatý biatec, alebo prestížnym ocenením Prominent ekonomiky, sa stala dobrým základom pre prípravu klubového vyhlásenia na rovnomennú tému. Bolo adresované Národnej rade SR, prezidentovi SR, vláde SR, Európskej komisii a Európskemu parlamentu.

Práve na tomto klubovom podujatí sa uskutočnil tradičný akt vyhlásenia nových laureátov klubových ocenení a víťazov tradičných ankiet. Stali sa nimi na základe neverejného hlasovania členov klubu a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti (Zlatý biatec, Prominent ekonomiky) a hlasujúcich v tradičných anketách na www.hospodarskyklub.sk (Best Bank, Najsympatickejší člen vlády, parlamentu a Politik sveta). Prvým májom sa začali nové ročníky a dnes sa de iure skončia vyhlásením nových laureátov našich cien, resp. ocenení a víťazov štyroch tradičných ankiet.

Český veľvyslanec v SR Vladimír Galuška pozval v polovici marca na priateľské stretnutie aj laureátov Zlatého biateca a klubovú reprezentáciu. Prevzal si od zakladateľa a správcu jubilujúceho klubu jednu z dvadsaťdva pamätných medailí strieborný Zlatý biatec na znak vďaky za dobré vzťahy a spoluprácu, ktoré boli vyrazené k nášmu 15-ročnému jubileu.

Správca spoločne s klubovým výborom zvolili triezve, či skôr pracovné pripomenutie si jubilea vzniku dnešného združenia ako Nadácie v auguste roka 1993. V apríli za účasti predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku sa prakticky skončila diskusia o Budúcnosti EÚ a o jej vzťahoch so Spojenými štátmi. K myšlienkovej pohode prispelo Radošínske naivné divadlo so svojím šéfom a naším členom Stanom Štepkom. Na tomto 68. riadnom zhromaždení odovzdal správca predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi klubové vyhlásenie O budúcnosti EÚ a o jej vzťahoch so Spojenými štátmi.

V ďaľších dňoch bolo spomínané vyhlásenie doručené prezidentovi SR, predsedovi vlády SR a ministrovi zahraničných vecí, poslané piatim diplomatickým misiám a predsedovi EK a Európskeho parlamentu, prezidentovi WEF, prezidentovi WFP, ako aj šesťdesiatim čestným členom klubu zo zahraničia. Od apríla až do konca septembra prichádzali nielen písomné, ale aj spontánne reakcie na obsah nášho vyhlásenia od osobností na najrôznejších pozíciách na spomínané vyhlásenie, ale výlučne zo zahraničia. Najviac sa týkali vzťahov Európskej únie a Spojených štátov.

Posledný štvrťrok roka 2007 sa začal vystúpením predsedu vlády SR Roberta Fica na tému Vládna stratégia a jej výsledky. TA 3 ho vysielala naživo z tejto rokovacej sály v Pálffyho paláci. Na tomto podujatí 4. októbra 2007 bolo 143 členov a celý rad hostí.

Vážené zhromaždenie,

Hosťami ďaľšieho 70. riadneho zhromaždenia - diskusného klubového mítingu 6. novembra 2007 - boli minister obrany František Kašický, minister spravodlivosti Štefan Harabín a generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Prítomných bolo 94 členov. Väčšina z nich sa podpísala pod prezentované vyhlásenie skupiny členov z 5. novembra 2007 Nič iné len zdravý rozum - O slovensko-maďarských vzťahoch v 21. storočí. Toto vyhlásenie dostali najvyšší činitelia SR predseda parlamentu, prezident republiky a predseda vlády, ako aj veľvyslanci Maďarska, Českej republiky, Francúzska, Rakúska a Spojených štátov.

Jubilejné 200. klubové podujatie a 70. riadne zhromaždenie sa uskutočnilo 21. novembra 2007. Bolo na počesť prezidenta Republiky Kazachstan Nursultana Abiševiča Nazarbajeva. Zúčastnili sa ho traja slovenskí prezidenti : Ivan Gašparovič, Rudolf Schuster a Michal Kováč. S príhovorom vystúpil prezident SR Ivan Gaparovič. Udelenie výročnej ceny Zlatý biatec z roka 2003 zdôvodnil správca a potom takmer 40 minút hovoril kazachstanský prezident Nursultan Abiševič Nazarbajev o hospodárstve, o spoločenskom, osobitne o sociálnom a politickom vývoji, ale aj o podmienkach na podnikanie a postupnej demokratizácii. Prítomných bolo 154 členov, 35 kazachstanských hospodárskych činiteľov a podnikateľov a 60 hostí. V rámci "kazachstanského dňa" sa uskutočnilo aj Biznis fórum Slovensko - Kazachstan, ktorého hlavným organizátorom bolo naše združenie.

Na poslednom vlaňajšom oficiálnom 201. podujatí a 72. riadnym zhromaždením sa klubovej diskusie zúčastnili predseda Národnej rady SR Pavol Paška s témou Ústavnosť, demokracia a pomery na vnútropolitickej scéne SR, minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš s výkladom k hlavným otázkam medzinárodných vzťahov v Európe a guvernér NBS Ivan Šramko s prezentáciou problematiky nášho vstupu do eurozóny.

Na programe dnešného 73. riadneho zhromaždenia je takmer hlavná téma súčasného sveta : voda. Skupina našich členov a MVO Ľudia a voda predkladajú práve tomuto auditóriu a celej verejnosti výzvový dokument Najväčším bohatstvom je voda z 11. februára t.r. Začiatkom januára a v čase konania davoského výročného mítingu World Economic Forum dostal jeho prezident a od apríla r. 1994 náš čestný člen prof. Klaus Schwab od klubového správcu podnety k tejto veľkej téme vo forme knihy Michala Kravčíka a kolektív Nová vodná paradigma. Dospeli sme vo svete i u nás do takého stavu, že voda a všetko, čo s ňou súvisí je pre rozumných a úspechu chtivých politikov a národohospodárov priam výzvou prejsť už od slov a rečnenia k činom.

