Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub v roku 2001

Rokom 2001 sa skončil kalendárne deviaty rok jestvovania Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub. Retrospektívne zverejňujeme základné informácie o jeho centrálnych podujatiach a o niektorých akciách v krajských a regionálnych kluboch. (Podrobnejšie informácie sú prístupné na internetovej adrese: www.hospodarskyklub.sk.) V uplynulom roku sa na všetkých klubových podujatiach zúčastnilo 381 domácich riadnych a čestných členov, predstavitelia osemnástich diplomatických misií v SR, ako aj stotridsaťšesť hostí zo SR a zahraničia.

111. podujatie

42. riadne zhromaždenie

IV. valné zhromaždenie

12. január 2001

hotel DANUBE

Prítomných 109 riadnych členov a 33 hostí

Prvý laureát Zlatého biateca za rok 1993, prvý prezident SR

M. Kováč odovzdal Zlatý biatec F. Piëchovi.

Prezident SR R. Schuster blahoželal nemeckému podnikateľovi k vysokej pocte.

Pozvanie na výročný klubový míting prijali: predseda predstavenstva Volkswagen AG F. Piëch, prvý prezident SR M. Kováč, podpredsedovia vlády SR Ľ. Fogaš a I. Mikloš, ministerka financií SR B. Schmögnerová a minister práce, sociálnych vecí a rodiny P. Magvaši, minister spravodlivosti SR J. Čarnogurský, predseda SOPK P. Mihók, podpredseda AZZZ SR J. Kollár, predseda Združenia priemyselných zväzov SR J. Uhrík, za Združenie podnikateľov Slovenska člen jeho generálnej rady J. Badžgoň a prezident KOZ I. Saktor.

- Veľkým cieľom prezieravých, úspešných a múdrych ľudí z hospodárstva je stále ich sformovanie, ba až zjednotenie. Aby vytvorili konečne novú spoločenskú medzivrstvu. Takú, ktorá si bude nadovšetko ctiť tých, ktorí majú schopnosť organizovať a realizovať výrobu, zhmotňovať myšlienky tak, aby priniesli prospech všetkým ľuďom práce. Takú, ktorá bude ozajstným partnerom pre výkonnú moc.

P. Kasalovský, zakladateľ a správca Hospodárskeho klubu vo výročnej správe

Prezident SR R. Schuster, predseda NR SR J. Migaš a predseda vlády SR M. Dzurinda v prezidentskom paláci spoločne blahoželali F. Piëchovi k Zlatému biatecu 1993 - 2001. Za Hospodársky klub ho sprevádzal S. Hatina a A. F. Zvrškovec.

- Je mi veľkou a osobitnou cťou prijať vami udelenú a medzinárodne uznávanú cenu Zlatý biatec. Ako automobilista je spravidla človek odmeňovaný za technické výkony v oblasti automobilov. Zlatý biatec bol v tomto roku udelený za osobitné angažovanie sa akciovej spoločnosti Volkswagen na Slovensku, ako aj za podporu globálneho hospodárskeho dialógu. Moja vďaka za toto vyznamenanie patrí dr. Kasalovskému ako iniciátorovi klubu, jeho členom a podporovateľom.

F. Piëch v príhovore

k členom klubovej

komunity

 

112. podujatie

12. február 2001

hotel FORUM

Diskusný večer s prezidentom ISI G. Muellerom na tému: Nová ekonomika a riešenia globálnych priorít

Prezident SR R. Schuster prijal 12. februára 2001 hosťa Hospodárskeho klubu (NEF) prezidenta Internet Securities Inc. z USA Garyho Muellera. Témou ich hodinového neformálneho rozhovoru boli otázky informovanosti o hospodárstve SR a centrálnej Európy, ako aj podnety Novej ekonomiky a vôbec riešenia globálnych priorít.

