Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Pozvánka / Invitation

Z listu predstaviteľa združenia členom
a vysokoceneným združením
zo 7. novembra 2023

po osobnom zhromaždení 13. októbra 2023 zvolávam 141. riadne zhromaždenie a celkove 293. podujatie na piatok 8. decembra 2023 so začiatkom o 16. hodine. So zreteľom na pokročilé jesenné obdobie a na podnet viacerých členov výboru združenia bude vo forme videokonferencie.

Návrh programu je daný tým, že v závere 2023. roka sa rozhoduje o tom, či Slovensko vstúpi na cestu - rýchlodráhu k zmierneniu vnútorného napätia v spoločnosti a vôbec vo všetkých jej sférach. Krátko po parlamentných voľbách a vymenovaní koaličnej vlády dostali viaceré osobnosti z nej našu ponuku k dialógu, ako čo najlepšie riešiť pohyb v spoločnosti a byť na poprednej pozícii v myslenej súťaži štátov EÚ, no i v celoeurópskom a vo svetovom meradle.

Predovšetkým vlády po parlamentných voľbách 29. februára 2020 a tiež prezidentkina vláda nemali záujem o vždy prospešný dialóg. Vládli výlučne so svojími priaznivcami, a výsledok sa dostavil. Napriek ich chválenkárstvu a populistickým aktom smerom k obyvateľstvu, tak Slovensko je takmer v krízovej situácii. Nezaznamenali sme však nijaké významné aktivity od opozičných strán, čo a ako robiť, aby sme sa ako štát a celá spoločnosť neocitli v kríze.

Rozum našich členov a nami poctených osobností sú v stálej v pohotovosti, lebo im záleží na tom, ako sa zotaví všestranne oslabený organizmus Slovenska. Na nadchádzajúcom videokonferenčnom zhromaždení okrem pozvaných hostí dostanú príležitosť vyznačiť verejne svoje názory a teda podnety. Aby sa vyjadrili k jednotlivým častiam Programového vyhlásenia vlády SR.

Dr. Peter Kasalovský


From the letter of the Association Representative to the members,
dated November 7, 2023

Dear Members of the Association,

I am writing to inform you that the 141st regular meeting and the 293rd event in total will be held on Friday, December 8, 2023, starting at 4 p.m. Due to the advanced autumn period and at the initiative of several members of the association's committee, the meeting will be held as a video conference.

The programme draft of the meeting will reflect the situation in Slovakia. The country is on the verge of deciding whether or not to take the path of easing internal tensions in society and all its spheres in general. In the aftermath of the parliamentary elections, several personalities from the newly appointed coalition government have received our offer for a dialogue on how best to deal with movement in society and rank among the best in the imagined competition of the EU countries, as well as on a pan-European and global scale.

Unfortunately, the governments after the parliamentary elections on February 29, 2020, as well as the president's government, were not interested in a beneficial dialogue. They ruled exclusively with their supporters, resulting in almost a crisis in Slovakia. Despite boasting and populist acts towards the population, the opposition parties have not taken any significant actions to prevent this crisis.

Our members and the personalities we appreciate are constantly alert because they care about the all-around weakened organism of Slovakia. At the upcoming video conference, in addition to our guests, they will have the opportunity to express their opinions in public, make suggestions on how to prevent a crisis and comment on the Program Statement of the Government of the Slovak Republic.

Sincerely,
Dr. Peter Kasalovský


Videozáznamy diskusných vystúpení na 141. riadnom zhromaždení a celkove 293. podujatia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - Medzinárodný mierový výbor vo forme videokonferencie s pracovným názvom "Kde sme a kde máme byť", 8. december 2023 od 16. h do 18. 40 h

Peter Čatloš: Úvodné slovo
http://www.hospodarskyklub.sk/zhromazdenie_142/HK_dec-12-2023-Peter_Catlos.mp4

Peter Kasalovský: Slovensko Siedmeho decembra 2023
http://www.hospodarskyklub.sk/zhromazdenie_142/HK_8-dec-2023-Peter_Kasalovsky.mp4

V prvej časti videokonferenčného zhromaždenia diskutovali priamo, alebo video-, príp. textovým príspevkom tieto osobnosti:

Hospodárstvo a financie
Ladislav Vaškovič
https://youtu.be/kk-7zAQKS1c

Peter Mihók, predseda SOPK
https://youtu.be/blAABx7FBTQ

Ján Blcháč, predseda Výboru NR SR pre rozpočet a financie
https://youtu.be/3nAYSwedZ28

Prof. Jaroslav Husár
https://youtu.be/Hjm5yTh-GGE

Ján Gabriel, predseda výboru združenia
https://youtu.be/cyRCa-EKL4Y

Podnikanie
Tomáš Malatinský, prezident AZZZ SR
https://youtu.be/84e9gVLsIWw

Vzdelanosť a kultúrnosť
Prof. Jozef Masarik
http://www.hospodarskyklub.sk/zhromazdenie_142/HK_dec-12-2023-Jozef_Masarik.mp4

Tvorba a ochrana životného prostredia
Jiří Mikulenka, podpredseda výboru združenia
https://youtu.be/yjsl2EjPGZg

Duševné zdravie spoločnosti
Anton Barcík, podpredseda výboru združenia
https://youtu.be/mFKG8-Czy94

Druhá časť videokonferencie

Výzva lídrom stále "Modrej planéty"
na základe novembrovej komunikácie s členmi združenia a jeho sympatizantami a s občanmi EÚ a ďaľších štátov sveta z 8. decembra 2023

Prezentuje: Peter Kasalovský
Vrátiť Svet do lepších čias
http://www.hospodarskyklub.sk/zhromazdenie_142/HK_dec-12-2023-Peter_Kasalovsky2.mp4

Ján Šály: O vývoji zbrojenia
http://www.hospodarskyklub.sk/zhromazdenie_142/HK_dec-12-2023-Jan_Saly.mp4

Manželia Miroslav Musil a Gréta Musilová:
O pocte M. R. Štefanikovi a pokračovanie príbehu M. Beňovského
http://www.hospodarskyklub.sk/zhromazdenie_142/HK_dec-12-2023-Musil_Musilova.mp4

Rudolf Schuster, prezident SR 1999-2004:
Aby nám lepšie bolo..., alebo Ako sa objavuje dokonalosť...?,
aj o tom bol 7-minútový klip z cyklu "Talianske umenie kamerou Rudolfa Schustera" https://youtu.be/BpMEoDwXeTc

Na videokonferencii boli uvedené video-príspevky viacerých členov združenia, ktorí boli počas jej konania v zahraničí.

Diskusiu moderovali Peter Kasalovský a Peter Čatloš.

Pozvanie zúčastniť sa videokonferencie a vyjadriť sa k daným témam dostali aj viacerí opoziční poslanci a diplomati USA, Francúzska, Ruskej federácie a ČĽR. Z opozičných poslancov nikto neprejavil záujem o výmenu názorov. Z pozvaných diplomatických misií záujem prejavila len čínska misia. Na celej videokonferencii bola prítomná spolupracovníčka veľvyslanca ČĽR.