Faktom je, že za jednu z hlavných klubových úloh sme pred troma rokmi odsúhlasili podporu zámeru splavniť národnú rieku Váh. Inak povedané, napomáhať tomu, aby sa slovenský záväzok voči súčasným aj minulým generáciám a Bruselu začal konečne napĺňať. Splavnenie Váhu od Komárna po Žilinu, jeho spojenie s riekou Odrou a Baltikom, to by sa nemalo rovnať sci-fi, alebo rozprávke. Je to viac ako desať rokov čo ako záväzok voči EÚ splavniť Váh prijala Mečiarova vláda a nič zmysluplné sa odvtedy neudialo. Okrem formulovania spôsobov ako zarobiť "veľké peniaze" na pozemkoch, pričom škôd spáchaných ničnerobením je už nadmieru.

Musím dodať, že tohtoročný program davoského výročného mítingu nám akoby neoficiálne odobril našu predvlaňajšiu a vlaňajšiu tému o novom myslení s pôsobením a konkrétnymi podnetmi pápeža Benedikta XVI. a tiež tú koncoročnú tému o vode, ktorú rozvíjame spoločne s MVO Ľudia a voda. Nezávisle na programe WEFu sa v podstate venujeme rovnakým, či prinajmenej obdobným témam.

Významným podnetom k obsahovému obohateniu daných diskusných tém by opäť mala byť kvalita laureátov klubových cien, resp. ocenení za rok 2007. Jednoducho povedané, priam infiltrovať to, čo majú na srdci, a predovšetkým v hlave páni Michal Kravčík, Dobroslav Trnka, Milan Fiľo, Josef Kružela, Zdeněk Dokulil a Lumír Ondrušek, Jiří Mikulenka, Sylvia Holopová a Ladislav Rehák ... (Poznamenal by som, že z ôsmich ocenených sú štyria nečlenmi nášho klubu.) Sú to tí ľudia, pred ktorých prácou a jej výsledkami sa možno vždy pokloniť. I keď nejde o anjelov, tak tieto osobnosti majú čo povedať smerom k našej blízkej budúcnosti a iba nemudri z politikov a verejných činiteľov ich nebudú počúvať a vnímať.

Vlani sa uskutočnili aj dve klubové stretnutia s našími moravskými členmi. Majú dvanásťročnú históriu a svojím ovzduším sú neoceniteľné.

Aby dnešná sumarizácia bola úplná, tak dovoľte čísla o členskej základni. Riadnych členov zo SR je evidovaných 170, pätnásti z Českej republiky, desiati z Rakúska, Nemecka a zo Spojených štátov. Počet čestných členov v zahraničí sa vlani zvýšil o prezidenta Republiky Kazachstan Nursultana Abiševiča Nazarbajeva zo 61 na 62. Na jednotlivé podujatia sú však prizývané ďaľšie osobnosti hospodárstva a spoločnosti, ktorých adresný počet je vyšší ako stopäťdesiat a medzi nimi je nemenej ako päťdesiat bývalých členov nášho združenia.

Aj pozvánka na tohtoročné valné zhromaždenie bola poslaná pre informovanosť sedemnástim zahraničným osobnostiam, ktoré sme v minulosti ocenili Zlatým biatecom. Dostali s ňou aj informáciu o uplynulom klubovom období a obsahu jednotlivých diskusných mítingov. Je potešiteľné, že spätne reagovali podnetmi viacerí z oslovených. Boli to aj český prezident prof. V. Klaus, prezident World Economic Forum prof. Klaus Schwab, riaditeľ Earth Institute Columbijskej univerzity prof. Jeffrey Sachs a lord Brittan of Spenithorne, viceprezident UBS Investment Bank London.

Dámy a páni,

Odporúčam 10. valnému zhromaždeniu schváliť predloženú správu so zámermi činnosti na obdobie rokov 2008 - 2009. Ďalej zaviazať výbor prerokovaním správy o hospodárení s rámcovým návrhom rozpočtu na dvojročné obdobie do konca r. 2009. Odporúčam poveriť správcu, aby a) podal za klub v riadnom termíne daňové priznanie za r. 2007, b) zabezpečoval funkcie klubového sekretariátu a c) predložil XI. valnému zhromaždeniu vo februári 2010 návrhy z členskej základne na zmenu Stanov.

Som presvedčený, že toto zhromaždenie by malo vysloviť poďakovanie svojim členom za činnosť v hospodárstve a vôbec v spoločnosti, za osobný príspevok k relatívnej úspešnosti svojho okolia a celej republiky a k novému mysleniu, pričom by som pripomenul názor mnohých členov, že bez jeho dominancie sa jednoducho nedá postaviť základňa pre kvalitatívne novú občiansku spoločnosť.

Dr. Peter Kasalovský

V Bratislave, 21. február 2008Správa

správcu a výkonného podpredsedu NEF Hospodársky klub
o činnosti od VIII. do IX. valného zhromaždenia

Dámy a páni,
vážení členovia a hostia,


klub je v pätnástom roku svojho života. Od VIII. valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 26. januára 2006, sa venoval prioritne téme Nové myslenie, o budúcnosti Európskej únie a o jej vzťahoch so Spojenými štátmi. Po obsiahlej a veľmi podnetnej diskusii na výročnom mítingu, ktorí podporili svojími posolstvami francúzsky prezident J. Chirac, prezident Svetového ekonomického fóra prof. K. Schwab a J. Ch. kardinál Korec, bolo Nové myslenie v centre pozornosti na každom klubovom podujatí.

Dovoľte pripomenúť hlavné podujatia za uplynulých trinásť mesiacov:
 • - klubová reprezentácia sa stretla so svojími prominentnými a čestnými členmi, najprv 8. marca s českým prezidentom V. Klausom a potom 15. marca so slovenským prezidentom I. Gašparovičom, pričom sa diskusia týkala problematiky sociálnych a životných podmienok a predstáv o budúcnosti Európskej únie,

 • - 64. riadne zhromaždenie na tému Slovensko v rokoch 2006-2010 v predstavách politikov, ktoré bolo 28. apríla v hoteli Zlatý býk v Rimavskej Sobote, poznačili negatívne svojou neúčasťou ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR I. Radičová a poslankyňa EP a podpredsedníčka strany SMER . SD M. Beňová. Za predstavy o slovenskej budúcnosti si však vyslúžil potlesk minister výstavby a regionálneho rozvoja SR L. Gyurovzsky (SMK).

