Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Medzinárodný mierový výbor – International Peace Committee

Otvoriť »


Štatút Medzinárodného mierového výboru
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub zo 7. mája 2015

Otvoriť »


The Statute of the International Peace Committee established at the association of Informal Economic Forum – Economic Club, 7 May 2015

Otvoriť »


Nominácie na Mierovú cenu zo Slovenska 2015 (slovenčina)

Otvoriť »


Nominácie na Mierovú cenu zo Slovenska 2015 (angličtina)

Otvoriť »


List člena MMV a iniciátora programu "Vytvorenie sveta regeneratívnych ľudí" Rongxiang Xu-a (originál)

Otvoriť »


List člena MMV a iniciátora programu "Vytvorenie sveta regeneratívnych ľudí" Rongxiang Xu-a ( preklad do slovenčiny)

Otvoriť »


List člena MMV a poslanca Európskeho parlamentu prof. J. Kellera

Otvoriť »


Imrich Béreš : "Vojna zotročuje, mier dáva slobodu"

Otvoriť »


Vyhlásenie skupiny členov združenia "Proti nezvratnej sterilizácii vyšších foriem života" zo 16. mája 2014 (slovenčina)

Otvoriť »


Vyhlásenie skupiny členov združenia "Proti nezvratnej sterilizácii vyšších foriem života" zo 16. mája 2014 (angličtina)

Otvoriť »


Veľmocenské a mocenské pozície majú prednosť ...
Dokument z prvého konzultačného stretnutia členov Medzinárodného mierového výboru v dňoch 7. až 8. mája 2015

Otvoriť »


Superpower and power positions are given precedence over the return to and embracing the path of mutually beneficial and peaceful cooperation

Otvoriť »


Výzva Medzinárodného mierového výboru a predstaviteľov združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi
Požiadajte pápeža Františka, aby zvolal konferenciu o mieri

Otvoriť »


An appeal to Robert Fico, Prime Minister of the Slovak Republic
Ask Pope Francis to convene a peace conference

Otvoriť »


Očakávaná, ale mier ohrozujúca neefektívnosť politikov
Vyhlásenie hovorcov Medzinárodného mierového výboru a predstaviteľov združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub
z 3. júla 2015

Otvoriť »


Habitual inefficiency of politicians: a danger to peace
Declaration of the spokespersons of the International Peace Committee and representatives of the Association Informal Economic Forum, Economic Club, 3 July 2015

Otvoriť »


Vyhlásenia členov Medzinárodného mierového výboru z 31. júla až 3. augusta 2015 : Akadémia mieru pre politikov, Uprchlíci – vše je věcí správne míry, "Vraždené čísla" pre svetový mier

Otvoriť »


"Peace academy" for politicians Statement by P. Čatloš and P. Kasalovský, spokespersons, of 31 July 2015 Refugees - everything is a question of good balance Statement by Prof. J. Keller, member of the International Peace Committee and Member of the European Parliament, of 1 August 2015 "Deadly numbers" for world peace Statement by P. Čatloš and P. Kasalovský, spokespersons, of 3 August 2015

Otvoriť »


Kto zatlačí oči Európanom ?!
Vyhlásenie hovorcu Medzinárodného mierového výboru a predstaviteľa združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Petra Kasalovského z 31. 8. 2015

Otvoriť »


Who will close the eyes of Europeans?
Declaration of the spokesperson of the International Peace Committee and representative of the Association Informal Economic Forum, Economic Club, Mr Peter Kasalovský, of 31 August 2015

Otvoriť »


Vyhlásenie
výsledkov hlasovania členov Medzinárodného mierového výboru za laureáta „Mierovej ceny zo Slovenska“ za rok 2015 jej spoluinciátorom a stálym predstaviteľom združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub od 1993. roka Petrom Kasalovským

Otvoriť »


Ceremonial announcement
of the results of voting by the International Peace Committee on the laureate of the “2015 Peace Prize from Slovakia”, by the co-initiator of the prize and permanent representative of the Informal Economic Forum - Economic Club since 1993, Peter Kasalovský

Otvoriť »


Peter Kasalovsky : It Is About Duty And Human Responsibility

Otvoriť »


Peter Kasalovský : Je to o povinnosti a ľudskej zodpovednosti
(250. podujatie združenia NEF Hospodársky klub, 10. 12. 2015)

Otvoriť »


Predstaviteľ združenia od 1993. roka a spoluiniciátor jeho Medzinárodného mierového výboru Peter Kasalovský : "Najdôležitejšia podmienka života na Zemi a zachovania našej civilizácie"

Otvoriť »


Opening address by Peter Kasalovský, Permanent Representative of the Association and co-initiator of the International Peace Committee, at the extraordinary meeting and the overall 251th event of the Association, 19 February 2016

Otvoriť »


Laudatio P. Kasalovského k udeleniu druhého originálu "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" generálnemu tajomníkovi OECD José Ángel Gurría (ovi)

Otvoriť »


Laudacio by P. Kasalovsky on awarding the second edition of the "Peace Prize from Slovakia for 2015" to the OECD Secretary-General, Mr José Ángel Gurría

Otvoriť »


Vyhlásenie spoluiniciátora Medzinárodného mierového výboru pred vstupom do druhého funkčného obdobia

Otvoriť »


Statement by co–initiator of the International Peace Committee, on entering the second term

Otvoriť »

Výročné vyhlásenie členov Medzinárodného mierového výboru
O európskej realite so žiadosťou na svetové autority

Otvoriť »


Anniversary statement by the members of the International Peace Committee
On the European reality and appeal to global authorities

Otvoriť »


Druhá edícia "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016

Otvoriť »


The second edition of the "Peace Prize from Slovakia 2015" for 2016

Otvoriť »


Obchod so zbraňami a mocenské záujmy vedú k eskalácii sýrskej krízy

Otvoriť »


Arms trade and superpower interests lead to the escalation of the Syrian crisis

Otvoriť »