S G. Muellerom sa stretla 50-členná reprezentácia Hospodárskeho klubu. Medzi prítomnými kapacitami bol okrem iných viceprezident AZZZ SR J. Kollár, prezident Slovenskej poisťovne R. Janáč, viceguvernérka NBS E. Kohútiková, prezident ZPS K. Pavlů, generálny riaditeľ SE V. Pillár, prezident ZPZ SR J. Uhrík, prezident Zväzu obchodu SR P. Konštiak, predseda SZSD S. Adamča, viacerí Prominenti ekonomiky a laureáti Zlatého biateca: Š. Chudoba, P. Hrinko, F. Mojžiš, V. Veteška, V. Masár, L. Sedmák a J. Majský, ako aj manažment Hd.

Na slávnostnej večeri Hospodárskeho klubu k 2. narodeninám a 500. vydaniu Hospodárskeho denníka, ktorého akcionármi sú výlučne členovia Občianskeho združenia NEF - Hospodársky klub, sa zúčastnil aj predseda NKÚ SR J. Stahl.

115. podujatie

43. riadne zhromaždenie

28. marec 2001

hotel FORUM

Prítomných 191 členov a 41 hostí

Téma: Brainstorming o stave hospodárstva a jeho výhľadoch za účasti predsedu vlády SR M. Dzurindu

- Dôležité je, ako dokážeme analyzovať trendy determinujúce budúci možný vývoj, ako sa postavíme k zmenám, ktoré v prostredí nášho pôsobenia vznikajú, a ako dokážeme motivovať a viesť ľudí k potrebným zmenám, ktoré je pre úspech nevyhnutné vykonať v tom-ktorom prostredí. V posledných dvoch rokoch Slovenská republika vykonala veľa pozitívneho pre realizáciu svojho najvyššieho strategického cieľa, ktorým je prijatie do Európske únie, osobitne, pravda, čo sa týka plnenia politických kritérií, v tom panuje v spoločnosti zhoda a vláda SR si zasluhuje uznanie. Rozhodujúcim činiteľom pre naše začlenenie do EÚ bude však nepochybne potrebné dosiahnuť požadované parametre hospodárstva, jeho konkurencieschopnosť.

Slavomír Hatina, predseda Hospodárskeho klubu (NEF), prezident Slovnaftu

Premiér SR M. Dzurinda.

- Keď zoberieme vývoj od roku 1993 po dnešok, ja osobne konštatujem, že sme plne porovnateľní s vývojom v ostatných transformujúcich sa krajinách. Nezaostávame. Jedno poučenie je to, že asi tie optimistické očakávania na začiatku ekonomickej reformy, ktoré boli v roku 1991, možno v roku 1993 na Slovensku, musíme prehodnotiť a veriť v nejaké rýchle dobiehanie Európskej únie sa zdá po desiatich rokoch reformy ako veľmi naivné. Bude to podstatne dlhšia cesta, než ako sa uvažovalo na začiatku reformy. Musím povedať, že okrem prvých rokov reformy, a na Slovensku ešte v roku 1993, udržiavame hospodársky rast. Je otázne len to, či sme využili všetky možnosti a či rast nemal byť vyšší.

M. Jusko

guvernér NBS

Budúcnosť na tvárach S. Hatinu, J. Migaša, predsedu NR SR,

P. Kasalovského a P. Mihóka, predsedu SOPK... (zľava).

- Chcem poďakovať za toto neštandardné fórum. S. Kozlík hovoril, že to chce silnú myšlienku. Myslím si, že to bola dobrá, silná myšlienka organizovať čosi, čo ste nazvali brainstorming. Priznám sa, že mi bolo najbližšie asi vystúpenie Š. Chudobu, pretože nechcem len hovoriť, ale odniesť si podnety, postrehy a myslím, že vystihol, čo by robil on, keby bol premiérom. Zrejme by sa sústredil na to, aby sme nefinancovali toľko pasivitu, ale aby sme viac financovali aktivitu a motiváciu. Priznávam to, pripúšťam to, myslím si, že je to presný postreh a že je to jedna z oblastí, kde máme zrejme najviac rezerv.