 • - 65. riadne zhromaždenie a celkove 190. klubové podujatia bolo v predvečer parlamentných volieb 9. júna. O potrebách slovenského hospodárstva hovoril predseda Klubu 500 V. Soták. Ruskú zahraničnú politiku priblížil veľvyslanec A. Udaľcov. Problematike domáceho cestovného ruchu sa venoval podpredseda NR SR V. Veteška. Týmto podujatím správca P. Kasalovský otvoril 15. klubový rok a pri tejto príležitosti poctil strieborným Zlatým biatecom dvadsaťdva domácich a zahraničných osobností. Tradične boli udelené aj Zlatý biatec osobnostiam, ktoré najviac napomáhali v uplynulom 4-ročnom období klubu. Za jeho laureátov boli vyhlásení minister životného prostredia SR L. Miklós a podnikateľ L. Krajňák. Šesť ocenení Prominent ekonomiky bolo udelených Klubu 500 a jeho predsedovi V. Sotákovi, IRS, s.r.o. a jej konateľovi I. Balážimi, Sociálnej poisťovni a predsedovi jej Rady riaditeľov F. Halmešovi, hoteliérovi J. Bočkayovi, spoločnosti AVIS a podnikateľovi M. Jevickému.

 • - Po schválení PV vlády SR na čele s premiérom R. Ficom v Národnej rade SR bolo zverejnené prostredníctvom TASR stanovisko klubu pod názvom O vláde SR a jej programovom vyhlásení.

 • - 65. riadne zhromaždenie sa konalo za prítomnosti ministra životného prostredia SR J. Izáka. Jeho program bol redukovaný o diskusný príspevok premiéra R. Fica kvôli jeho náhlej zdravotnej indispozícii. Prejavy predsedu Správnej rady RF J. Dlhopolčeka

 • - s názvom RF je nástrojom i výsledkom ekologického myslenia podnikateľov, francúzskeho veľvyslanca J. Faurého O budúcnosti EÚ a riaditeľa spoločnosti Corporate Consulting Group V. Syneka Identita občanov SR však dali dostatok priestoru na výmenu názorov. Výbor kooptoval za svojho člena opäť S. Hatinu a jednomyseľne ho zvolil za spolupredsedu.

 • - 13. decembra bolo zvolané výberové zhromaždenie, na ktorom sa diskutovalo o diskusnom vstupe V. Syneka Lesk a bieda menežmentu, ako aj o písomne predložených a na www.hospodarskyklub.sk zverejnených východiskových materiáloch:

  1. Náš svet (v ktorom žijeme),
  2. Európa, dom, v ktorom žijeme,
  3. Ako vnímame architektúru amerického domu,
  4. Slovanský svet
  a
  5. Myšlienky k euro-americkej spolupráci.

  O ich sformulovanie sa pričinili J. Šály, R. Y. Mosny, M. Demko, J. Dolník a P. Kasalovský.

 • - Dnešné zhromaždenie, ktoré je IX. valným, 67. riadnym a celkove 194. klubovým podujatím sa prioritne venovalo piatemu pokračovaniu diskusie na tému Nové myslenie, o budúcnosti EÚ a o jej vzťahoch so Spojenými štátmi. Zúčastnil sa jej aj premiér Róbert Fico. Táto diskusia dostane takpovediac veľkú bodku návrhom memoranda NR SR a vláde SR, EP a EK, ako aj medzinárodným nevládnym a našim partnerským organizáciám, ktoré bude na programe 68. riadneho zhromaždenia v Radošínskom naivnom divadle. Potešila nás podpora v našich aktivitách od pápeža Benedikta XVI., ruského prezidenta V. Putina, ministra zahraničných vecí SR J. Kubiša, ale aj od premiéra R. Fica, ktorú vyjadril listom z 13. februára t.r. a svojím dnešným slovom v diskusii.
 • - Treba sa tiež zmieniť o vyše desaťročnej tradícii pravidelných polročných priateľských, a zároveň diskusných stretnutí členov z Českej republiky, reprezentovaných pánom Z. Dokulilom, s členmi zo SR v polešovickom sklípku v blízkosti Uh. Hradišťa. Vlani boli v apríli a v novembri.

Dámy a páni,

ako správca som absolvoval za tých necelých trinásť mesiacov takmer sedemdesiat pracovných stretnutí s našími členmi, ale aj sympatizantami. Vyratúvať komunikáciu prostredníctvom internetu by bolo samoúčelné. Z hľadiska našich zámerov, ktoré boli potvrdené VIII. valným zhromaždením sme ostali v efektivite dlžníkmi týmto úlohám : - riešenie rómskych problémov zamestnanosťou a ďaľšími aktivitami, - prinavrátenie F. Liszta slovenskému národu, - demokratizácia spoločnosti, - prezentácia investorov a - riešenie Vážskej vodnej cesty.
Klubové názory som priblížil ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny SR V. Tomanovej a predsedovi NR SR Pavla Pašku. V predvečer nášho valného zhromaždenia som navštívil v piatok 23. februára opäť nášho vzácneho člena Jána Ch. kardinála Koreca. Priblížil som mu počas polhodinového stretnutia viaceré názory našich členov a zaznamenal jeho podnety. S potešením prijal aj strieborný Zlatý biatec ku klubovému jubileu. V uplynulom období som sa stretol s celým radom diplomatov, ale aj s domácimi osobnosťami.

Vážené zhromaždenie,

vlani sme mali k 26. 1. 2006 155 riadnych členov, 97 čestných členov zo SR a 51 zo zahraničia. Keďže na VIII. valnom zhromaždení sme zrušili bezpríspevkovitosť čestných domácich členov, odpútali sa od myšlienky krajských, resp. regionálnych klubov, tak členská základňa našej komunity má takúto podobu k 27. februáru:

150 riadnych členov,
22 členov . diplomatických misií v SR,
5 riadnych členov z Českej republiky,
3 členov zo SR s večnými čestnými právami . prezidentov M. Kováča, R. Schustera a I. Gašparoviča,
ako aj 61 zahraničných VIP členov.

