Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Otvorený list Václavovi Havlovi

Vážený pán prezident,
ako plynul čas, čelil v uplynulých rokoch svojmu osudu aj náš symbolický drevený Kľúč k demokracii. Určite si naň spomínate, veď ste sa nám na neho aj podpísali. Náš Kľúč sprevádzali početné "straty i nálezy". Putoval po rôznych krajinách a akciách občianskych aktivistov, aby nakoniec zaplnený podpismi početných svetových osobností skončil na stene našej kancelárie.

Keď som ho 2. januára 2002 našiel v našej vtedajšej kancelárii Občianskeho združenia Ľudia a voda na Pražskej ulici v Košiciach na zemi rozbitý, znepokojilo ma to - čakali nás predsa parlamentné voľby (ako vždy u nás, veľmi dôležité). Kľúč som zlepil a podobne dopadli aj voľby - mali sme doslova zlepenú demokraciu, ktorá nás mala uchrániť pred úpadkom demokracie. Bolo to síce oveľa lepšie, ako návrat pred rok 1998, ale už tu boli príznaky hašterivosti, animozity medzi ľuďmi až nenávisti - jednoducho úpadku občianskej demokracie.
Veľmi ma tiež znepokojilo, keď sa pred časom začal z nášho symbolického Kľúča strácať Váš podpis a od minulého roka ho už takmer nebolo vidieť - zrejme preto, lebo ste sa podpísali atramentovým perom. Dôkazy, že ste popri iných osobnostiach podpísali náš Kľúč k demokracii aj Vy, sú už iba na historických fotografiách.
Dnes, v týchto dňoch, to už vnímam tak, že Váš podpis na našom symbolickom kľúči nás opustil spolu s Vami.
Chcem sa Vám, vážený pán prezident, poďakovať za silné posolstvá, ktoré nás občanov mobilizovali pri budovaní a ochrane demokracie v Československu. Nesmelé krôčiky k demokracii sme robili aj my na východe Československa - v tej časti federácie, ktorá bola pupočnou šnúrou prepojená s našim hlavným mestom Praha.
Naše nesmelé krôčiky vyústili do jednej z najúspešnejších občianskych kampaní v našej novodobej histórii - k zastaveniu výstavby priehrady Tichý Potok v panenských Levočských vrchoch na východnom Slovensku. Na symbolický Kľúč k demokracii, ktorý ľudový rezbár z obce Torysky na Hornej Toryse na oslavu "nášho víťazstva" vystrúhal 4.4.1997, ste pridali svoj podpis aj Vy - v Bratislave 7.11.1998. Stalo sa tak po ďalšej úspešnej občianskej kampani OK´98, ktorá nás, našťastie, dokázala zbaviť mečiarizmu. Svoj podpis ste pridali k podpisom amerického prezidenta Billa Clintona či britského premiéra Tonyho Blaira na znak veľkého priateľstva s občanmi Slovenska, ktorí v tejto etape boja za zachovanie demokracie na Slovensku dokázali prejaviť občiansku odvahu, solidárnosť a vzájomnú podporu.Pán prezident, náplňou môjho života je voda a snaha porozumieť zákonitostiam jej existencie. Vo svojom zdanlivo nekonečnom kolobehu v známom prírodnom cykle doslova znamená život. Samozrejme, voda je najdôležitejšou súčasťou aj ľudských organizmov a po našej smrti nás opúšťa, aby sa zapojila do ďalšieho cyklu života. Najnovšie výskumy o vode dokonca tvrdia, že voda dokáže mať aj svoju formu pamäte. Verím preto, pán prezident, že vo Vašom prípade sa voda vracia do kolobehu života aj so zakódovanou pamäťou na Vás a Vaše myšlienky a životné postoje.
Chcem preto vysloviť presvedčenie, pán prezident, že myšlienky a postoje, ktorými ste nás ovplyvňovali, ostávajú medzi nami a budú nás naďalej mobilizovať k pravde i láske, ktorá tak či tak musí zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.
Sľubujem Vám, že sa naďalej budem snažiť spájať čriepky pozitívnej občianskej energie, aby som svojou troškou prispel k budovaniu hodnôt takej občianskej spoločnosti, o ktorú ste sa po celý svoj život usilovali.
Pán prezident, verím v ďalšie Vaše pozitívne posolstvá. Čakám na kvapky Vášho dažďa, čakám na Vaše snehové vločky.