Premiér M. Dzurinda

v prvom vstupe do diskusie

117. podujatie

44. riadne zhromaždenie

4. máj 2001

hotel DANUBE

Prítomných 165 členov

a 27 hostí

Téma: Prístupy k daňovej reforme

B. Schmögnerová pokračuje vo výmene názorov s moderátorom diskusie Š. Kardošom z HZ Prievidza.

- Rada by som vás po týchto číselných faktoch oboznámila s návrhmi reformy daní ministerstva financií. Chcem zdôrazniť, aby sme si uvedomili, že dane plnia predovšetkým fiskálnu funkciu. To znamená, že ich úlohou je dostať do rozpočtu, čiže do rozpočtov primerané príjmy, aby bolo možné uskutočňovať funkcie štátu, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov Sociálnej poisťovne, zo zdravotných poisťovní, z Národného úradu práce atď. Dokonca aj z rozpočtov miest a obcí. Samozrejme, že každé zmeny daňovej sústavy musia rešpektovať túto primárnu funkciu daní. To, čo je z nášho hľadiska dôležité, je, že si treba uvedomiť, že nepochybne v určitom rozsahu možno dane využiť aj na realizáciu niektorých iných funkcií, napríklad hospodárskej a sociálnej politiky vlády.

B. Schmögnerová

ministerka financií SR

121. podujatie

25. jún 2001

hotel DANUBE

Prítomných 120 členov a 37 hostí

Diskusný večer s V. Mečiarom na tému: Slovenská realita a perspektívy

V. Mečiar s P. Kasalovským, moderátorom 4-hodinovej diskusie.

Pozvanie na ľahkú večeru s klubovou komunitou prijal Vladimír Mečiar ako predseda najsilnejšieho parlamentného subjektu. Prítomný bol veľvyslanec ČR R. Slanský, veľvyslanec Poľska J. Komornicki a zástupcovia diplomatických misií EÚ, Francúzskej republiky, Maďarska a Rakúska. Vopred určenou konverzačnou témou tohto večera bola realita a slovenské perspektívy. Prítomný bol o. i. predseda SOPK P. Mihók, podpredseda AZZZ SR J. Kollár, predseda ZPZ SR J. Uhrík, prezident ZPS K. Pavlů, prezident KOZ I. Saktor, predseda SZSD S. Adamča, prezident Slovenskej poisťovne R. Janáč, prezident Prvej stavebnej sporiteľne J. R. Burger a predstavitelia brandžových zväzov, ďalej prezident VÚB L. Vaškovič, generálny riaditeľ Ľudovej banky J. Kollár, člen predstavenstva TATRA banky I. Šramko, bývalý viceguvernér NBS J. Mudrík, podnikatelia ako J. Badžgoň, I. Čarnogurský, D. Dobrota, J. Kasper, M. Kraus, J. Líška, J. Majský, V. Maťovčík, P. Petrech, J. Sitek, L. Sedmák, V. Soták, V. Veteška a vôbec tí, ktorých mená a výsledky sa cenia v každej lepšej spoločnosti. Podujatie otvoril prípitkom s aperitívom na nezvrátiteľnosť európskej integrácie a bezpečnosť SR v NATO iniciátor klubovej činnosti P. Kasalovský. Viac ako štyridsať minút potom hovoril o aktuálnych otázkach vývoja SR V. Mečiar. V trojhodinovej diskusii potom vystúpil celý rad osobností a podstatný záznam z nej uverejníme v ďalších dňoch. Naposledy diskutoval V. Mečiar s klubovou komunitou ešte 15. decembra 1994, a tak si auditórium z hospodárskej elity mohlo odpovedať po 2385 dňoch na otázku, aký je dnes, k čomu dospel a čo od neho môže čakať.

Veľvyslanci ČR a Poľska R. Slánsky a J. Komornicki.