Zo SR je 175 členov a zo zahraničia 66, spolu je to 241 členov v evidencii. Členstvo zrušili, resp. nepotvrdili siedmi členovia z predchádzajúceho obdobia. V uplynulom období o členstvo však prejavilo záujem dvadsaťšesť jednotlivcov a firiem. Nemenej sa tešíme pravidelnému domácemu záujmu o naše podujatia medzi uznávanými vedcami, akademickými funkcionármi, cirkevnými hodnostármi, hospodárskymi a spoločenskými činiteľmi, starostami obcí a primátormi miest. Takýchto osobností je vyše sto.

Dámy a páni,

obsahové zameranie našej činnosti v ďaľších rokoch sa nemení. Hlavnými témami sú a budú:
- podmienky na podnikanie,
- energetická bezpečnosť Európy,
- problematika kjótskeho protokolu,
- sociálna a životná úroveň domáceho obyvateľstva, s osobitnou pozornosťou na rómske etnikum,
- vzdelanostná a kultúrna úroveň domáceho obyvateľstva s dôrazom na príkladnosť takých slovenských a slovanských osobností akou bol napríklad F. Liszt,
- budúcnosť EÚ a jej vzťahy so Spojenými štátmi.

Naše úsilie bude orientované naďalej na medzinárodné veličiny. Vaše námety a podnety sú vítané.

Bratislava, 25. február 2007

Dr. Peter Kasalovský, správcaVýročná správa

správcu NEF Hospodársky klub VIII. valnému zhromaždeniu za 13. obdobie od 28. septembra 2004 do 26. januára 2006

Dámy a páni,
od VII. valného zhromaždenia dodnes prešlo necelých šestnásť mesiacov (od 27. septembra 2004). V tomto období sa uskutočnilo päť celoklubových zhromaždení :
 • - 10. december 2004, Bratislava, EXPOklub : o kvalite hospodárskeho a podnikateľského prostredia (predseda SOPK P. Mihók) a s prezentáciou rakúskej Gutmannbanky a a.s. Konstrukta-Industry Trenčín, ďalej s úvahou o koreňoch F. Liszta (M. Demko) a s vyhlásením laureátov výročnej ceny Zlatý biatec, ocenenia Prominent ekonomiky, V. ročníka ankety Best Bank a II. ročníka ankety Najsympatickejší člen vlády SR, NR SR a sveta r. 2004.
 • - 23. marec 2005, Rimavská Sobota, hotel Zlatý býk : o životnom prostredí v SR a regióne (minister životného prostredia SR L. Miklós) a s prezentáciou Slobodného fóra jeho predsedníčkou a poslankyňou NR SR Z. Martinákovou. Prítomní minútou ticha vzdali úctu zomrelému nositeľovi Zlatého biatca A. Egyedovi, ktorý mal pohreb práve v deň rokovania. Boli oficiálne vyhlásené ankety Zlatý biatec 2005, Prominent ekonomiky 2005, VI. ročník ankety Best Bank a III. ročník ankety Najsympatickejší člen vlády SR, NR SR a politik sveta r. 2005.
 • - 14. jún 2005, Bratislava, hotel Marrol´s : o príčinách korupcie hovoril spolupredseda R. Y. Mosný, o menovej politike guvernér NBS I. Šramko a o daňovej správe s generálna riaditeľka DR SR M. Machová.
 • - 10. november 2005, Spišská Sobota, hotel Sobota : s prezidentom SR I. Gašparovičom na tému Slovensko, Svet a a Európa a s prezentáciou kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja.
 • - 26. január 2006 s hlavnou diskusnou témou Nové myslenie v Novom svete a Novej Európe, s prezentáciami a. s. Lázně Luhačovice, Viedeň partnerské mesto slovenskej metropoly, ako aj s predkladanou výročnou správou.
 • Za neúspešný pokus možno považovať snahu z konca septembra 2004 o založenie krajského klubu v Košiciach, ktoré inicioval bývalý člen výboru MUDr. A. Janco.
Klubové podujatia na úrovni krajov - regiónov :
- 18. november 2004, Poprad, Hospodársky klub Poprad - Tatry - O informačnej podpore menežmentu s fa. SAP,
- 23. október 2004, Uh. Hradiště - o cezhraničnej spolupráci a s prezentáciou a. s. Astra Zlín,
- 28. 4. 2005, Uh. Hradiště - dopravné spojenia pre budúcnosť a v diskusii prezentácia združenia Vážská vodná cesta,
- 6. máj 2005, Lučenec - s primátorom mesta Lučenec M. Markom o jeho rozvoji a ďaľšej činnosti Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu,
- 8. december 2005, Uh. Hradiště - o možnostiach aktivizácie klubových sympatizantov v Českej republike.

Dámy a páni,
to je ten najstručnejší výpočet klubových podujatí na centrálnej, krajskej, resp. regionálnej úrovni v uplynulom období. Zaznamenali sme rapídny pokles počtu krajských, resp. regionálnych podujatí, ktorý však v doterajšej 13-ročnej existencii klubu nie je vôbec výnimočným.
Určitým problémom je rovnako ako v minulosti straníckosť členstva a obavy z nevôle určitých kruhov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na tú-ktorú firmu a jewj partnerov. V minulosti sme boli svedkami takého správania sa, ba až nekultúry dvoch vládnych garnitúr.
Popri straníckosti je tu viac ako citeľná snaha - nepomerne výraznejšia ako v rokoch 1996-98 - čoraz väčšieho počtu podnikateľov a osobností z rôznych oblastí ľudskej činnosti uzavrieť sa do seba, alebo na tom svojom panstve. To v praxi znamená : nevytŕčať sa, ale ani sa neukazovať na verejnosti, resp. nejaviť záujem o to, ako sa vyvíja naša spoločnosť.

