Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Členom a sympatizantom združenia

O mier sa treba starať:
Spôsobovať dobro a ľudskosť

Pred niekoľkými dňami bolo slávnostné a mimoriadne zhromaždenie nášho združenia, celkove 140. riadne a celkove 292. podujatie od 19. augusta 1993. Vstúpili sme do štvrtého decénia života, ktorý sa javí ako plný  vysokého  medzinárodného napätia, otvorených a nepriamych, ako aj rozširujúcich sa vojnových konfliktov, no i prehlbovania až priepastných sociálnych rozdielov medzi regiónmi a jednotlivými štátmi. Politickí lídri veľmocí, ale aj mocností a predstavitelia najvplyvnejších svetových  organizácií, ako aj jednotlivých náboženstiev sa nevedia vyrovnať s kardinálnou požiadavkou, ktorou by mal byť rozmach mierových podmienok pre život a zlepšovanie životných podmienok obyvateľov sveta. V nejednom prípade sme svedkami dobrodružnosti, ba  až nezodpovednosti  štátnikov a politických osobností.

V uplynulých tridsiatich rokoch sme napriek nevôli domácich vlád dokázali naplniť to, čo sme si predsavzali pri vzniku združenia. Je faktom, že bez akejkoľvek pomoci a podpory štátnych orgánov SR, no i Európskej únie. Výpočet našich aktivít a ich výsledkov je dostupný na našej www.hospodarskyklub.sk, ale predovšetkým v pamäti členstva. Pred necelým rokom sme dospeli k záveru, že našu činnosť treba sústrediť na mierovú problematiku a vzťahy so zahraničím, na návrat diplomacie a zdravého rozumu do medzinárodného života. Napriek určitej skepse viacerých členov združenia, tak stále je dosť osobnostných podnetov nielen z domova, ale aj zo zahraničia na mierny optimizmus, že svet sa vráti tam, kde je živná pôda pre civilizačné zdonaľovanie sa, pre človečenskosť a to, že vnímame obsah pojmu pojmov Šťastie.

Cesta do militantných končín našej civilizácie je odmietaná väčšinou členstva. Je však pravdou, že časť našich členov nielen kvôli vysokému veku a zdravotným problémom, ako aj nadštandardnej sociálnej zdatnosti  akoby stratila záujem o vnútropolitický vývoj a  medzinárodnú situáciu.  Nič to však nezmenilo na tom, že takmer všetci účastníci prvého zhromaždenia vo štvrtej dekáde života združenia spontánne  potvrdzovali, že treba robiť všetko preto, aby sa pomery doma i vo svete  v piatok menili k lepšiemu. Stalo sa tak v piatok 13. októbra 2023, a to napriek tomu, že si všetko, čo robíme a čo vykonáme hradíme z členského a z dobrovoľných členských príspevkov. Potvrdzujeme vyše tridsať rokov v praktickom živote  prapôvodné poslanie nevládnych a neziskových organizácií, čo nám vynieslo  takpovediac tabuizovanosť našich aktivít.

Máme aj tak trocha dobrý pocit, že sme "sledovaní", a tiež takpovediac "nemilovaní" tými, ktorí nevyznávajú ako my dôstojnosť človeka a prioritu ľudského snaženia sa, ktorou je a musí byť mierový život a tvorba  šťastia pre našich potomkov.  Stojí za to všemožne pôsobiť, aby malo navrch Dobro a pohoda všetkých detí a osobitne tých, ktoré sú v Čunovskom kŕdli, a doslova  zjemnili prítomných - obrazne vyrovnali ich vrásky na duši -  na našom zhromaždení 13. októbra 2023. Záznam ich jedinečného a zaväzujúceho  pozdravu je na www.hospodarskyklub.sk v titulnom baneri a prvom videozázname od 21 minúty.

Vždy sme sa usilovali nachádzať výnimočné osobnosti práce a ducha doma i v zahraničí, a spolu s nimi podporovať to, čo je ľuďom ako takým vlastné, prirodzené a želanou budúcnosťou. Tak ako doteraz urobíme všetko preto, aby sme prispievali k šíreniu pravdy  o našom národe a  spoločnosti  v zahraničí. Treba prispievať k tomu, aby sa tvoril nový front ľudskosti a zdravého rozumu, tak ako neraz v  histórii,  a zablokoval to obludné, lež "hmatateľné",  že v tretej dekáde 21. storočia  sme  čoraz bližšie k deštrukčnému vývoju civilizácie.  

S poďakovaním za Vaše životné postoje a prácu, ako aj za členstvo v našom združení

Peter Kasalovský
Zakladajúci člen a predstaviteľ od 1993. roka


To the hands of members and supporters
of the IEF Economic club Association

Peace must be cared for:
Causing goodness and humanity

Recently, our Association held a significant assembly marking its 140th regular and 292nd overall event since August 19, 1993. As we enter the fourth decade of our existence, it is a time rife with high international tensions, both open and indirect, as well as expanding war conflicts and worsening social differences between regions and nations. Even with the presence of great powers, world organizations, and religious leaders, the demand for peaceful conditions for life and the improvement of living standards for the world's inhabitants remains unfulfilled. Unfortunately, in some cases, we are witnessing the adventurism or even the irresponsibility of political figures and statesmen.

In the past thirty years, we have fulfilled the goals we set out to achieve when the association was founded, despite the reluctance of domestic governments. We managed to accomplish this without any help or support from the state authorities of the Slovak Republic or the European Union. The list of our activities and their results is available on our website - www.hospodarskyklub.sk, and is also remembered by our members. Less than a year ago, we decided to focus our activities on peace issues and relations with foreign countries, with the aim of bringing diplomacy and common sense back to international life. Although some association members were skeptical, there are still enough personal impulses from both home and abroad to inspire moderate optimism that the world will become a place where there is fertile ground for civilizational improvement and humanity and that we still perceive the notion of the ultimate concept of Happiness.

Most of our members reject the path towards militant beliefs in our civilization. However, there are some members who, due to old age, health problems, or above-average social fitness, seem to have lost interest in domestic political developments and international affairs. Regardless, during the first meeting of the fourth decade of our association's life, almost all participants spontaneously confirmed their desire for positive change at home and abroad. This occurred on Friday, October 13, 2023, even though our activities are funded solely by membership and voluntary fees. For over thirty years, we have upheld the original mission of non-governmental and non-profit organizations despite it earning us a taboo reputation.

We take pride in being "watched" and "unloved" by those who do not share our belief in human dignity and the importance of peaceful coexistence for the betterment of future generations. Our ultimate goal is to ensure the welfare of all children, particularly those in Čunovský kŕdeľ, and to bring joy to their lives. During our gathering on October 13, 2023, the children's unique and heartwarming greeting touched us all, leaving a lasting impression on our souls. You can view the recording of this touching moment on www.hospodarskyklub.sk in the title banner and the first video starting from the 21st minute.

We have always aimed to seek out exceptional individuals with a strong work ethic and positive attitude, both locally and internationally, and work alongside them to support what is inherently natural and desired for the future of all people. We will continue to do our utmost to spread the truth about our nation and society abroad. It is crucial to contribute to the formation of a new front of humanity and common sense, much like many times in history, to combat the monstrous and palpable falsehoods saying that in the third decade of the 21st century, we are getting closer to the destructive development of civilization.  

With thanks for your attitudes and work, as well as for your membership in our association,

Dr. Peter KASALOVSKY
Founder and Chair
of The Association Informal Economic Forum Economic Club
and of The International Peace Committee 

Bratislava, October 29, 2023