- Predovšetkým treba podnikateľom vzdať úctu ako stavu, nespochybňovať, neznižovať dôveryhodnosť, nebojovať proti, neznižovať vážnosť a autoritu spoločnosti, naopak, treba jasne povedať, že podnikateľský stav je dnes ten, ktorý bude garantovať rozvoj a dynamiku slovenskej spoločnosti. Politici viac-menej môžu tomuto procesu pomôcť, ale nemôžu ho pre budúcnosť chcieť určovať - linkovať... Treba aj nové technológie, nové programy, aj ľudí, ktorí dokážu na túto výzvu odpovedať. Čas potvrdil, že tam, kde je rozumná zhoda domácich i zahraničných záujmov, dokážeme dosahovať i veľmi dobré výsledky. Potvrdzujú to investície Volkswagenu v Bratislave, ktorý je dnes nosnou exportnou organizáciou, investície Siemensu na Slovensku, ale verím, že to potvrdia i ďalšie spoločnosti, ktoré sa u nás teraz alebo v budúcnosti etablujú. V konkurencii zdrojov trhového priestoru v strednej Európe musí Slovensko znovu definovať, v čom je iné a akú výhodu poskytuje oproti ostatným. Iba výhoda pracovnej sily nie je dostatočným zdôvodnením... Môžeme pochybovať o čomkoľvek, ale život bude vyžadovať praktické rozhodnutia. Sme dnes v období, keď tie praktické rozhodnutia sú výzvou najbližších týždňov a mesiacov. Nuž, úspech postihne len toho, kto je naň pripravený. Budeme musieť preukázať, že ľudsky, občiansky i štátne sme na tieto kroky pripravení a Slovensko ich dobre zvládne.

Z úvodného slova predsedu HZDS V. Mečiara

Po prvý raz v tomto 2001. roku bol 6. júna udelený prestížny Zlatý biatec. Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub, založené v roku 1993, vzdáva svoju najvyššiu poctu za celoživotný prínos k európskej humanite a integrácii prezidentovi Francúzskej republiky Jacquesovi Chiracovi. V liste z 5. júna t. r. Petrovi Kasalovskému o. i. napísal, že si vysoko cení prejavy úcty zo Slovenska, ktoré sa pripravuje vstúpiť do Európskej únie, ako i udelenie Zlatého biateca.

Hospodársky denník

13. júla 2001

124. podujatie

27. september 2001

hotel DANUBE

Prítomných 101 členov

a tridsaťdva hostí

Témy: Slovenské právo, Odborová centrála v tripartite, Ekonomický program ANO

Ruský veľvyslanec v SR A. Akseňonok tlmočil výkonnému podpredsedovi Hospodárskeho klubu (NEF) P. Kasalovskému v stredu 19. septembra poďakovanie prezidenta Ruskej federácie V. Putina za obsah listu z 11. júla 2001. Oznámil mu, že prezident RF Vladimir Putin prijal so záujmom pozvanie na osobnú komunikáciu s klubovou komunitou na navrhnutú diskusnú tému Nové Rusko v Európe 21. storočia. Pri tejto príležitosti ruský prezident V. Putin prevezme aj Zlatý biatec 2001, ktorý mu bol udelený za prínos k ekonomicko-spoločenskej reforme v RF a k novej kvalite medzinárodných vzťahov 3. augusta 2001. V tejto súvislosti P. Kasalovský o. i. uviedol, že najvyššiu poctu 400-člennej klubovej komunity V. Putinovi podčiarkujú aj jeho jasné reakcie na nedávny teroristický akt voči USA a nové dimenzie ruskej zahraničnej politiky.

Hospodársky denník

27. septembra 2001

Predseda klubovej komunity S. Hatina

a podpredseda A. F. Zvrškovec počas prestávky...