V Košiciach na Štedrý deň.
S úctou
Michal Kravčík, sobota 24. decembra 2011 14:07Ing. Michal Kravčík, CSc., Čermeľská cesta 24, 040 01 Košice


Alexej Fulnek
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
Košice, 5.11.2011


Vec: Žiadosť o uverejnenie odpovede v zmysle zákona č.167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

Denník SME v článkoch "Do Kravčíkovej mimovládky tiekli eurofondy", "Projekty kryli fiktívnymi darmi" a "Nezamestnaní dostali USB kľúče" v číslach 244, 245, 246 dňa 20., 21. a 24. októbra 2011 uverejnil skreslené, nepravdivé a neúplné informácie. Autori článkov mohli u čitateľov vyvolať dojem, že projekt "Hornošarišskí umelci a remeselníci", realizovaný organizáciou Ľudia a voda, v ktorej som pôsobil, bol a je rizikový, a za rovnako rizikový je možné považovať aj vládny projekt "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny", podporovaný predsedníčkou vlády SR. Takýmto sémantickým spojením autori spochybnili moju česť, ako aj dôveryhodnosť pracovného tímu predsedníčky vlády SR a aktivít programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu a krajiny", ktorý premiérka podporuje.
Predkladám týmto žiadosť o uverejnenie odpovede v súlade so zákonom č. 167/2008 § 8 ods. 1 v tomto znení: Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať uverejnenie odpovede. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní odpoveď uverejniť bezodplatne; uverejnením odpovede zaniká vo vzťahu k tomu istému skutkovému tvrdeniu právo na opravu.
V súvislosti s uverejnením skresľujúcich a neúplných informácií uverejnených v článkoch "Do Kravčíkovej mimovládky tiekli eurofondy", "Projekty kryli fiktívnymi darmi" a "Nezamestnaní dostali USB kľúče" žiadam o zverejnenie mojej odpovede v tomto znení:
"Veľmi negatívny dojem vyvolali pravdu skresľujúce a neúplné informácie uvedené v článkoch denníka SME s názvami "Do Kravčíkovej mimovládky tiekli eurofondy", "Projekty kryli fiktívnymi darmi" a "Nezamestnaní dostali USB kľúče" v číslach 244, 245, 246 v dňoch 20., 21. a 24. októbra na stranách 4, 6 a 4 od autorov Jána Glovička a Márie Mihálikovej.
V prvej etape projektu "Hornošarišskí umelci a remeselníci" MVO Ľudia a voda, v ktorej som pôsobil ako predseda združenia a štatutár v období do mája 2011, vypracovala tri samostatné analytické materiály (zhodnotenie územia, z hľadiska stavu, trendov a výhľadov ekonomiky územia, zmapovanie stavu a vytvorenie východiskovej databázy a dizajn manuálu s webovým portálom www.lipovylist.sk). Projekt mal pokračovať druhou fázou. Mal spustiť rutinné prevádzkovanie webového portálu, systém certifikácie remeselných výrobkov s ponukami produktov od remeselníkov odberateľom. Medzi úlohami bolo aj vypracovanie odporúčaní a konkrétnych postupov pre miestne samosprávy s cieľom podpory rozvoja remeselných činností.
Všetky ciele prvej etapy a vyúčtovania prvej zálohovej platby (40 % zo 108.200 EUR) boli v zmysle projektu a zmluvy splnené a všetky materiály predložené pracovníkom Fondu sociálneho rozvoja. Jedna z dvoch analýz, a to analýza "Spracovanie databáz pre tvorbu interaktívneho internetového portálu", bola odovzdaná s časovým omeškaním. Toto oneskorenie bolo spôsobené vnútornou organizačnou chybou MVO Ľudia a voda.
Vytvorený webový portál je pripravený tak, že po skončení realizácie projektu pre Hornú Torysu sa jeho pôsobenie môže aj z hľadiska zapájania ďalších remeselníkov rozširovať na iné regióny Slovenska. Výstupy z projektu sú dostupné na MVO Ľudia a voda.
Každá z analýz je autorským originálom. Za originalitu ručí autorský tím. Zo záverov uvedených analýz uvediem tri najzásadnejšie:
  • Praxou všeobecne zaužívané ukazovatele ekonomickej vyspelosti (napr. miera nezamestnanosti) dostatočne nevystihujú skutočný stav a tým vnášajú chyby do porovnávania jednotlivých územných celkov.
  • Ďalším je fakt, že situácia a výhľady viacerých regiónov na východe Slovenska sú ešte horšie ako ich vo všeobecnosti vnímame.
  • V závere analýzy konštatujú, že doterajšie postupy hospodárskej politiky na všetkých úrovniach nie sú dostatočne účinné a navrhujú nové konkrétne postupy.