Vážené zhromaždenie,
VII. valné zhromaždenie zaviazalo správcu a výbor venovať sa problematike meny, eurozóny a daní, ďalej inšpirujúcej osobnosti a dielu veľkého Slováka - Uhra Franza Liszta, ako aj riešeniam problémov rómskeho obyvateľstva (prerokované v predchádzajúcom klubovom roku na riadnych mítingoch v decembri 2003 a vo februári 2004).
V zmysle uznesenia sa však nepodarilo pomknúť k spolupráci ohľadne navrhovaných riešení pre rómsku komunitu konkrétnych funkcionárov našej vlády. O klubových návrhoch riešení boli poslané korektné informácie viacerým čestným členom zo zahraničia (v prvej dekáde decembra r. 2005).
Značným sklamaním je slabý, ba až chabý nezáujem slovenskej verejnosti o osobnosť F. Liszta, ktorého treba prinavrátiť nášmu národu. Ani oficiálni ústavní činitelia SR však nereagovali na klubové podnety v súvislosti s osobnosťou F. Liszta. O zisteniach M. Demka boli však informované viaceré zahraničné osobnosti (v druhej dekáde decembra r. 2005).

Dámy a páni,
v uplynulom období sa rozvíjala komunikácia smerom na prezidenta Českej republiky V. Klausa, ktorý je od r. 1995 laureátom Zlatého biateca, a zároveň čestným členom klubovej komunity, ďalej tradične na World Economic Forum, na World Food Prize, ako aj na viaceré rakúske, ruské, švajčiarske a tchajvanské hospodárske a spoločenské neštátne, resp. nevládne subjekty.
Osobitná komunikácia sa začala rozvíjať s celým radom domácich aj zahraničných osobností v polovici novembra ohľadne zamýšľaného projektu splavnenia národnej rieky Váh (od Dunaja po Piešťany). Záujem o kooperáciu síce prejavila jedna opozičná a jedna vládna strana, ale ich súčasným tempom by sa realizácia zakončila nie o 8 - desať, lež najskôr o 500 rokov.
So zreteľom na "odstredivosť", ba až neprijateľnosť myšlienky rovnocennej členskej komunikácie nezávislej na politických stranách, a to pre viacerých podnikateľov došlo k určitej obmene členstva (obdobne ako v rokoch 1995, 1997 a 2004).
Z hlavných princípov rovnosti členov a celého členstva, ako aj jeho nezávislosti ako komunity na politických stranách výbor a správca neustúpili. Odmietli aj snahu o výsadné postavenie - bezpríspevkovitosť niekoľkých členov z hospodárskej sféry, ktorí boli v minulosti poctení klubovými cenami.
Predovšetkým išlo o spoločnosti s väčšinovou zahraničnou účasťou (Nemecko), ako aj o niektorých jednotlivcov - podnikateľov, ktorí viackrát prezentovali názor, že na klubovej pôde nie je dostatočne zvýraznená ich osobnostná výnimočnosť, hospodárska úspešnosť a líderstvo.

Vážené zhromaždenie,
pred šestnástimi mesiacmi sme mali 155 riadnych členov a 97 čestných zo SR a 51 zo zahraničia. Nerátajúc sympatizantov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú našich podujatí buď v krajoch, resp. regiónoch, ale aj na úrovni centra. K 30. septembru m.r. sa však na tomto údaji nič nezmenilo, lebo úbytok bol v priebehu mesiaca-dvoch nahradený novými členmi. Obdobne sa tak deje momentálne, keď treba niečo urobiť, alebo uhradiť len to členské.
Oficiálne sme zaevidovali rozhodnutie piatich členov o ukončení členstva, pričom v celom období od VII. valného zhromaždenia prejavili o klubové aktivity nulový záujem. Ďaľší dvaja prejavili to, čo nie je výnimočné medzi podnikateľmi, ako aj medzi vrcholovými hráčmi politiky. Sú síce bohatí, ale z luxusných topánok im trčí slama. Keď sa im neklaniete, či skôr nepodkladáte, tak im tvrdnú nohy, jazyk a dosť často aj mozog.
V decembri 2005 - januári 2006 už boli prijatí štyria noví členovia a po tomto VIII. valnom zhromaždení sa vyhodnotí záujem o členstvo od ďaľších domácich a zahraničných záujemcov. Je rozumné, či skôr osvedčené držať sa pravdy, že kvalita nie je vecou kvantity.
Ak sa nám neraz dostalo vysokého uznania za obdobie činnosti od r. 1993 až do dňa oficiálneho členstva SR v Európskej únii, naposledy od základateľa a prezidenta najprestížnejšej nevládnej svetovej organizácie hospodárskych, vedeckých a politických lídrov WEF prof. K. Schwaba, tak to len potvrdzuje, že sme nemárnili náš čas a napomohli k pohybu vpred.
Bola to veľká a neopakovateľná príležitosť. A my sme pracovali pokojne, ale vytrvale, a neraz sa vyrovnávali aj s nekorektnosťou a "klapkovitosťou" nemalého počtu našich domácich politických činiteľov. Terminus technicus klapkovitosť sa dá vysvetliť len ako klapkovitosť, ktorá síce môže byť bezstarostná, ale často je príčinou problémov. Veľkých, ktoré sú jednak zákonité, ale aj ťažko riešiteľné, keďže sa nechceli pripustiť.