- Jednoducho povedané, odbory by mali byť takým katalyzátorom celospoločenských hospodárskych procesov, aby sa nevyvíjali diferencovane, aby sa spoločnosť nevyvíjala ako spoločnosť úzkej skupiny. Poviem to laicky, úzkej skupiny extrémne bohatých ľudí bez vytvárania istej strategickej strednej vrstvy a s veľkým objemom ľudí, ktorí by sa prepadali do sociálnej núdze a boli by pod úrovňou dôstojnej životnej úrovne... Jedným z veľkých problémov Slovenska, jeho hospodárstva, ale aj životnej úrovne občanov je, že je tu absolútna diskontinuita. Zažil som skoro všetky vlády, ktoré boli na Slovensku. Hneď ako nastupuje nová, vždy je to zemetrasenie, narušenie vzťahov, kontinuity procesov a celé sa to vždy začína odznova. Proste ten občan slovenský, ja to vnímam ako človek, ktorý chodí do terénu, je už unavený z tých ustavičných začiatkov, ktoré nakoniec nemajú pozitívny koniec a vždy sa špirála vzťahov opakuje, a myslím si, že to je hlavným dôvodom toho, že ľudia sú čoraz viac nespokojní.

Ivan Saktor, prezident KOZ

- Udržateľný hospodársky rast, ktorým by sme sa aj de facto zaradili do spoločenstva vyspelých krajín, možno dosiahnuť len vyváženou hospodárskou politikou. Politikou, ktorá sa netvorí výlučne vo vybranej spoločnosti agregovaných veličín, ale načúva aj hlasom, naliehavo sa ozývajúcim z nižších poschodí národného hospodárstva. Podnikovú optiku však zaostrujeme príliš pozvoľna a neochotne. Pokračujúca mystifikácia makroekonomickými ukazovateľmi už pripomína putovnú výstavu “dostiženij” a my očarení naďalej stojíme v rade pred Globálom. Dnes už nestačí, aby sa hospodárska politika uspokojovala makroekonomickou stabilitou; musí zároveň pôsobiť stimulačne na mikrosféru, ktorá je generátorom hospodárskeho rastu. K priaznivým podmienkam pre rozvoj ekonomických aktivít však nemožno dospieť, pokiaľ budeme hospodársku politiku chápať ako účtovnícke slabikovanie prerozdeľovacích kapitol štátneho rozpočtu. Znečistenie podnikateľského prostredia množstvom ekonomických, právnych a administratívnych exhalátov je takmer učebnicovým príkladom externalít uvedeného prístupu. Právom (a tiež dlho) očakávaným výstupom hospodárskej politiky je stabilné a stimulujúce podnikateľské prostredie.

Ľubomír Dolgoš, podpredseda Aliancie nového občana

- Tvrdím, že celkový stav nášho práva (ale len písaného) nie je taký tragický, ako sa nám často javí, ale ťažkosti s jeho uplatniteľnosťou v reálnom čase sú alarmujúcim signálom, ktorý nemožno brať na ľahkú váhu. Zdá sa, že transformácia slovenského právneho poriadku sa nám po roku 1993 príliš nedarila, ale roky po rok 1998 sú rokmi stagnácie predovšetkým v tom, že sme prestali hľadať a presne pomenúvať východiská a riešenia z tejto situácie, ba dokonca sme po spomínanom roku pod “ochranou” médií evidovali mnohé prípady, keď nielen súkromné osoby, ale i obce, mestá či dokonca štátne orgány si svojpomocne zabezpečovali tzv. právnu ochranu, keď bez rozhodnutia príslušného štátneho orgánu (súdu) najskôr určili, čo je a čo nie je právo, a potom ho presadzovali či presadili cez rôzne bezpečnostné služby (súkromné i štátne).