V súvislosti so spochybňovaním originality spracovaných analytických materiálov projektu je zdokumentovateľným faktom, že je to pokračovanie úspešne zrealizovaných projektov MVO Ľudia a voda (V histórii je naša budúcnosť (2001-2002), Remeslá deťom - letné tábory (2000-2003), Pomôžme si sami (1999-2001) i projektov, ktoré neboli podporené, ako napríklad Turistický sprievodca remeslami Slovenska (2004). Tieto skutočnosti boli uvedené v dokumentácii projektového návrhu, ktorý bol schválený na financovanie.
MVO Ľudia a voda má dlhoročné skúsenosti z praktickej realizácie projektov špecificky zameraných na danú oblasť. Toto združenie nepredkladalo na financovanie návrhy, ani nerealizovalo aktivity, ktoré by vychádzali z autorstva inej MVO alebo odborníka bez toho, aby MVO Ľudia a voda nemala s uvedeným subjektom alebo osobou zmluvu o spolupráci alebo zmluvu o partnerstve. Zoznam partnerov MVO Ľudia a voda ako inštitúcií, tak aj odborníkov, je dostupný v organizácii Ľudia a voda.
Záujmom organizácie Ľudia a voda vždy bolo propagovať a šíriť informácie o projektoch a výstupoch zrealizovaných projektov podľa možnosti priebežne, najneskôr k termínu zavŕšenia projektu, čo je v súlade s požiadavkou každej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných zdrojov tak, ako vyžadujú všetky manuály EÚ o využívaní finančných prostriedkov z jej fondov.
Autori článkov uviedli, že projekt "Hornošarišskí umelci a remeselníci" patrí do zoznamu projektov s pochybnosťami Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny v objeme 58,5 mil. eur, prerozdelených za vlády Róberta Fica so zameraním na pomoc rómskym komunitám. Uvedený projekt vôbec nie je a nebol primárne zameraný na Rómov. Cieľovou skupinou sú remeselníci Hornej Torysy. Ambíciou druhej fázy projektu bolo postupne vtiahnuť aj Rómov, keďže zvyšky niektorých remeselných zručností zostali u niektorých Rómov zachované.
Ďalším skresľujúcim a neúplným tvrdením je, že autori článkov spájajú založenie združenia Ľudia a voda (rok 1993) s budovaním hrádzok v obciach po nástupe vlády Ivety Radičovej (rok 2011). MVO Ľudia a voda ani Kravčík nebudujú hrádzky v obciach. Projekty revitalizácie poškodených častí krajiny realizujú obce - ich volení predstavitelia. Pripomínam, že zrealizované projekty veľmi pomohli obciam už počas tohtoročných lokálnych záplav. To, že časť hydrológov ich označila za neefektívne, je dlhodobo známe. Kritici programu revitalizácie krajiny okrem odmietania tohto programu neponúkli okrem niekoľkonásobne finančne i časovo náročnejších projektov na ochranu pred povodňami nič, čo by mohli s finančnou pomocou štátu realizovať samotné samosprávy a občania. Moja účasť na programe je tá, že som navrhol program, ktorý vzišiel z 20-ročnej skúsenosti, a to hlavne na Hornej Toryse. O tento prístup k riešeniu problémov záplav na lokálnej úrovni prejavili záujem a v niektorých prípadoch už aj ocenili odborné a verejnoprávne kruhy vo vzdialenom zahraničí, ako aj v susedných krajinách.
Ďalším skresleným tvrdením v článku je, že "Kravčík plánoval rozdať prémie 160 tisíc eur pre účastníkov projektu Ľudovej univerzity vody". Faktom je, že spomínaný projekt bol od začiatku schválený bez týchto prémií. Súčasťou predloženého návrhu projektu bola aktivita, aby nezamestnaní, ktorí budú na projekte participovať, dostávali počas vzdelávacieho procesu a za následne vypracované projekty protipovodňovej prevencie pre konkrétne obce odmenu za takto vykonanú prácu. Táto aktivita projektového návrhu nebola schválená, a tak sa projekt realizoval bez nej. To znamená, že k vyplateniu údajných prémií nemohlo dôjsť a takéto tvrdenie je nepravdivé.
Článok informuje o skupine projektov, ktoré údajne preukazovali prostriedky na povinné spolufinancovanie prostredníctvom fiktívnych darov od spoločnosti Marlin. Medzi takýmito projektami bol uvedený aj projekt "Hornošarišskí umelci a remeselníci". Tvrdenia ohľadom darov od akejkoľvek firmy, nielen firmy uvedenej autorom v článku, ani zmlúv s jej konateľmi či manažérmi, sa v prípade projektu "Hornošarišskí umelci a remeselníci" nezakladajú na pravde.
Autori v článku citujú vyhlásenie hovorkyne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, že "viaceré neziskovky predkladali rovnaké analýzy vo veľmi nízkej kvalite". Citované slová hovorkyne ministerstva boli všeobecným konštatovaním. Dávať ich do priamej súvislosti s analýzami MVO Ľudia a voda je skresľujúce a nepravdivé .