Dámy a páni,
v tejto sále sme už raz rokovali pred parlamentnými voľbami. Tu boli lídri, alebo ich zástupcovia zo všetkých politických strán. So zreteľom na doterajšie skúsenosti, ale predovšetkým na potreby spoločnosti odporúčam (po konzultáciách s členmi)výboru sústrediť klubovú činnosť v najbližších dvoch rokoch na tieto tématické okruhy :
 • kvalita podmienok na podnikanie, a osobitne legislatívne,
 • problematika sociálnych a životných podmienok obyvateľstva, najmä pre vzdelávanie sa a zdravotníctvo,
 • demokratizácia spoločnosti,
 • využitie domácich zdrojov pre hospodársky rozvoj, osobitne v doprave a s podporou myšlienke - zámeru Vážskej vodnej cesty,
 • prezentácia domácich a zahraničných investorov a ich projektov,
 • všestranná podpora dobrého mena republiky.
Vážené zhromaždenie,
dovoľte mi poďakovať bývalým funkcionárom výboru a celému radu členov za dobrú spoluprácu a podporu klubovej činnosti bez ohľadu na stranícku príslušnosť a sympátie. Osobné poďakovanie patrí dnes prezidentovi republiky, ministrovi životného prostredia L. Miklósovi, bývalým spolupredsedom R. Y. Mosnému a L. Sedmákovi, bývalým predsedom J. Gabrielovi, S. Hatinovi a P. Hrinkovi, ako aj predsedovi SOPK P. Mihókovi.
Na štrnásty a pätnásty rok bol zvolený neverejným spôsobom 5-členný výbor v zložení : P. Kasalovský, P. Hrinko, R. Y. Mosný, L. Sedmák a J. Dolník. Na obdobie o rok dlhšie som bol zvolený za správcu. Ako revizóra do IX. valného zhromaždenia odporúčam potvrdiť Š. Kardoša. Správca zabezpečí opäť funkčnosť sekretariátu a dorieši problémy s ekonómkou.

Dámy a páni,
Prosím, aby ste verejným hlasovaním vyjadrili súhlas, resp. nesúhlas s touto správou o činnosti od VII. VZ a rámec činnosti do roku 2008. Ďalej odporúčam hlasovať o poverení výboru prerokovať do 25. 3. t. r. jednak správu o hospodárení - a správcovi na takom základe predložiť daňové priznanie za rok 2005, ako odsúhlasiť rámcový rozpočet na r. 2006.


Výročná správa 2003/2004

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
od 1. júla 2003 do VII. valného zhromaždenia 27. septembra 2004
Správca a výkonný podpredseda Peter Kasalovský

Dámy a páni, vážení prítomní,bilancia klubovej činnosti v dvanástom a začatom trinástom roku by sa mohla označiť za lepší priemer jednak počtom podujatí, ale najmä svojím obsahom a ich podnetnosťou.
V období od 1. júla 2003 dodnes boli tieto centrálne podujatia :
 • 161. míting a 52. riadne zhromaždenie, 16. október 2003 na tému Nové Rusko s úvodným slovom klubového správcu a expozé veľvyslanca RF v SR A. Borodavkina s moderovanou diskusiou, ďaľšou témou bola problematika samosprávy v Trnavskom kraji za účasti jeho predsedu P. Tomečka
 • 162. míting, 53. riadne zhromaždenie a 10. podujatie z cyklu Ekonomickí lídri v SR, 12. november 2003, ktorých hlavným hosťom bol Siemens Osterreich AG a predseda jeho predstavenstva A. Hochleitner
 • 165. míting a 54. riadne zhromaždenie, 16. december 2003 hlavným bodom programu bolo expozé správcu klubovej komunity P. Kasalovského Z chudoby chudoba O zodpovednosti úspešných, ďaľšími prezentácia projektu ROMOR generálnym riaditeľom SVIK, s. r. o., Svidník L. Koudelkom a vyhlásenie nových laureátov prestížnych cien Zlatý biatec 2004 a Prominent ekonomiky 2004.
 • 167. míting a 55. riadne zhromaždenie, 24. február 2004 bol s dvoma hlavnými bodmi : AZZZ SR v roku 2004 s úvodným slovom jeho prezidenta M. Ľacha a Rómska /ne/zamestnanosť a kvalita života v SR s úvodným slovom predsedu Rómskej iniciatívy Slovenska A. Patkolóa.
 • 170. míting a 56. riadne zhromaždenie, 6. máj 2004 bol na tému O SMK, o maďarskej menšine a o Slovensku. Autorom úvodného slova Béla Bugár, líder Maďarov bol P. Kasalovský, ktorým sa začala takmer stominútová výmena názorov s podpredsedom NR SR a predsedom SMK B. Bugárom.
 • 172. klubový míting, 3. jún 2004 slávnostná večera na počesť zvolenia I. Gašparoviča za prezidenta SR. Štyridsať členov bolo pozvaných na základe vyžrebovania zo všetkých členov, pričom spolu mala klubová reprezentácia 55 členov. K novému prezidentovi SR I. Gašparovičovi sa prihovoril správca P. Kasalovský. Slávnostné prípitky predniesli členovia výboru S. Hatina, predseda predstavenstva, Slovnaft, a.s., Bratislava a L. Sedmák, prezident, Tauris, a. s., Rimavská Sobota. Zvolený prezident SR I. Gašparovič vyjadril základné myšlienky svojej prezidentskej filozófie. Na tomto podujatí boli vyhlásení za laureátov prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky 2003 K. Pavlu, čestný prezident ZPS, a riaditeľ vydavateľstva Perfekt, publicista E. Drobný.
 • 175. klubový míting, VII. VZ, 27. september 2004 so schváleným programom : 1) A. výročná správa a návrh zámerov činnosti, B. správa revizóra o hospodárení v roku 2003, C. návrh zmien v Stanovách, 2. Expozé vicepremiéra a ministra spravodlivosti SR D. Lipšica na tému Spravodlivosť v SR, 3. Expozé Ing. Dr. Richarda Schenza na tému Kapitálový trh EÚ po jej rozšírení a so zreteľom na menový vývoj, 4. Expozé prezidenta AZZZ SR T. Malatinského na tému Energetická bezpečnosť SR a 5. Prezentácia FAB Slovakia, s. r. o., Nová Baňa.

Dámy a páni,
v uvedenom období bol správca klubu P. Kasalovský prijatý prezidentom SR R. Schusterom, ktorého oboznámil s klubovými aktivitami. Hodinové stretnutie sa uskutočnilo 10. októbra 2003 v Prezidentskom paláci. Správcu prijal dvakrát Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý je čestným členom NEF Hospodársky klub a laureátom jeho miléniového Zlatého biateca. Dvojhodinové stretnutie bolo 5. februára 2004 a potom hodinové 23. júla 2004. S arcibiskupom bratislavsko-trnavskej diecézy a biskupom trnavským J. Sokolom bol prijatý v piatok 27. augusta. Došlo k výmene názorov o. i. na vývoj sociálnej situácie, ako aj o faktoroch biedy v SR. Koncom vlaňajšieho novembra bolo tradičné spoločenské stretnutie s pracovníkmi Hospodárskeho denníka ako mediálneho partnera a z ďaľších médií. Od marca sa správca klubovej komunity pravidelne raz za desať dní stretáva so zástupcami niektorých elektronických, agentúrnych a printových médií.