Štefan Harabin, predseda Najvyššieho súdu SR

Výbor Hospodárskeho klubu (NEF) bol zvolený k 31. 7. 2001 po deviaty raz tajnou voľbou na ročné funkčné obdobie. Jeho zloženie k 31. 12. 2001: S. Hatina, predseda, P. Kasalovský, výkonný podpredseda a správca, A. F. Zvrškovec, podpredseda, D. Dobrota, podpredseda, členovia: P. Hrinko, L. Sedmák a J. Uhrík. Členovia zvolení v krajských, resp. regionálnych komunitách: M. Gonda, predseda regionálneho Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu (Lučenec), P. Beck, predseda regionálneho Hospodárskeho klubu Poprad-Tatry, G. Karlin, predseda Veľkokrtíšskeho Hospodárskeho klubu, J. Sitek, predseda regionálneho Oravského Hospodárskeho klubu (Trstená), M. Hrubý, organizátor členov a sympatizantov Hospodárskeho klubu v Českej republike (Zlín).

128. podujatie

45. riadne zhromaždenie Hospodárskeho klubu (NEF)

16. november 2001

hotel FORUM

Prítomných 141 riadnych členov, dvadsať hostí

Program a témy: Svet po 11. septembri 2001, Dvanásť rokov transformácie, Rakúsko-slovenské vzťahy, slávnostný akt odovzdania výročnej ceny Zlatý biatec 2001 a prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky 2001

Laureátkou Zlatého biateca sa stala rakúska veľvyslankyňa Gabriele Matzner-Holzerová.

Zlatý biatec 2001 získali tajnou voľbou 429 osobností hospodárstva a verejného života SR: J. Líška, prezident SCP, a. s., Ružomberok, E. Kukan, minister zahraničných vecí SR, A. Egyed, generálny riaditeľ Železníc SR, Š. Kassay, predseda dozornej rady I. D. C. Holding, a. s., R. Janáč, prezident Slovenskej poisťovne, a. s., Bratislava, I. Ivanič, generálny riaditeľ Palma-Tumys, a. s., Bratislava, A. Glatz, generálny riaditeľ Motor-Car Wiesenthal & Co., generálne zastúpenie DaimlerChrysler AG pre SR, ISCARE a jeho vedúci lekár J. Války, F. Devínsky, rektor Univerzity Komenského Bratislava, M. Vidoman, generálny riaditeľ Makyta, a. s., Púchov.

Zlatý biatec za rok 2001 bol udelený:

Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi, BARTOLOMEI FINANCE a jeho prezidentovi A. Bartolomeimu, P. Rajtárovi, čestnému prezidentovi Asociácie horských vodcov SR.

Prestížne ocenenie Prominent ekonomiky 2001 tajnou voľbou 429 osobností získali: J. Sitek, generálny riaditeľ OVP Orava, Trstená, L. Sedmák, prezident, TAURIS, a. s., Rimavská Sobota a Š. Chudoba, riaditeľ pre predaj, Škoda Auto Slovensko, s. r. o. Rovnaké ocenenie získali za svoju pozíciu v tradičnej čitateľskej ankete: J. Badžgoň, generálny riaditeľ Castor & Pollux, a. s., Bratislava, P. Lukeš, predseda predstavenstva DITEC, a. s., Bratislava a M. Cagala, prezident ZSP Bratislava.

Toto ocenenie bolo udelené: V. Kulhánkovi, predsedovi predstavenstva, Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav, prof. A. Raškovi, I. Štefancovi, generálnemu riaditeľovi, Coca-Cola Beverages Slovakia, s. r. o., Bratislava a M. Kollárovi, generálnemu riaditeľovi SB Inmart, a. s., Bardejov.

- Ak vo svete, ktorý sa ponáša na globálnu dedinu, sme si všetci bližší a oveľa intenzívnejšie prepojení, aj účinky terorizmu budú oveľa intenzívnejšie a bolestnejšie. V globálnom svete už nie je miesto, kam by sme sa pred účinkami globálneho terorizmu mohli schovať a domnievať sa, že sme v bezpečí ideologického kľúča. Takýto kľúč v globálnom svete neplatí. Terorizmus rovnako ohrozuje Západ, ako aj Východ, Sever ako Juh, kresťanský, ako aj islamský či iný svet. Toto poznanie sa stalo základom na rýchle vytvorenie doslova celosvetovej aliancie boja proti terorizmu.