Vážení delegáti a naši hostia,
z uvedeného je zrejmé, že klub fungoval a prezentoval sa verejnosti centrálnymi akciámi so zaujímavým obsahom výzvami. Celkove garantoval šesť mítingov a dnešné valné zhromaždenie, ktorého súčasťou je viac ako zaujímavý program. Faktom je, že to bol rok opäť bohatší. Ten uplynulý o tri centrálne podujatia, keďže v našich stanovách je zapísané, že spravidla sa majú konať štyri podujatia a jedno VZ.
V uvedenom období sa uskutočnili korešpodenčné tajné voľby výboru a taktiež ďaľšie tajné voľby laureátov prestížnych ocenení Zlatý biatec a Prominent ekonomiky.
Viac ako dôležitou činnosťou pre klub boli aktivity jeho "pobočky" v Poprade. Predovšetkým preto, lebo ostatné krajské, resp. regionálne kluby prestali oficiálne takmer vyvíjať činnnosť. Avšak P. Beck sa opäť vyznamenal. V spolupráci s viacerými firmami v regióne a gerlachovským hotelom Hubert zabezpečil sedem podujatí z nich jeden športový deň, na ktorých sa zúčastnili aj viacerí centrálni členovia. Bol to signál aj na slovenský juh a východ.
Myšlienku a niekoľkoročnú činnosť Novohradsko-gemerského klubu sa rozhodol obnoviť J. Sitarčík, pričom iniciatívne stretnutie desiatich podnikateľov bolo 7. apríla 2004. Dôsledkom bolo aj iniciatívne stretnutie podnikateľov z viacerých miest, pričom piatkové v minulom týždni v Košiciach bolo úspešné. Predseda nového klubu je medzi nami.
Nové impulzy vychádzajú aj od členov a sympatizantov v Českej republike. Podnikateľ Z. Dokulil sa tiež rozhodol nadviazať na niekdajšie tradície priateľských a kontaktných stretnutí so slovenskými podnikateľmi v Zlíne a jeho okolí.

Vážení prítomní,
nebyť celého radu členských firiem, tak by sme nemohli pôsobiť v doterajšom rosahu. Prakticky by sme museli obmedziť aktivity smerom na zahraničie. Je sympatické, že na zabezpečenie jednotlivých podujatí finančne prispeli navyše príspevkových zdrojov aj tieto členské firmy : Reding, a.s., Siemens, s. r. o., Corinex, a. s., Hotel Lux Banská Bystrica, agentúra START SK a slovenská kancelária Deloitte. V tomto 2004. roku sme zaznamenali záujem o členstvo, ale aj všestrannú podporu tradícii NEF Hospodársky klub zo strany viacerých zahraničných bankových domov a investičných spoločností, napríklad GutmannBank, Argus či Claridenbank Zurich.

Dámy a páni,
nazdávam sa, že klub prežil svoj druhý krízový moment. Prvý sa udial v jeseni 1996. roku, keď vtedajšia komunita vykazovala smerom na verejnosť mlčanlivosť. Akoby išlo vtedy o dôsledok spoločensko-politických pomerov a celkové ovzdušie v SR. S týmto názorom sa dodnes stotožňujem, a nemám pocit, že by sme sa z tých čias dostatočne poučili. Jedným z veľkých impulzov na zmenu k normálnemu sa stala prítomnosť zakladateľa a prezidenta WEF prof. K. Schwaba na klubovom zhromaždení a na sprievodných podujatiach v dňoch 3. a 4. novembra 1996.
Druhý krízový moment sme začali vnímať vlani v novembri. Skončil sa mítingom s B. Bugárom, teda po piatich mesiacoch. Podstatou krízy sa stali individuálne a pre väčšinu členstva neprijateľné prejavy niektorých členov, najmä v súvislosti s oficiálnou reakciou klubu na podnety od J. Wolfensohna, prezidenta Svetovej banky, a to hlavne vo forme prejavu jeho správcu Z chudoby je len chudoba, ako aj klubovým záujmom o aktivizáciu rómskeho etnika, ktorého doterajší vývoj vyvoláva viac ako opodstatnené obavy zo spoločenskej aj hospodárskej destabilizácie. V uplynulom týždni po neadekvátnych reakciách, resp. mlčaní zodpovedných funkcionárov a ministrov vlády SR, ale aj časti oslovených zahraničných inštitúcií a osobností sme sa s konkrétnymi podnetmi na kardinálne a zmysluplné riešenie problematiky rómskeho etnika obrátili na povereného zástupcu generálneho tajomníka OSN.

Dámy a páni !
Niektorí z členov si tohtoročné členstvo nepotvrdili zaplatením členského príspevku, alebo oznámili, že nebudú pôsobiť na klubovej pôde. Iní neoficiálne oznámili, či skôr naznačili, že sa vrátia do klubu, keď tam nebudú konkrétne osoby. Iní sa dostali do problémov s justičnou, alebo s policajnou mocou.
V tomto ovzduší došlo aj k nemilej udalosti, keď si predseda výboru vynútil vysťahovanie klubového sekretariátu z jeho fabrických priestorov, ale klubom platenými 2. februára t. r. Bol to aj deň ukončenia mediálneho partnerstva s Hospodárskym denníkom, ktorého vydávanie neštadardne a dosť svojrázne ukončil A. F. Zvrškovec ako predseda predstavenstva jeho vydavateľskej spoločnosti k 31. januáru 2004.
Nie už je dnes dôležité, čo pomohlo k spomínanému vývoju v organizácii klubovej činnosti a smerom navonok. Podstatné je, že vďaka celému radu domácich členov klubu a zahraničným sympatizantom sa myšlienka nadstraníckej činnosti nielen udržala, ale aj posilnila.
Súčasťou tohto procesu bola aj kontrola členskej evidencie pôvodne na základe rozhodnutia výboru a jeho predsedu k 31. 1. a potom na podnet správcu až k 30. 4. 2004. I keď výbor určil, že podmienkou ďaľšieho členstva je splnenie si všetkých členských povinnosti dokonca februára, tak rozhodnutie správcu a výkonného podpredsedu o predĺžení tohto termínu o dva mesiace sa ukázalo ako správne. Výbor to potvrdil v uznesení zo svojich rokovaní 6. mája, resp. 3. júna 2004. Od februára do polovice septembra absolvoval správca a výkonný podpredseda v jednej osobe niekoľko desiatok stretnutí s členmi klubu, ktoré napomohli k jeho stabilizácii.