Peter Weiss, predseda

Zahraničného výboru NR SR

Bývalý guvernér NBS V. Masár, viceguvernérka NBS E. Kohútiková a generálny riaditeľ Liptovskej mliekarne J. Blcháč.

- Čím väčšmi sa blíži rozširovanie EÚ, tým väčšmi si uvedomuje, že v nejednom ohľade treba občanov na obidvoch stranách presvedčiť o užitočnosti tohto podujatia. V mnohých hlavách treba ešte odpratať múr, aby Európa vzrástla skutočne zdola a aby sa udržala pokope. Zdá sa, že na Slovensku je tento múr ešte relatívne vysoký.

Väčšina Slovákov sa obáva izolácie krajiny, jej zaostávania za susedmi a novou, tentoraz západnou schengenskou oponou. Iba zopár ich sníva o švajčiarskom Slovensku ako o ostrove blažených. Slovensko by sa nerozvíjalo lepšie, keby zostalo v očistci Západu. Problémy a komplexné vzťahy v stredoeurópskom priestore by neboli jednoduchšie. Výhodou by to nebolo ani pre zjednotenú Európu, ktorá stojí na križovatke. Má jedinečnú šancu urobiť obrat a v aktuálnej podobe uskutočniť staré hodnoty slobody, rovnosti a bratstva. To si žiada pohyb aj na Západe.

Gabriele Matzner-Holzerová veľvyslankyňa Rakúska v SR

laureátka Zlat. biateca 2001

Tretí Prominent ekonomiky zo zahraničia (v popredí):

V. Kulhánek, predseda predstavenstva a. s. Škoda Auto Mladá Boleslav

- Nastoľuje sa otázka, či privatizácia vôbec bola potrebná. Stálo to za to, že Slováci si rozbili hospodársky systém, že neexistuje základňa, z ktorej môžeme počas určitého obdobia existovať? Myslím si, že áno. Alternatívou bola iba čiastočná reforma systému tak, ako sa stalo v roku 1968. Pre väčšinu obyvateľstva je určite odpoveď, že to za to nestálo. V najbližších rokoch im nikto nemôže garantovať dôchodok, zdravotné ošetrenie alebo ani poriadnu školu pre ich deti. Jednoducho na to nemáme. Príčinou tohto hlbokého úpadku však nie je privatizácia. Príčinou je, že tí politici, ktorých si obyvateľstvo v demokratických voľbách zvolilo, nedokázali organizovať slovenský štát tak, aby k tomuto úpadku nedošlo.

Privatizácia nám dala možnosť slobodne myslieť, samostatne podnikať a stretávať sa s ľuďmi podobného myslenia. Privatizácia vytvorila tlak na slovenské školstvo, ktorý dlhodobo zmení vzťah medzi žiakom a školou. Privatizácia si v konečnom dôsledku vynútila reformu aj toho systému, za ktorý zodpovedajú naši politici.

Prevažná väčšina podnikov, ich vlastníkov a zamestnancov považuje za veľký úspech, že prežili. Je načase, aby slovenskí podnikatelia pochopili, že nebojujú proti sebe alebo proti štátu, ale proti tým politikom, ktorých naivné predstavy o výkonnosti slovenského hospodárstva cestou nových daní a poplatkov ohrozujú aj tých, ktorým sa dodnes podarilo prežiť.

A. F. Zvrškovec, podpredseda Hospodárskeho klubu (NEF), prezident Dividend Group

- ...Máme slobodu, môžeme hovoriť, môžeme tvoriť. Lenže so slobodou sme sa nenaučili narábať. Hovorí sa všetko možné, aj sa píše, aj sa kritizuje, aj sa navrhuje. Ale vzniká priam chaos názorov, mienok, skupín. A trhové hospodárstvo nielen uvoľnilo energiu jednotlivcov a skupín, ale ich začalo aj kaziť. Začali triumfovať peniaze ako také, nie podnikateľská služba...