Vážení prítomní,
od marca nebolo týždňa, aby som ako správca a navyše výkonný podpredseda nenavštívil čo len jedného diplomata, významného odborníka z najrôznejších odvetví ľudskej činnosti a tiež predstaviteľov iných nevládnych aj vládnych organizácií. Istou formou ocenenia našich tradícií a činnností vôbec je nielen záujem, ale aj vstup niekoľkých zahraničných subjektov do základne riadnych členov.
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že jediným komunikačným mostom sa po 31. januári t. r. stala webstránka, ktorej návštevnosť je relatívne stabilná. Pohybuje sa v priemere za deň na úrovni tridsať-tridsapäť návštevníkov. Pozoruhodné je, že počet krajín, z ktorých pochádzajú návštevníci, sa priblížil k hranici sedemdesiat. Napríklad v apríli až júni bolo najviac zahraničných prístupov návštev zo Španielska, Brazílie, Mexika, Talianska a Spojených štátov.
V uplynulom období však pokračovala korešpondencia správcu s významnými svetovými osobnosťami. Boli mu písomne tlmočené názory Jána Pavla II. a niekoľko listov si vymenil s najvyššími predstaviteľmi Svetovej banky a World Food Prize. Celkove však komunikácia s domácimi vládnymi činiteľmi, ale aj s väčšinou opozície bola ako tradične zložitejšia oproti zahraničným, neraz byrokratická, ale v nejednom prípade priam nemožná, resp. nedôstojná.

Dámy a páni,
v súčasnosti má naša komunity 155 riadnych členov, 46 čestných domácich členov a 51 čestných členov zo zahraničia. Počet členov, či skôr stálych sympatizantov v krajoch-regiónoch presiahol v závere augusta hranicu dvesto osôb. Lenže, do konca budúceho mesiaca by sme chceli a v podstate je nevyhnutné verifikovať tento údaj.

Dámy a páni, vážené zhromaždenie,
v poslednom štvrťroku sa uskutočnia tradičné ankety o Zlatý biatec a o Prominenta ekonomiky. Na webstránke pokračuje ďalšia anketa svojím 5. ročníkom Best Bank. Počet hlasujúcich sa dostal cez štyristo návštevníkov našej stránky a vôbec komunikačného mosta.
V tomto roku považujeme za vec vlastnej prestíže prediskutovať tému z najháklivejších a v nejednom mieste posiatu bielymi miestami, t. j. podnikateľské prostredie so všetkými jeho plusmi a mínusmi, a to najmä z hľadiska hospodárskej kriminality a korupcie. (Táto téma bude hlavným bodom program najbližšieho mítingu.) Chcel by som zdôrazniť, že sme oslovili významných činiteľov výkonnej moci, nie vždy úspešne, ale nazdávame sa, že bez dialógu niet pohybu vpred a treba ho vyvolávať.
Budeme sa venovať uvedeniu velikána ducha a hudby Franza Liszta, rodičmi aj materinským jazykom Slováka, ktorý sa nikdy neprihlásil k inému národu ako slovenskému do našej pospolitosti a vôbec celej verejnosti. O podporu tejto myšlienky správca požiadal prezidenta republiky I. Gašparoviča, kardinála Jána Chryzostoma Korca a tiež bratislavsko-trnavského arcibiskupa a metropolitu v jednej osobe Jána sokola. V tejto súvislosti oceňujeme bádateľského úsilie a knižné výsledky nášho člena muzikológa, vysokoškolského pedagóga, ale aj skladateľa dr. Miroslava Demku, ktorý plných dvadsať rokov žil vo švajčiarskom exilovom prostredí.
V období rokov 2005 a 2006 budeme väčšmi dbať na programových cieľov klubu. Predovšetkým budeme oponovať hospodársku politiku vládnej moci, ale aj opozície. Sústredíme sa na riešenie z hľadiska budúcnosti najvážnejších a vysokonapäťových sociálno-ekonomických otázok, osobitne na vývoj agrokomplexu v podmienkach EÚ. Opätovne sa vrátime k rómskej problematike a zamestnanosti Rómov. Sledovať budeme otázky kapitálového trhu, osobitne finančné, rozvojové programy a vládne zámery vyjadrené v PV vlády SR.

Odporúčam takéto uznesenie :

 1. VZ schvaľuje výročnú správu a zámery pre obdobie rokov 2004-2006.
 2. VZ potvrdzuje funkčnú skladbu sekretariátu klubu : výkonný podpredseda, ekonómka a tajomníčka, resp. THP.
 3. VZ zvolilo aklamatívnym hlasovaním nového revizóra na dvojročné funkčné obdobie ...............................................
 4. VZ schvaľuje predložený návrh zmien stanov.
 5. VZ ukladá správcovi uviesť klubové pôsobenie do súladu so zmenou stanov najneskôr do 31. 7. 2005.
 6. VZ berie na vedomie správu revizóra o hospodárení v roku 2003 a schvaľuje princípy rozpočtu na tento a rok 2005.

 7. Na základe podnetov z dnešného rokovania a jeho prípravy boli formulované odporúčania parlamentnej a vládnej moci (v osobitnej prílohe).
Vážené valné zhromaždenie,
sme uznášaniachopní, keďže prítomných je riadnych členov a delegátov ......., t. j. ........%, čestných členov s hlasovacím právom ....., t. j. ......% a celkove hlasov ........., t. j. ........% zo všetkých hlasov k 15. 9. 2004.

Bratislava, 13. september 2004


Staršie informácie