Ján Chryzostom

kardinál Korec

v diskusii so správcom Hospodárskeho klubu (NEF) 16. 3. 2001 v Nitre

Hospodársky denník

16. novembra 2001

S. Hatina odovzdáva osvedčenie o udelení Zlatého biateca

Jánovi Ch. kardinálovi Korcovi v sídle nitrianskej diecézy.

 

Predstavitelia Hospodárskeho klubu (NEF) S. Hatina, P. Kasalovský a A. F. Zvrškovec navštívili 30. novembra 2001 Jána Chryzostoma kardinála Korca v jeho biskupskom sídle na Nitrianskom hrade. Pri príležitosti odovzdania Zlatého biateca 1993 - 2001 za celoživotnú snahu o duchovné povznesenie slovenského národa a celej spoločnosti sa k nemu prihovoril S. Hatina. Pripomenul nezlomnosť jeho viery, ale aj málokedy vídanú občiansku a vôbec ľudskú statočnosť. S uznaním hovoril aj o jeho postojoch na jeseň a v zime 1989. roku, keď bol pri kladení základov novej spoločnosti, a tiež o trvalom záujme o reality SR. Zdôraznil podnetnosť jeho optimizmu, ale aj príkladnej vecnosti, triezvosti a schopnosti sústreďovať sa na hľadanie riešení problémov.

V odpovedi kardinál Korec poďakoval za vysoké uznanie všetkým, ktorí dokážu práve na pôde viac ako 8-ročného Hospodárskeho klubu nachádzať to, čo ich spája, ale aj inšpiruje v podnikaní a v práci pre slovenské hospodárstvo. Potom takmer tri hodiny diskutoval so svojimi hosťami o hospodárskom vývoji SR a jednotlivých brandží v porovnaní so zahraničím, o výsledkoch ich firiem a zámeroch pre blízku budúcnosť, o miere nezamestnanosti, o podnikaní domácich a zahraničných podnikateľov, o úrovni komunikácie a vôbec vzťahov medzi sférou politickou a hospodárskou, osobitne však vnútri podnikateľskej komunity. Došlo aj na výmenu názorov o vnútropolitickej situácii a o príčinách občianskej pasivity.

Hospodársky denník 3. decembra 2001

Krajské a regionálne Hospodárske kluby v roku 2001

Celý rad podujatí sa uskutočnil na pôde Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu v Lučenci. Medzi jeho členov sa prišiel prezentovať predseda Smeru R. Fico, predseda ANO P. Rusko. Tradičné boli stretnutia s ukrajinskými partnermi z Kyjevskej a Transkarpatskej obchodnej a priemyselnej komory

Pozornosť klubovej komunity, ale aj širokej verejnosti si získal Hospodársky klub Poprad-Tatry. Diskutoval s predsedom parlamentu, s rezortnými ministrami dopravy SR a ČR J. Macejkom a J. Schlingom, s prezidentom U. S. Steel Košice J. H. Goodishom a jeho spolupracovníkmi, s L. Krajňákom, predsedom DR SPP, š. p., Bratislava, s prvým prezidentom SR M. Kováčom, ako aj s vrchným riaditeľom odboru menovej politiky NBS P. Ševčovičom.

Banskobystrický Hospodársky klub si vymenil o. i. názory s ministerkou financií SR B. Schmögnerovou. Šarišsko-zemplínsky Hospodársky klub mal neformálnu diskusiu s predsedom NKÚ SR J. Stahlom. Oravský klub sa stretol s ministrom práce, rodiny a sociálnych vecí SR P. Magvašim. Pravidelné boli stretnutia členov komunity z Čiech a Moravy v Zlíne. V závere roka sa začal proces obnovy Žilinského Hospodárskeho klubu a bol založený Veľkokrtíšsky Hospodársky klub.

Snímky: Archív NEF - Hospodársky klub Š NEF - Hospodársky klub Január 2001.